جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


آئین نامه مسافرت معلمین دانشگاه و پزشکان بیمارستانی دانشگاه به خارجه برای تکمیل مطالعات مصوب دویست و هشتم و دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای دانشگاه مورخ 16 و 3و 24 - 26 و 4 و 25
ماده 1 - در صورت جمع شدن شرائط ذیل با درخواست مسافرین معلمین دانشگاه و پزشکان بیمارستانی دانشگاه جهت تکمیل مطالعات در خارجه موافقت میشود:
الف - داوطلب وظائف دانشگاهی خود را خوب انجام داده باشد و معلم دانشگاه یا پزشک بیمارستانی را که به تشخیص شورای دانشکده بتواند وظائف او را به خوبی انجام دهد معرفی نماید تا در مدت مسافرت تصدی دروس و عملیات او را عهده دار شوند.
ب - مشمول مواردی از آئین نامه انتظامی که مصرحا از این مزیت محروم میدارد نباشد.
ج - لااقل پنج سال متوالی سابقه تعلیماتی (اعم از عملی یا علمی) در دانشگاه داشته باشد.
ماده 2 - معلمی که تدریس معلم دیگری را در مدت غیبت او از تهران تقبل مینماید مسئولیت او را برای حضور منظم در کلاس درس و آزمایشگاه و در کمیسیونها و انجام امتحانات و سایر وظائف مربوط عهده دار میشود و از این لحاظ این درس عینا مانند درس خود او وظیفه رسمی محسوب خواهد شد و بدیهی است که در مدت تعهد به هیچ عنوان در عرض سال تحصیلی خود مسافرت به خارج را نخواهد داشت.
تبصره - قبول مسئولیت تدریس به جای دیگری باید برای مدت معین باشد و قبل از انقضاء آن مدت کناره گیری از کار مربوط و سلب مسئولیت میسر نخواهد بود.
ماده 3 - در صورتیکه شورای دانشکده موافقت داشته باشد که داوطلب در مدتی که برای مطالعه در مسافرت است جانشین لازم ندارد شورای دانشگاه با مرخصی و یا تمدید مرخصی داوطلب از این حیث موافقت می نماید مشروط بر این که مدت مذکور بیش از سه ماه از سال تحصیلی نباشد.
ماده 4 - درخواست مسافرت با ذکر دلیل و توضیح رشته یا موضوعی که داوطلب برای مطالعه و تحقیق آن رفتن به خارجه را ضروری می داند به رئیس دانشکده داده می شود و رئیس دانشکده درخواست را به شورای دانشکده میبرد و نظر شورای دانشکده در صورت موافقت برای تصویب شورای دانشگاه پیشنهاد می شود.
ماده 5 - عده داوطلبانی که به موجب این آئین نامه با استفاده از حقوق یا با کمک موسسات خارجی برای تحصیل یا مطالعات علمی به مسافرت میروند نباید از ده درصد معلمین هر دانشکده تجاوز نماید.
ماده 6 - در صورت تعدد داوطلبان حق تقدم با کسی است که تحقیق و اختراع و ابتکار یا تالیف یا ترجه مفیدی راجع به رشته تدریس خود بعمل آورده باشد و آن کارها دارای ارزش علمی یا فنی باشد و تمکن مالی برای مسافرت منظور بی استفاده از حقوق نداشته باشد و در صورت تساوی شرائط حق تقدم با کسی است که از مقررات این آئین نامه کمتر از سایرین استفاده کرده باشد تشخیص تقدم با شورای دانشکده مربوط است.
ماده 7 - کسانیکه تا شش ماه پس از صدور موافقت شورای دانشگاه از اجازه مسافرت استفاده نکنند اجازه آنها ملغی خواهد بود ودرخواست مجدد باید بوسیله دانشکده مربوط پس از تصویب شورای دانشکده به دانشگاه تقدیم شود.
ماده 8 - داوطلب مسافرت باید تاریخ حرکت خود را به اداره کل دبیرخانه دانشگاه اطلاع دهد مدت مسافرت از روزی که از تهران حرکت می کند محسوب می شود.
ماده 9 - مدت این قبیل مسافرت ها یا یکسال است و اگر داوطلب تمدید بخواهد با نظر شورای دانشکده و تصویب شورای دانشگاه ممکنست تا یکسال دیگر تمدیدی داده شود به شرط اینکه اولا تقاضای تمدید مدلل باشد ثانیا داوطلب در تقاضا جانشین خود را که مورد قبول دانشکده واقع شود معرفی کرده باشد ثالثا این تقاضا لااقل دو ماه قبل از انقضای سال تحصیلی به دانشکده مربوط رسیده باشد.
ماده 10 - داوطلب موظف است هر پنج ماه یک مرتبه گزارش تحقیقات و مطالعات خود را برای اطلاع دانشکده مربوط بفرستند.
ماده 11 - در مدت مسافرت تمام حقوق و مزایای معلم به او پرداخته می شود و در این مدت از حیث حقوق و ترفیعات و سایر مزایای استخدامی مانند معلمین و پزشکانی است که در دانشگاه مشغول خدمت هستند.
ماده 12 - چنانچه معلمی علاوه بر ماموریت مطالعه و تحقیق از طرف مقام دیگری غیر از دانشگاه ماموریتی حاصل کند باید این ماموریت به کار مطالعه و تحقیق او لطمه وارد نسازد و این امر باید با اجازه و موافقت شورای دانشگاه باشد والا حقوق دانشگاهی او قطع خواهد شد و از سایر مزایای مذکور در ماده 11 نیز محروم خواهد بود.
ماده 13 - معلمی که به ماموریت رفته است پس از انقضای مدت ماموریت باید بیتاخیر برای ادامه کار خود به تهران بازگشت نماید. در هر حال از روزیکه ماموریت منقضی می شود پرداخت حقوق متوقف خواهد شد.
ماده 14 - در صورتیکه معلمی تا ششماه بعد از انقضاء مدت ماموریت به سر خدمت حاضر نشود به جای او معلم دیگر انتخاب خواهد شد و تعیین تکلیف آن معلم با شورای دانشگاه خواهد بود.
ماده 15 - معلمین دانشگاه که برطبق این آئین نامه به مسافرت می روند باید قبلا متعهد شوند که مفاد این آئین نامه را کاملا رعایت نمایند.
ماده 16 - کسانیکه از طرف دانشگاه تهران برای ماموریت های دیگری به خارجه اعزام می شوند یا از طرف ممالک خارجی از آنان دعوت به عمل می آید مشمول مقررات این آئین نامه نخواهند بود.
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :