جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 8720 12و8و25
در آئین نامه مترجمین رسمی مصوب 30 مرداد 321 و 7 تیرماه 323 اصلاحات زیر بعمل می آید.
ماده1 - صدور پروانه مترجمین رسمی زبان بیگانه علاوه از شرایط مقرره در آئین نامه مترجمین رسمی مصوب 30 و 5و 1321 مشروط است بر اینکه:
الف - اداره فنی دادگستری احتیاج به وجود مترجم را تشخیص و با تصویب وزارت دادگستری مراتب را در فروردین ماه هر سال اعلان کرده باشد.
ب - تقاضاکننده لااقل یک فقره ترجمه به زبانی که تقاضای مترجمی آنرا می کند باید ابراز و تسلیم اداره فنی نماید ترجمه مزبور لااقل باید کتابی دارای دویست برگ باشد.
ج - تقاضاکننده باید متعهد شود که هر سال مقدار یک صد صفحه لااقل از یکی از کتبی که اداره فنی از کتابخانه وزارت دادگستری انتخاب و در اختیار او می گذارد مجانا به زبان فارسی ترجمه نماید.
ماده 2 - مترجمینی که تا این تاریخ پروانه گرفته اند نیز مشمول این مقررات بوده و از تاریخ انتشار این مواد باید تا آخر سال 325 مفاد بند ب و ج را اجرا نمایند والا پروانه مترجمی آنان تمدید و تجدید نخواهد شد.
ماده 3 - تعرفه دستمزد مترجمین به قرار زیر است:
الف - برای ترجمه از زبان بیگانه به فارسی پنجاه کلمه اول سی ریال و پنجاه کلمه دوم به بالا هر پنجاه کلمه پانزده ریال.
ب - برای ترجمه از زبان فارسی به بیگانه پنجاه کلمه اول چهل ریال - پنجاه کلمه دوم به بالا هر پنجاه کلمه بیست ریال.
تبصره - کسور و کلمات مرکب - کسور تا پنجاه کلمه اول همان پنجاه کمله محسوب و کسور اضافه از پنجاه کلمه اول تا بیست و پنج کلمه از دستمزد معاف و زائد بر بیست و پنج کلمه پنجاه کلمه محسوب می شود.
کلمات مرکب از قبیل کتابخانه و دهکده و نظایر آن یک کلمه محسوب و حروف ربط و اضافه و همچنین اسامی اشخاص و شهرها که قابل ترجمه نیست به حساب نمی آید - در ترجمه صورت حسابها و برگهای دارای اعداد هر ده عدد یک کلمه مسحوب می شود.
ج - تصدیق رونوشتها - در مواردی که تقاضاکننده ترجمه احتیاج برونوشت ترجمه داشته باشد در صورتی که تعداد رونوشتهای مورد تقاضا از پنج نسخه تجاوز کند. برای تصدیق نسخه ششم رونوشت تا 20 سطر اول 15 ریال بقیه هر بیست سطر هشت ریال و کسور بیست سطرح دوم به بعد از پرداخت دستمزد رونوشت معاف است - دستمزد رونوشت اسناد بیگانه که بوسیله غیرمترجمین رسمی تهیه می شود نیز به همین ترتیب است.
د - ترجمه فوری موضوع قسمت و ماده 24 اصلاح شده آئین نامه مترجمین رسمی نسخ می شود.
ه - دستمزد ماشین - مترجمین موظفند برگهائی که به فارسی یا به زبان بیگانه ترجمه می نمایند با کمال نظافت بدون قلم خوردگی و خدشه تهیه و با هزینه خود ماشین نموده به تقاضاکنندگان تسلیم نمایند.
و - دستمزد ترجمه شفاهی برای یک ساعت 200 ریال و کسور اضافه از یک ساعت تا نیم ساعت معاف و اگر از نیم ساعت تجاوز کند در حکم یکساعت خواهد بود و دستمزد ساعتهای اضافی از یکساعت یکصد ریال است.
ز - در مورد درخواست دادگاه ها و دادسراها برای ترجمه شفاهی در صورتی که رسیدگی به درخواست اشخاص ذینفع یا مدعی خصوصی بعمل می آید دستمزد باید قبلا تامین شود و هرگاه از لحاظ جنبه عمومی مورد تعقیب قرار گیرد ترجمه شفاهی مجانی خواهد بود.
ماده 4 - کلیه مقررات مخالف این مواد از تاریخ انتشار این آئین نامه ملغی می شود.
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :