جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


تصویبنامه مورخ 7/11/1325 هیات وزیران

آئین نامه شورای عالی تبلیغات
1 - سازمان
الف - شورای عالی تبلیغات مرکب از 17 نفر خواهد بود.
ب - ریاست شورای عالی تبلیغات با آقای وزیر کار و تبلیغات می باشد.
2 - انتخابات
الف - اعضای شورای عالی تبلیغات از میان خود دو نفر را به عنوان نواب رئیس و دو نفر را به عنوان مخبر (که یک نفر از طرف شورا و مخبر دوم آقای مدیرکل تبلیغات میباشند) و یک نفر را به سمت منشی شورایعالی تبلیغات انتخاب خواهند کرد.
ب - هیئت رئیسه شورای عالی تبلیغات برای شش ماه انتخاب می گردند.
3 - وظائف رئیس
الف - نظم و ترتیب جلسات شورا با رئیس خواهد بود.
ب - اعلان شروع و ختم جلسه از وظائف رئیس شورا است.
ج - در هر جلسه رئیس دستور جلسه بعد را معین می نماید.
د - دستور جلسات را رئیس می تواند با موافقت شورا معوق گذارده مطالب فوری و پیشنهادها و طرحهای لازم را مقدم بر دستور جلسه طرح نماید.
ه - رئیس می تواند به جای کارمند مستعفی کارمند دیگری برای عضویت شورای عالی تبلیغات با موافقت شورا دعوت نماید.
و - رئیس می تواند در جلسات شورای عالی تبلیغات که دو جلسه در هفته خواهد بود عنداللزوم اضافه نماید.
ز - اجازه صحبت و اجازه خروج از جلسه و طرح پیشنهاد های تقدیمی از وظایف رئیس است.
خ - صورت جلسه را رئیس به اتفاق منشی شورا امضا مینماید.
4 - نواب رئیس
انجام وظائف رئیس هنگام غیبت برعهده یکی از نواب رئیس است.
5 - وظائف منشی
الف - تنظیم صورت جلسه های شورای عالی تبلیغات به عهده منشی شورا می باشد.
ب - منشی شورا تصمیمات و اقدامات شورا را برای درج در جراید و استفاده رادیو با تصویب شورا تنظیم می نماید.
6 - وظایف مخبرین
الف - دفاع از کلیه طرحهای مصوب با مخبرین خواهد بود.
ب - آقای مدیرکل تبلیغات علاوه بر سمت مخبری رابط بین وزارت کار و تبلیغات و شورا می باشد.
7 - وظائف کارمندان
الف - اعضای شورای عالی تبلیغات بایستی در ساعت مقرر در جلسههای شورا حضور یابند و در صورتیکه نیم ساعت بعد از وقت مقرر حاضر شوند به منزله غیبت در آن جلسه محسوب خواهد شد.
ب - هر یک از اعضای شورا که بدون اطلاع قبلی و عذر موجه و کسب اجازه سه جلسه متوالی غیبت نماید از عضویت شورا مستعفی شناخته خواهد شد.
ج - بدون کسب اجازه از رئیس حق صحبت ممنوع است.
د - در حین رسمیت جلسه رعایت نظم و احترام کاملا بایستی از طرف اعضا مراعات شود.
ه - مذاکرات بین الاثنین هنگام نطق ممنوع می باشد.
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/11/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :