جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


اساسنامه سازمان ورزشی دانشگاه
بند اول - تشکیلات
1 - سازمان ورزشی دانشگاه تشکیل می شود از:
الف) یک نماینده ورزشی از هر دانشکده
ب) معلم مسئول ورزش هر دانشکده
ج) یکی از استادان به نمایندگی شورای دانشگاه
د) یک نماینده از اداره تربیت بدنی
تبصره - در صورت غیبت نماینده ورزش دانشکده جانشین او که در اول سال تحصیلی معرفی شده است میتواند در جلسات سازمان شرکت نماید.
بند دوم - وظایف سازمان
1 - تشویق و تربیت دانشجویان به ورزش و تقسیم و توسعه آن در دانشگاه.
2 - تنظیم پیشنهاد بودجه سالیانه ورزشی دانشگاه و نظارت و تصویب مخارج لازم.
3 - تهیه وسایل ورزش
4 - نظارت در نگاهداری اسبابهای مختلف ورزشی
5 - ترتیب و انجام مسابقات ورزشی بین دانشکده ها
6 - دعوت و پذیرائی از ورزشکاران شهرستانها و سایر کشورها جهت انجام مسابقات ورزشی پس از پیشنهاد به سازمان ورزشی و تصویب شورای دانشگاه.
7 - رسیدگی به امور ورزشی دانشکده ها و رفع نواقص آنها
8 - ترتیب استفاده از وسایل ورزش.
9 - ایجاد روابط نزدیک و همکاری با اداره تربیت بدنی
تبصره - در صورت اقتضا ممکن است با تصویب سازمان ورزش و شورای دانشگاه این اساسنامه جرح و تعدیل شود. این اساسنامه در سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورای دانشگاه مورخ یازدهم اردیبهشت ماده 1325 به تصویب رسید.
رئیس دانشگاه
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :