جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 5670 1و10.44
تصویب نامه هئیت وزیران
وزارت آبادانی و مسکن
هئیت وزیران در جلسه مورخ 27و9و44 بنا به پیشنهاد شماره 949/م مورخ 27و9و44 وزارت آبادانی و مسکن و باستناد ماده 9 اساسنامه قانونی سازمان مسکن تصویب نمودند که آقای دکتر منوچهر بهرون به سمت عضو هیئت مدیره سازمان مذکور منصوب شوند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
690
تاریخ تصویب :
1344/09/27
تاریخ ابلاغ :
1344/10/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :