جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 132 ه ح 21 و 6و 25
آئین نامه اصلاحی قانون وکلا
اداره حقوقی
نظر به اینکه طبق ماده 46 قانون وکالت مصوبه 25 و 11 و 315 دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا دادسرای انتظامی وکلا تلقی شده و قهرا رئیس دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا در دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلا وظیفه دادستان را عهده دار است و در قانون وکالت ماده ایکه بین دادستان انتظامی وکلا و رئیس دفتر کل بازرسی و دادستان دادگاه بدوی و تجدیدنظر تعاونی گذاشته باشد و هر یک را علیهذه توصیف نموده باشد وجود ندارد لذا آئین نامه قانون وکلا مصوب 1316 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماه 81 - همینکه شکایت یا گزارشی به دادسرای انتظامی وکلا واصل شد برای هر شکایت یا گزارش پرونده مخصوصی تشکیل و به دستور کتبی دادستان انتظامی وکلا (رئیس دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا) به یکی از بازرسان دادسرای انتظامی وکلا برای بازرسی ارجاع می شود.
تبصره - لدی الاقتضاء ممکن است دادستان شخصا قضیه را مورد بازرسی قرار دهد.
ماده 89 - در موردیکه دادستان و بازرس متفقا یا دادستان در هنگامی که شخصا امر بازرسی را تصدی داشته عقیده بر منع تعقیب داشته باشد با جلب نظر وزیر دادگستری پرونده بایگانی میشود در صورتیکه بین بازرس و دادستان اختلاف وجود داشته باشد یکی متهم را قابل تعقیب و دیگری بی گناه بشمارد مراتب به وزارت دادگستری گزارش می شود و نظر وزارت متبع خواهد بود.
ماده 96 - جلسه رسیدگی به دادستان وکلا و شخص متهم در صورتی اعلام می گردد که دادگاه حضور طرفین یا یکی از آنها را برای توضیحات لازم بشمارد.
ماده 97 - حذف می شود.
ماده 102 - موعد تقاضای تجدیدنظر ده روز از تاریخ رویت (ابلاغ) حکم است مدت مسافت از فرار هر سی و شش کیلومتر یک روز بر مدت مزبور اضافه خواهد شد.
ماده 104 - حذف میشود.
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :