جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


آئین نامه نمایشگاه و مسابقه کشاورزی
ماده 1 - جهت انتخاب هیئت مدیره قبل از تشکیل نمایشگاه اداره کل آمار و اطلاعات نمایندگان ادارات مربوط را دعوت می نماید که 5 نفر از اعضاء هیئت مدیره را از کارمندان ادارات کشاورزی انتخاب نمایند و پس از تصویب مقام وزارت به کار مشغول شوند.
ماده 2 - هیئت مدیره از بین خود یک نفر رئیس و یک منشی و یک نفر حسابدار انتخاب می نمایند.
ماده 3 - رئیس هیئت مدیره مدیرعامل نمایشگاه می باشد.
ماده 4 - محل و تاریخ افتتاح نمایشگاه 5 ماه قبل از افتتاح در داخل کشور بوسیله وزارت کشاورزی و در کشورهای خارجه بوسیله نمایندگان سیاسی ایران اعلان می گردد.
ماده 5 - عموم کشاورزان و دامداران اشخاصی که کار آنان به امور کشاروزی بستگی دارد می توانند مجانا در نمایشگاه شرکت نمایند.
ماده 6 - تقاضا کنندگان در نمایشگاه در مرکز تا 15 روز و در شهرستانها تا یک ماه و در کشورهای خارجه حداکثر تا دو ماه پس از انتشار آگهی وزارت کشاورزی دائر به افتتاح نمایشگاه باید تقاضای کتبی خود را مبنی بر شرکت در نمایشگاه تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده 7 - تقاضاکنندگان شرکت در نمایشگاه ضمن تسلیم تقاضانامه شرکت در مسابقه و نمایشگاه باید نوع میزان محصول و تعداد دام و سایر فرآورده های خود را که برای عرضه در نمایشگاه حاضر خواهد کرد در مرکز به هیئت مدیره نمایشگاه و در شهرستانها به نمایندگان وزارت کشاورزی و در کشورهای بیگانه به نمایندگان سیاسی ایران اطلاع دهند.
ماده 8 - به تقاضاکنندگان شرکت در نمایشگاه در صورت دارا بودن شرایط و صلاحیت شرکت در نمایشگاه برگ قبول از طرف نمایشگاه داده خواهد شد.
تبصره 1 - در شهرستانها برگ مزبور وسیله نمایندگان وزارت کشاورزی و در کشورهای خارجه به وسیله نمایندگان سیاسی ایران تسلیم می گردد.
تبصره 2 - برگ نامبرده در خارج از ایران شصت روز و در شهرستانها 30 روز و در تهران 15 روز قبل از تشکیل نمایشگاه باید داده شود.
ماده 9 - برای دامها و اشیائی که دارای برگ قبول شرکت در نمایشگاه (موضوع ماده 8) میباشند و بوسیله راه آهن ایران حمل و نقل می گردد تخفیفی معادل 50 ر. تعرفه عمومی راه آهن منظور می گردد.
ماده 10 - علوفه مورد نیاز دامها در داخل نمایشگاه بوسیله هیئت مدیره تهیه به قیمت تمام شده در دسترس شرکت کنندگان گذارده خواهد شد.
ماده 11 - حفظ و حراست فرآورده های کشاورزی و دام و کالا در داخل نمایشگاه به عهده نمایشگاه ولی مواظبت های لازم به عهده صاحبان آنها می باشد.
ماده 12 - تنظیم و تزئین غرفه ها با نظارت هیئت مدیره به اختیار و هزینه صاحبان غرفه می باشد و در صورت تمایل متخصصین کشاورزی در قسمت تنظیم ممکن است آنها را راهنمائی نمایند.
ماده 13 - تاریخ ورود اشیاء و فرآورده ها و دامها به نمایشگاه از طرف هیئت مدیره قبلا معلوم و به شرکت کنندگان ابلاغ می گردد.
ماده 14 - شرکت کنندگان موظفند در تاریخ های معینه غرفه خود را جهت افتتاح آماده نمایند.
ماده 15 - ورود اشیاء در نمایشگاه به موجب برگ مخصوص ورود که به امضاء مدیرعامل نمایشگاه می باشد خواهد بود.
ماده 16 - خروج هر نوع فرآورده و دام و سایر اشیاء که به معرض نمایش گذارده می شود از نمایشگاه منوط به اجازه کتبی مدیرعامل خواهد بود.
ماده 17 - فروش آنچه در معرض نمایش گذارده می شود از طرف صاحبان آن در دوره نمایش به شرط آنکه پس از خاتمه نمایشگاه تسلیم و از نمایشگاه خارج شود بلامانع است. مگر در مواردی که جنسی در معرض تلف باشد.
ماده 18 - برای تشویق نمایش دهندگان از طرف هیئت مدیره با تصویب وزارت کشاورزی جوائزی از قبیل مدال و جایزه نقدی و غیره داده خواهد شد.
ماده 19 - توزیع و تقسیم جوائز از هر قبیل تحت نظر هیئتی مرکب از 9 نفر که 5 نفر آنها هیئت مدیره نمایشگاه و 4 نفر از نمایندگان شرکت کنندگان در نمایش می باشند تعیین می گردد و رای اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره 1 - نمایندگان شرکت کنندگان در نمایش با اکثریت ورای مخفی انتخاب می شوند.
تبصره 2 - در صورتیکه در بین این هیئت کارشناس مربوطه جهت تشخیص موضوع معینی نباشد هیئت مدیره در هر مورد 2 نفر کارشناس دعوت خواهد نمود که نظریه خود را اعلام دارند.
ماده 20 - برندگان جوائز نامبرده در روز اول نمایشگاه تعیین خواهد گردید و در هر غرفه جوائزیکه تعیین نموده اند اعلان می شود.
ماده 21 - پس از پایان نمایشگاه و تعیین جوائز هیئت مدیره گزارشی که حاوی اطلاعات زیر باشد تهیه و به معرض مقام وزارت کشاورزی می رساند:
1 - گزارش کامل دوره نمایشگاه.
2 - تعیین بودجه نمایشگاه برای دوره بعد.
3 - تعیین مصارفی که برای تکمیل نمایشگاه در دوره بعد از محل درآمد حاصله باید بعمل آید.
4 - تاریخ و محل افتتاح نمایشگاه در دوره بعد.
5 - تذکر به نواقص کار برای رفع آن نواقص در دوره بعد.
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :