جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


اساسنامه کوی دانشگاه
ماده اول - کوی دانشگاه (محل امیرآباد) به این منظور تاسیس می شود که برای دانشجویائی که از شهرستانهای ایران یا از خارجه برای تحصیل به تهران می آیند یا اهل این شهر هستند ولی محل سکومت مناسبی ندارند و همچنین برای معلمان و کارکنان دانشگاه که مایل باشند تحت شرایطی معین محل سکونت و وسایل صرف غذا و استراحت و تفریح فراهم سازد.
تبصره - باشگاه دانشگاه ضمیمه کوی دانشگاه می باشد ولی اطاقهای آن از این پس اختصاص خواهد داشت به دانشجویان خارجی که برای تکمیل معلومات خود به دانشگاه تهران در اختیار آنان گذاشته می شود.
ماده دوم - دانشجویانی که فقط در کوی دانشگاه پذیرفته میشوند که حائز شرایط زیر باشند:
الف - در یکی از دانشکده ها یا موسسات ضمیمه دانشگاه رسما ثبت نام کرده کارت تحصیلی در دست داشته باشند.
ب - رعایت مقررات کوی دانشگاه را کتبا تعهد نمایند.
تبصره - دانشجویانیکه از خارج تهران باشند برای سکونت در امیرآباد بر تهرانیان حق تقدم خواهند داشت.
ماده سوم - استفاده از اطاقهای کوی دانشگاه و از رستوران و سایر قسمتهای آن اساسا غیرمجانی و در برابر قسمتهائی است که از طرف هیئت مدیره معین و اعلام می شود. هر کس که در کوی دانشگاه پذیرفته شود باید قیمتهای اعلام شده را بی چون و چرا قبول نموده بپردازد.
تبصره - دانشجویانی که داوطلب لیسانس دبیری هستند یا داوطلب این لیسانس شوند ولی به واسطه هوش سرشار و استعداد خاصی که در خود سراغ دارند یا به واسطه عدم بضاعت مادی خویشتن را مستحق استفاده از شبانهروزی دانشسرای عالی یا کمک هزینه تحصیلی یا مساعدت های دیگر می دانند باید به دبیرخانه دانشگاه مراجعه کنند تا طبق مقررات مربوط از مساعدتهای لازم استفاده نمایند.
ماده چهارم - چون کوی دانشگاه مخصوص ساعات استراحت و مطالعه و تفریح و آسایش استادان و کارکنان دانشگاه و دانشجویان است از اینرو هرگونه فعالیت و تبلیغات حزبی و سیاسی و اجتماعی مخصوص دسته یا طبقه معین در آن محوطه اکیدا ممنوع می باشد.
ماده پنجم - اداره امور کوی دانشگاه زیرنظر هیئت مدیره خواهد بود مرکب از چهار تن استاد منتخب از طرف شورای دانشگاه و رئیس اداره تاسیسات فنی دانشگاه هیئت مدیره از میان اعضاء خود و رئیس اداره تاسیسات فنی دانشگاه هیئت مدیره از میان اعضاء خود.
تبصره 1 - رئیس کل دبیرخانه دانشگاه میتواند در جلسات هیئت مدیره حضور به مرساند.
تبصره 2 - هیئت مدیره میتواند انجام پارهای از امور داخلی امیرآباد را تحت نظارت خود به سازمان دانشجویان واگذار کند.
تبصره 3 - هیئت مدیره لااقل هفته یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ششم - هیئت مدیره در خرداد هر سال برای مدت یک سال انتخاب می شود تجدید انتخاب اعضاء آن مانعی نخواهد داشت.
هیئت مدیره مسئول حسن جریان امور کوی دانشگاه بوده و باید هر سه ماه گزارش عملیات خود را به رئیس دانشگاه بدهند.
وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است.
1 - رسیدگی به تقاضای ورود به کوی دانشگاه رد یا قبول آنها.
2 - اداره کوی دانشگاه استماع گزارش و بازرس متصدیان قسمتهای مختلف و صدور دستور به آنها.
3 - سرپرستی دانشجویان دانشگاه.
4 - نظارت در امور انتظامی و بهداشت و اقدام در تربیت اخلاقی و اجتماعی و بطور کلی بهبود وضع مادی و معنوی دانشجویان و تهیه وسائل آسایش آنان.
5 - تعیین هزینه هائی که به عهده دانشجویان و سایر ساکنین کوی دانشگاه است.
6 - تهیه آئین نامه های اداری و اجتماعی و تربیتی و تاریخی و ورزشی و انضباطی و محاکماتی و غیر آن.
7 - تعیین طرز استفاده از محل و ساختمان و تاسیسات فنی با تشریک مساعی اداره تاسیسات فنی دانشگاه.
8 - رسیدگی به شکایت دانشجویان و اخذ تصمیم و نظارت در اجراء آن.
9 - نظارت و اخذ تصمیم در امور انتظامی.
ماده هفتم - امور داخلی کوی دانشگاه مانند امور انتظامی و تفریحی و ورزشی دانشجویان و امور دفتری و نگاهبانی و باغبانی و اداره رستوران و غیره بوسیله متصدیانی که مستقیما زیرنظر سرپرست کوی دانشگاه انجام وظیفه می نمایند اداره می شود.
ماده هشتم - هیئت مدیره از بین خود یا از معلمان دیگر و یا از کارکنان دانشگاه یک سرپرست انتخاب و به رئیس دانشگاه پیشنهاد می نماید.
تبصره ماده هشتم - سرپرست کوی دانشگاه در صورتی که از اعضای هیئت مدیره نباشد با دعوت هیئت مدیره می تواند در جلسات آن هیئت شرکت نماید.
ماده نهم - سرپرست که باید مقیم کوی دانشگاه باشد مسئول اداره کوی دانشگاه در مقابل هیئت مدیره است.
وظایفش مخصوصا عبارت از :
1 - اظهارنظر و تهیه پیشنهاد راجع به اقداماتی که سودمند به حسن جریان و پیشرفت کار کوی دانشگاه است.
2 - مراقبت در بهداشت دانشجویان.
3 - مراقبت در رفتار دانشجویان.
4 - حفظ انتظامات.
5 - مراقبت در خرج.
6 - سرپرستی نگاهبانان و حراست اموال منقول و غیرمنقول کوی دانشگاه.
7 - نظارت دائم در کار متصدیان و کارکنان و حسن جریان امور کوی دانشگاه و اجرای تصمیمات هیئت مدیره.
8 - گزارش ماهانه از نتیجه عملیات مربوط به خود به رئیس شوری.
ماده دهم - به رئیس هیئت مدیره و سرپرست کوی دانشگاه در صورتیکه وظایف دیگری نیز در دانشگاه برعهده داشته باشد ممکن است پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای دانشگاه مبلغی از محل عواید دانشگاه به عنوان پاداش پرداخته شود.
ماده یازدهم - اوامر اداری و انضباطی سرپرست برای کارمندان و دانشجویان لازم الاجرا است و تخلف مستوجب تنبیهات انتظامی است.
ماده دوازدهم - سرپرست در صورتیکه در حوزه ماموریت خود بی نظمی مشاهده کند که محتاج به استحضار و مداخله مقامات بالا باشد موضوع را فورا به اطلاع رئیس هیئت مدیره خواهد رسانید.
ماده سیزدهم - اجتماعات علمی و ادبی و تفریحی و پذیرائیها و جشنهای دانشجویان با موافقت سرپرست و با تصویب رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.
ماده چهاردهم - آئین نامه های لازم برای اجرای این اساسنامه به توسط هیئت مدیره تنظیم و پس از تصویب رئیس دانشگاه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
اساسنامه کوی دانشگاه که شامل چهارده ماده و شش تبصره است در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای دانشگاه مورخ 29 و 3 و 1325 به تصویب رسیده است به موقع اجرا گذاشته شود.
رئیس دانشگاه
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :