جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


آئین نامه انضباطی دانشکده کشاورزی کرج
ماده 1 - هر یک از دانشجویان باید منظما در تمام ساعات دروس نظری و عملی حاضر باشند و در هر یک از کلاس ها دفتری خواهد بود که تحت نظر معلم مربوطه حضور و غیاب در آن ثبت خواهد شد.
ماده 2 - هر دانشجوئی که در عرض سال تحصیلی بیش از ده شبانه روز متوالی یا بیست شبانه روز غیرمتوالی غیبت بدون عذر موجه داشته باشد مشمول یکی از مجازات های ماده پانزده خواهد شد.
ماده 3 - آخر سال تحصیلی از طرف رئیس دانشکده با موافقت شورای دانشکده و با درنظرگرفتن پرونده دانشجو یک نمره انضباط که با ضریب 2 با سایر نمرات جمع می شود داده خواهد شد.
ماده 4 - برای هر دو ساعت غیبت بدون عذر موجه در دروس نظری و عملی یک نمره از نمرات انضباط دانشجو پس از احتساب ضرائب کسر خواهد شد.
ماده 5 - تشخیص عذر موجه با دانشکده بوده و در هنگام بیماری بایستی گواهی نامه پزشک رسمی دانشکده ارائه داده شود.
ماده 6 - پس از زنگ خاموشی هیچ دانشجوئی نباید در محوطه دانشکده دیده شود.
ماده 7 - ملاقات اشخاص خارج با دانشجویان در محوطه دانشکده با اجازه دانشکده صورت می گیرد.
ماده 8 - دانشجویان نباید مبادرت به اقداماتی نمایند که مخل نظم دانشکده باشد.
ماده 9 - تظاهرات و تبلیغات سیاسی و مذهبی در محوطه دانشکده ممنوع است.
ماده 10 - دانشجویانی که مراعات ادب و نزاکت را ننموده و بهر نحوی در نظم کلاس اخلال نمایند ممکن است از کلاس اخراج شوند و در صورت اقتضاء طبق ماده پانزده با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 11 - اهانت نسبت به اولیاء و کارکنان دانشکده مستوجب یکی از مجازات های ماده 15 خواهد بود.
ماده 12 - دانشجویان باید در حفظ و نگاهداری اشیائی که به آنها تحویل می شود و اثاثیه آزمایشگاه ها و کتابخانه و به طور کلی همه اموال دانشکده مراقب نموده و در صورت خسارت و یا مفقود شدن بنا به تشخیص دانشکده از عهده غرامت آن برآیند.
ماده 13 - دانشجویان میتوانند در نقاط مجاز دانشکده گردش نمایند اما خروج از محوطه دانشکده باید با اجازه مخصوص باشد.
ماده 14 - دانشجویان می توانند اشیاء قیمتی و وجوه نقد خود را به صندوق دانشکده به طور امانت سپرده و رسید دریافت دارند و در غیر این صورت اگر اشیائی مفقود شود دانشکده مسئولیت نخواهد داشت و هروقت بخواهند به آنها مسترد می شود.
ماده 15 - تخلف از مقررات این آئین نامه مستوجب یکی از مجازات های زیر می باشد:
الف - توبیخ شفاهی .
ب - توبیخ کتبی بدون درج در پرونده دانشجو.
ج - توبیخ کتبی با درج در پرونده دانشجو و آگهی در دانشکده.
د - کسر نمره انضباطی به میزانی که شورای دانشکده تعیین نماید.
ه - اخراج از دانشکده برای مدت دوازده ماه از تاریخ اخراج.
و - اخراج دائم از دانشکده.
ز - اخراج از دانشگاه.
مجازاتهای الف - ب - ج - به نظر رئیس دانشکده و مجازاتهای د - ه - به تصویب شورای دانشکده و مجازاتهای و - ز - پس از تصویب شورای دانشکده و شورای دانشگاه اجرا خواهند شد.
آئین نامه انضباطی دانشکده کشاورزی که در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای دانشگاه مورخ بیستم آذر ماه 1325 به تصویب رسیده است موقتا تا آخر سال تحصیلی 26 -1325 به موقع اجرا گذاشته شود.
رئیس دانشگاه
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :