جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 2283و7 16و4و44
در اجرای ماده 5 قانون تشکیل خانه انصاف مصوب اردیبهشت ماه سال 44 آئین نامه انتخابات خانه انصاف در 16 ماده به شرح زیر تصویب و اعلام می گردد:
ماده 1 - وزارت دادگستری با مطالعه کلی درباره وضع روستاهای کشور و با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی هر روستا و حوائج قضائی روستائیان به تدریج روستاهائی را که در آنها موجبات تشکیل خانه انصاف فراهم باشد تعیین می نماید و لزوم شروع انتخابات را بوسیله وزارت کشور از طریق استانداری یا فرمانداری کل به بخشدار محل یا مسئول انجام وظائف بخشدار و همچنین مستقیما به رئیس دادگاه بخش همان محل اطلاع می دهد.
ماده 2 - بخشدار محل به محض وصول دستور شروع انتخابات مراتب را به اطلاع رئیس دادگاه بخش می رساند که طبق ماده 3 اقدام نماید.
ماده 3 - رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل برای آشنائی بیشتر به اوضاع روستاهائی که برای شروع انتخابات در نظر گرفته شده به محل عزیمت می نماید و ضمن اینکه بوسیله سخنرانیهائی اهالی را به اهمیت و مزایای تشکیل خانه انصاف و اختیارات اعضاء آن آشنا میسازد افرادی را که برای نظارت در امر انتخابات مناسب باشند در نظر میگیرد و پس از آنکه محل را آماده شروع انتخابات تشخیص دهد دو نفر را که حداقل دارای شرایط انتخاب کنندگان باشند بعنوان معتمد و دو نفر دیگر را با همان شرایط بعنوان علی البدل برای نظارت در امر انتخابات مناسب باشند در نظر میگیرد و پس از آنکه محل را آماده شروع انتخابات تشخیص دهد دو نفر را که حداقل دارای شرایط انتخاب کنندگان باشند بعنوان معتمد و دو نفر دیگر را با همان شرایط بعنوان علی البدل برای نظارت در امر انتخابات به بخشدار محل معرفی می نماید.
ماده 4 - هرگاه غیبت یک یا هر دو معتمد اصلی از طرف بخشدار و رئیس یا نماینده دادگاه بخش احراز شود از وجود اعضاء علی البدل به جای فرد یا افراد غائب استفاده خواهد شد.
ماده 5 - بخشدار پس از وصول معرفی نامه معتمدان محل حداکثر ظرف دو روز جلسه مقدماتی انتخابات را برای بررسی مقدمات کار و تهیه وسائل انتخابات و تعیین محل اخذ رای با حضور معتمدان و نماینده دادگاه بخش تشکیل می دهد و حداکثر پس از سه روز از تاریخ این جلسه با وسائل مقتضی شروع انتخابات را به اطلاع اهالی خواهد رسانید.
ماده 6 - در صورتیکه انتخابات مربوط به چند روستا باشد یا تراکم جمعیت و زیادی عده رای دهندگان روستا اقتضاء کند که بیش از یک صندوق برای اخذ رای در نظر گرفته شود بخشدار و رئیس دادگاه و همچنین معتمدان محل می توانند شخصا در یکی از محلها حضور یافته و برای محلهای دیگر نماینده تعیین نمایند و به هر حال حضور بخشدار و رئیس دادگاه و دو نفر معتمد محل با نمایندگان آنها در موقع اخذ رای در محل یکی از صندوقها ضروری است.
ماده 7 - رئیس دادگاه می تواند شخصا یا بوسیله دادرس علی البدل یا یکی از کارمندان دادگاه یا شخص دیگری که مورد اعتماد او باشد در انتخابات نظارت نماید همچنین بخشدار می تواند برای حضور در محل اخذ رای و نظارت نماینده ای از طرف خود معین نماید.
ماده 8 - محل اخذ رای یکی از اماکن عمومی نظیر مسجد - کاروانسرا - تکیه و مدرسه خواهد بود و در صورت نبودن امکنه مذکور با تصویب معتمدان مکان مناسب دیگری تعیین خواهد شد. بخشدار باید محل یا محلهای اخذ رای و همچنین روز و ساعت آنرا معین و به وسائل مقتضی به اطلاع اهالی برساند.
ماده 9 - اخذ رای در یک روز به مدت 5 تا 10 ساعت طبق تصویب معتمدان بعمل خواهد آمد.
ماده 10 - رای دهندگان در صورتیکه به نظر معتمدان محل با نماینده آنها حائز شرایط شناخته شوند رای خود را در صندوق آراء خواهند ریخت.
ماده 11 - پس از پایان مدت اخذ رای صندوقها با حضور معتمدان محل و بخشدار و رئیس دادگاه یا نماینده آنها در محل اخذ رای باز و آراء قرائت می شود و صورت حائزین اکثریت هر صندوق طی صورتمجلس در دو نسخه به گواهی حاضرین می رسد و به بخشدار یا نماینده او تسلیم می گردد.
ماده 12 - هر یک از اهالی که بر جریان انتخابات اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را ظرف دو روز به بخشدار تسلیم نماید.
ماده 13 - پس از گذشتن مدت مزبور بخشدار محل یک صورتمجلس نهائی از جریان انتخابات ضمن تعیین حائزین اکثریت با حضور معتمدان محل تنظیم و درآن صورت شکایاتی را که از جریان انتخابات رسیده درج می نماید و آنرا به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلسهای مربوط به هر صندوق و عین شکایات نزد رئیس دادگاه بخش می فرستد.
ماده 14 - هرگاه دو یا چند نفر از انتخاب شوندگان دارای رای مساوری باشند افراد باسواد بر افراد بسواد مقدم خواهند بود و هرگاه افرادی که دارای رای مساوی هستند همه با سواد یا بیسواد باشند افراد مسن تر مقدم محسوب می شوند و اگر از این جهت نیز مساوی باشند فرد مقدم بوسیله قرعه با حضور بخشدار و معتمدان و نماینده دادگاه بخش تعیین خواهد شد.
ماده 15 - در صورت عدم وصول شکایت یا اعتراض به جریان انتخابات با در صورت وصول شکایات و وارد نبودن آنها رئیس دادگاه بخش به صلاحیت انتخاب شوندگان به وسائل مقتضی رسیدگی و در صورت احراز شایستگی به نام هر یک اعتبارنامه صادر خواهد نمود.
ماده 16 - هرگاه نظر رئیس دادگاه بخش برعدم صحت انتخابات باشد نظر خود را از طریق مسئول خانه های انصاف در استان مربوط به سازمان خانه های انصاف در وزارت دادگستری اعلام می کند وزارت دادگستری پس از صول این نظر در مود اقتضاء دستور تجدید انتخابات را صادر خواهد نمود.
وزیر دادگستری وزیر کشور
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5940
تاریخ تصویب :
1344/04/16
تاریخ ابلاغ :
1344/04/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :