جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


بطوریکه از اداره اطلاعات و تبلیغات کشاورزی اطلاعات میدهند برای اعطاء نشان و مدال کشاورزی به اشخاصی که خدمات علمی یا عملی به وزارت کشاورزی می نمایند و همچنین به کشاورزی و مالکینی که در امر کشاورزی اقدامات مفید نمودهاند آئین نامه به تصویب هیئت وزیران رسیده است که متن آن ذیلا درج می شود.
فصل اول
نوع و شکل نشان و مدال
ماده اول - نشانی که از طرف وزارت کشاورزی اعطاء می شود به نام نشانی فنی کشاورزی یک نوع است و به درجات مذکور در ذیل تقسیم می شود:
الف - درجه اول
ب - درجه دوم
ج - درجه سوم
ماده دوم - علاوه بر نشان مذکور در فوق یک نوع مدال ( به نام مدال کشاورزی) نیز برای تشویق کشاورزان و مالکین و کارمندان اداری و فنی اعطاء میگردد و دارای سه درجه است.
الف - درجه اول
ب - درجه دوم
ج - درجه سوم
ماده سوم - شکل نشان فنی کشاورزی و مدال کشاورزی و جنس فلز آن به شرحی است که جداگانه نوشته شده است.
فصل دوم
شرایط اعطای نشان فنی و طریق پیشنهاد آن
ماده چهارم - نشان فنی کشاورزی منحصر و مخصوص متخصصین کشاورزی می باشد.
ماده پنجم - پیشنهاد نشان فنی کشاورزی از هر درجه ای که باشد از طرف اداره مربوط وزارت کشاورزی خواهد بود و به تصویب شورای عالی کشاورزی خواهد رسید.
فصل دوم
شرایط اعطای نشان فنی و طریق پیشنهاد آن
ماده چهارم - پیشنهاد نشان فنی کشاورزی از هر درجه ای که باشد از طرف اداره مربوط وزارت کشاورزی خواهد بود و به تصویب شورای عالی کشاورزی خواهد رسید.
فصل سوم
شرایط اعطای مدال کشاورزی و طریق پیشنهاد آن
ماده ششم - مدال کشاورزی مخصوص است به کشاورزان و مالکین که در امر زراعت و دامداری و دامپروری خدمات شایان نموده اند و همچنین کارمندان فنی و اداری وزارت کشاورزی که عملیات فنی و یا اداری شایان و قابل تقدیری انجام داده باشند.
بند الف - نشان فنی کشاورزی درجه اول اشخاص مذکور در ذیل داده می شود:
1 - کارمندان فنی وزارت کشاورزی که مدت هیجده سال متوالی در خدمت کشاورزی بوده و خدمات آنان قابل تقدیر باشد البته درجه تحصیلات آنها نباید از لیسانس کمتر باشد.
2 - کسانی که دارای 10 تالیف باشند به شرطی که شورای عالی کشاورزان آن تالیفات را در امر مربوط به کشاورزی مفید تشخیص دهد.
3 - اشخاصی که موفق به کشف مهم در امور کشاورزی شده و یا آنکه در شروع زراعت جدیدی کوشش شایان کرده و به نتیجه رسیده باشند و همچنین کسانیکه موفق به اختراع ماشین گردیده که مورد استفاده کشاورزی و امور مربوط به آن واقع شده باشد و یا در توسعه کشاورزی اقدامات موثری نموده باشند.
بند ب - نشان فنی کشاورزی درجه 2 به اشخاص مذکور در ذیل داده می شود.
1 - به روسا و مدیران کل و همچنین کارمندان و متخصصین فنی که اقلا مدت 12 سال سابقه خدمت متوالی داشته باشند و درجه تحصیلات آنان لااقل لیسانس شناخته شده باشد و خدمات شایان نموده باشند که مورد تصدیق وزیر کشاورزی و شورای عالی کشاورزی واقع گردد.
2 - به اشخاصی که صاحب چهار تالیف مفید و سودمند راجع به امور کشاورزی باشند و شورای عالی کشاورزی هم آن تالیف را از نظر فنی کشاورزی قابل استفاده بداند.
بند ج - نشان فنی کشاورزی درجه 3 به اشخاص مذکور در ذیل داده می شود.
1 - روسا ادارات فنی که مدت 7 سال در راس یک اداره بوده و از طرز کار و رفتار آنان وزارتخانه رضایت داشته باشد و خدمات برجستهای انجام داده باشند.
2 - متخصصین و کارمندان فنی که لااقل مدت ده سال سابقه خدمت داشته و در امور کشاورزی کارهای شایان تقدیری نموده باشند و یا آنکه داشته باشند که به تشخیص شورای عالی کشاورزی قابل استفاده علمی و یا عملی کشاورزان باشد ( البته تالیف نباید از 5 صفحه وزیری کمتر باشد و یا آنکه قطع نظر از سابقه خدمت عملیات برجسته به نفع کشاورزی کشور نموده باشند.)
فصل چهارم
شرایط اعطای مدال کشاورزی
بند الف - مدال کشاورزی درجه یک به اشخاص مذکور در ذیل داده خواهد شد.
1 - کارمندانی که 20 سال متوالی سابقه خدمت داشته باشند و کارهای فنی و اداری آنها به تشخیص وزیر کشاورزی و شورای عالی کشاورزی قابل تقدیر باشد.
2 - کسانی که 20 بروشور راجع به امور مربوط به کشاورزی نوشته باشند به شرط آنکه شورای عالی کشاورزی آنها را مفید تشخیص دهد و یا عملیات و تحقیقات علمی آنان مفید به حال کشاورزی باشد.
3 - فارغ التحصیل های دانشکده کشاورزی و دامپزشکی که در امتحانات نهائی رتبه اول حائز شده باشند.
4 - اشخاصی که در نمایشگاه کشاورزی شرکت و بهترین محصول اعم از شئوی و یا صیفی را به معرض نمایش گذارده اند و همچنین به کسانی که بهترین دامها را از لحاظ جثه – نژاد - شیر و غیره پرورش داده باشند.
بند ب - مدال کشاورزی درجه 2 به اشخاص مذکور در ذیل داده می شود.
1 - به کارمندانی که حداقل 12 سال متوالی سابقه خدمت داشته و کارهای فنی و اداری آنها البته به تشخیص وزیر کشاورزی و شورای عالی کشاورزی قابل تقدیر باشد.
2 - کسانی که 15 بروشور راجع به کشاورزی و امور مربوط به آن نوشته باشند و شورای عالی کشاورزی آنها را برای کشاورزان مفید تشخیص دهد.
3 - فارغ التحصیل های دبیرستان کشاورزی و دامپزشکی که در امتحانات نهائی رتبه اول را حائز شده باشند.
4 - کسانی که راجع به احداث جنگل و آبادی املاک کوشش زیادی نموده و موفقیتهائی نصیب آنان شده باشد و همچنین اشخاصی که در احداث ( قنات - چاه - سد و غیره) اقدام نموده و عملیات یا تحقیقات علمی آنان مفید به حال کشاورزی کشور باشد.
5 - اشخاصی که در نمایشگاه کشاورزی شرکت و بهترین محصول اعم از شتوی و یا صیفی را به معرض نمایش گذارده باشند و همچنین به کسانی که بهترین دامها را از لحاظ جثه و نژاد شیر و غیره پرورش داده باشند.
تبصره - تشخیص آنکه عملیات و تحقیقات مفید به حال کشاورزی بوده در شهرستانها لدی الاقضا با روسای کشاورزی یا بازرسان می باشد و در مرکز با ادارات مربوط است که پس از تصویب وزارت کشاورزی مدال اعطاء خواهد شد.
بند ج - مدال کشاورزی درجه 3 به اشخاص مذکور در ذیل داده می شود:
1 - کارمندان فنی و اداری وزارت کشاوری که لااقل 7 سال سابقه خدمت متوالی داشته باشند و در این مدت از لحاظ اداری و فنی کارهای قابل تقدیری به تشخیص وزیر کشاورزی و شورای عالی کشاورزی انجام داده باشند.
2 - کسانی که حداقل 10 بروشور راجع به امور کشاورزی نوشته باشند به شرط آنکه شورای عالی آنها را برای کشاورزی مفید تشخیص دهد.
3 - زارعین و مالکینی که در طرز زراعت و یا دامپروری و دامداری از لحاظ روش نوین کشاورزی پیشقدم باشند.
4 - فارغ التحصیل های دبستان های روستائی که در امتحانات نهائی رتبه اول را حائز شده باشند.
5 - اشخاصی که در نمایشگاه کشاورزی شرکت و بهترین محصول اعم از شتوی و یا صیفی را به معرض نمایش گذارده اند و همچنین کسانی که بهترین دامها را از لحاظ جثه و نژاد و شیر و غیره پرورش داده باشند.
تبصره - اشخاصی که در نمایشگاه شرکت کرده و استحقاق اعطاء مدال کشاورزی را دارند به تشخیص هیئت مدیره نمایشگاه که از طرف وزیر کشاورزی انتخاب می شوند هر درجه مدالی که استحقاق داشته باشند به آنها اعطاء خواهد شد.
فصل پنجم
مواد مخصوص
ماده هفتم - در کلیه پیشنهادهای مربوط به نشان فنی کشاورزی و مدال کشاورزی باید به تناسب نوع نشان و مدال نکات مذکور در زیر از طرف پیشنهادکننده در پیشنهاد قید شده باشد:
1 - معلومات کسیکه نشان فنی کشاورزی برای او پیشنهاد شده است و در مورد مدال مشخصات شخصی که پیشنهاد مدال برای او می شود.
2 - نداشتن سابقه محکومیت کیفری.
3 - مدت و سنوات در مورد نشان فنی کشاورزی.
4 - تاریخ دریافت نشان و مدالی که دریافت داشته است با ذکر اینکه از چه درجه بوده است.
5 - به موجب کدام بند و ماده آئین نامه تقاضای اعطای نشان و یا مدال شده است.
6 - شرح خدمات کسیکه نشان فنی کشاورزی و مدال کشاورزی برای او پیشنهاد شده است.
ماده هشتم - پیشنهادهای اعطاء نشان و مدال که به شورای عالی کشاورزی میرسد به استثناء موارد فوری که در شورای عالی کشاورزی نگاهداری شده و فقط در نیمه اول اسفند ماه هر سال در شورای عالی کشاورزی مطرح و اعطاء آن از طرف شورای عالی کشاورزی و وزیر کشاورزی به تصویب خواهد رسید.
ماده نهم - اعطاء نشان های مذکور در این آئین نامه به اتباع بیگانه منوط به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران است. به علاوه اجرای ترتیب مندرج در ماده 8 شامل آنان نخواهد شد.
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :