جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 32980 29و10و44
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29و10و44 بنا به پیشنهاد شماره 39054 - 4و10و44 وزارت دادگستری به استناد ماده یک قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی بودجه مذکور در بندهای 1و2و3و4 قانون مزبور را به شرح صورت ضمیمه تصویب نمودند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر

فرم شماره 1 درآمد
بودجه درآمد اداره کل تصفیه امور ورشکستگی
براساس قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهال الف و ب
شرح درآمد مبلغ درآمد به ریال
مازاد درآمد صندوق ب اداره
کل تصفیه امور ورشکستگی پس از
وضع تامین کسری هزینه های مربوطه
به صندوق الف 18213000
اعتبار موجودی صندوق ب و مازاد
درآمد حاصله تا آخر سال 44 400000000
جمع کل درآمد 58213000
وزیر دادگستری
فرم شماره 2 هزینه
بودجه هزینه اداره کل تصفیه امور ورشکستگی براساس قانون طرز استفاده از درآمد صندوق های الف و ب
ردیف شرح مبلغ درآمد به ریال
1 کسری هزینه بیمارستان دادگستری 4000000
2 حقوق و مزایای قطعی کارکنانی که
بر حسب ضرورت از طرف اداره کل تصفیه
استخدام و در وزارت دادگستری شاغل خدمت
می باشند. 9063000
3 فوق العاده سختی معیشت آقایان قضائی که
در بخشهای خارج از مرکز و نقاط دوردست و
صعب المعیشه انجام وظیفه می نمایند. 5150000
4 برای تشکیل صندوق تعاونی و پرداخت وام
به کارمندان قضائی و اداری و مامورین و خدمتگزاران
جزء وزارت دادگستری 4000000
جمع کل هزینه 58213000
وزیر دادگستری
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6098
تاریخ تصویب :
1344/10/29
تاریخ ابلاغ :
1344/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :