جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 31456 1و10و44
وزارت اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27و9و44 بنا به پیشنهاد شماره 11584 ر ک 41076 مورخ 27و9و44 وزارت اطلاعات تصویب نمودند آقای علی اصغر امیرمعز با سمت ریاست دفاتر اطلاعات ایران در کشورهای عربی که مرکز آن در بیروت خواهد بود تصویب شوند.
وزارت اطلاعات فوق العاده ارزی نامبرده را به میزانی که در آئین نامه مزایای ماموران وزارت امور خارجه تعیین شده برابر مزایای وزیر مختار پرداخت خواهد کرد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6090
تاریخ تصویب :
1344/09/27
تاریخ ابلاغ :
1344/10/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :