جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


اساسنامه اداره فنی تاسیسات دانشگاه
ماده 1 - در اداره کل دبیرخانه دانشگاه اداره به نام اداره مرکزی تاسیسات فنی دانشگاه تاسیس میگردد.
ماده 2 - کلیه اراضی – ساختمانها - باغبانی و تاسیسات غیرتعلیماتی (از قبیل آب – برق - حرارت - تلفون – تهویه - یخ - سردخانه رخت شوی خانه - وسانط نقلیه و غیره) دانشکده ها وبیمارستانها و موسسات ضمیمه دانشگاه تابع این اداره میباشند.
ماده 3 - وظایف اداره مرکزی تاسیسات فنی دانشگاه عبارت است از:
الف - حفظ و نگاهداری تاسیسات فنی مذکور در ماده 2 و پیشبینی احتیاجات و اتخاذ تدابیر احتیاطی.
ب - احداث و ایجاد تاسیسات جدید.
ج - بهرهبرداری از تاسیسات موجود.
د - تشریک مساعی با هیئت مدیره کوی دانشگاه و رفع احتیاجات و تهیه وسائل کار سرپرستی کوی دانشگاه.
ه - تشریک مساعی و مشاوره فنی برای رفع احتیاجات فنی دانشکده ها و تسهیل در انجام احتیاجات غیرتعلیماتی آنها.
تبصره - اداره تاسیسات فنی وظایف فوق را با جلب نظر و تشریک مساعی رئیس دانشکده یا موسسه مربوط انجام خواهد داد.
ماده 4 - رئیس اداره تاسیسات مرکزی فنی از بین متخصصین فنی دانشگاه انتخاب خواهد شد.
ماده 5 - به ریئس اداره مرکزی تاسیسات فنی و کارمندان فنی آن در صورتیکه وظایف دیگری در دانشگاه برعهده داشته باشند مبلغی به عنوان پاداش از محل عواید دانشگاه بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب شورای دانشگاه پرداخته خواهد شد.
ماده 6 - عواید حاصل از بهرهبرداری تاسیسات فنی به حساب درآمد اختصاص دانشگاه گذاشته می شود و در درجه اول صرف تکمیل و نگاهداری تاسیسات فنی و اصلاحات مربوط خواهد شد.
ماده 7 - اداره مرکزی تاسیسات فنی دانشگاه برای تامین وظایف محوله بطور دائم دارای دفتر فنی کارگران و کارمندان فنی و افزار و آلات وسایل لازم خواهد بود که در موقع ضرورت بتواند رفع نیاز بنماید.
ماده 8 - آئین نامه های لازم برای اجرای وظایف این اداره به توسط اداره کل دبیرخانه دانشگاه تهیه و پس از تصویب شورای دانشگاه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
اساسنامه اداره فنی تاسیسات دانشگاه که شامل هشت ماده و یک تبصره است در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای دانشگاه مورخ 8 و 4 و 325 به تصویب رسیده است به موقع اجرا گذاشته شود.
رئیس دانشگاه - دکتر علی اکبر سیاسی
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :