جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 42438 12/11/1325
وزارت کار و تبلیغات
هیات وزیران در جلسه 9/11/1325 بنا به پیشنهاد شماره 16605 وزارت کار و

آئین نامه شورای عالی عمران و اصلاحات
ماده 1 - به منظور تهیه لوایح قانونی مربوط به عمران و اصلاحات و آئین نامه مقررات مربوطه و تصویب برنامههای اساسی تهیه شده از طرف اداره کل عمران و اصلاحات و سعی و اهتمام و نظارت در اجرای آن شورائی به نام شورای عالی عمران و اصلاحات در وزارت کار و تبلیغات تشکیل میگردد.
ماده 2 - شورای عالی عمران و اصلاحات که مرکب از 23 نفر میباشند که به شرح زیر به ریاست عالیه وزیر کار و تبلیغات تشکیل می شود.
1 - پنج نفر از مالکین بصیر در امور کشاورزی.
2 - یک نفر از زارعین حقیقی مطلع.
3 - سه نفر از کشاورزان که از طرف بزرگترین انجمن کشاورزان انتخاب خواهند شد.
4 - چهار نفر نماینده بصیر و مطلع از وزارت خانه های کشائرزی - کشور – راه - بهداری.
5 - نه نفر مشاور از مطلعین. امور اقتصادی بازرگانی و کشاورزی و فنی که دولت انتخاب خواهد نمود.
6 - مدیر کل عمران و اصلاحات به سمت نماینده وزیر کار تبلیغات.
تبصره 1 - مالکین و اعضای مشاور و نمایندگان کشاورزان که از طرف انجمن کشاورزی معرفی شده اند برای مدت دو سال از طرف وزیر کار و تبلیغات انتخاب می شوند.
تبصره 2 - شورا می تواند برای حضور در جلسات عمومی یا برای شرکت در کمیسیون های فرعی از اشخاص دیگر که در موضوعات مورد مطالعه تخصص و بصیرت داشته باشند موقتا دعوت بنماید.
ماده 3 - شورای عالی عمران و اصلاحات از بین نمایندگان دولت و مشاورین یک نفر رئیس و یک نفر دبیر و از بین نمایندگان مالیکن و کشاورزان دو نفر نایب رئیس انتخاب خواهند نمود.
تبصره - در غیاب وزیر کار و تبلیغات که ریاست عالیه شورا را عهدهدار هستند رئیس انتخاب شده و در غیاب ایشان یکی از نواب ریاست جلسه را عهدهدار خواهد بود.
ماده 4 - مدیرکل عمران و اصلاحات سمت مخبری شورا را خواهد داشت.
ماده 5 - شورای عالی عمران و اصلاحات لااقل هر هفته یکبار تشکیل می شود و در موقع لزوم با پیشنهاد مخبر و تصویب رئیس تشکیل می گردد.
ماده 6 - محل تشکیل شورای عالی عمران و اصلاحات در وزارت کار و تبلیغات خواهد بود.
ماده 7 - جلسات شورا با حضور دو ثلث از اعضای حاضر در مرکز رسمیت یافته و کلیه تصمیمات به اکثریت نصف بعلاوه یک از عده حاضر رسمیت خواهد داشت.
ماده 8 - وظائف شورای عالی عمران و اصلاحات به قرار زیر خواهد بود.
1 - تهیه لوایح قانونی مربوط به عمران و اصلاحات کشور آئین نامه های مربوط به آن.
2 - تصویب برنامه های عمومی و خصوصی به منظور عمران و آبادی که از طرف اداره کل عمران و اصلاحات تهیه و پیشنهاد می شود و مراقبت در اجرای آن.
3 - تصویب برنامه عمل سالیانه اداره کل عمران و اصلاحات
4 - همکاری و مساعدت در ایجاد موسسات فرهنگی و بهداشتی و سعی در تعمیم تعلیمات ابتدائی و بهداشت عمومی.
5 - همکاری و اشتراک مساعی با شوراهای دیگری که به منظور عمران و اصلاح کشور تشکیل می شود.
6 - تشکیل کنفرانس های سالیانه از مالکین و کشاورزان کشور و راهنمائی آنان به منظور اجرای برنامه های عمومی و خصوصی
7 - بررسی راجع به وضع ایلات و عشایر و تهیه برنامه های مفید به منظور اسکان و بهبودی وضع آنان.
8 - تشکیل شورا های محلی در شهرستانها و بخش ها طبق آئین نامه مخصوص.
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/11/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :