جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


آئین نامه امتحانات سال اول و دوم دانشکده کشاورزی کرج
ماده 1 - از دانشجویان در آخر هر سال تحصیلی نسبت به تمام موادی که در آن سال عملا و نظرا تدریس شده است بوسیله معلم همان مواد امتحان به عمل خواهد آمد.
ماده 2 - علاوه بر امتحان مذکور در ماده 1 معلم هر درس در ظرف سال تحصیلی و بطریقی که متقضی بداند به منظور تشخیص قوه و علاقه مندی هر یک از دانشجویان پرسش هائی کرده و نمره ای خواهد داد.
ماده 3 - طرز امتحان و نمره هر درس عبارت است از معدل. نمره های امتحان های نظری و عملی و نمره پرسشهای عرض سال با ضریب های مندرج در جدول ضمیمه.
ماده 4 - امتحانات آخر سال تحصیلی در خرداد ماه انجام خواهد یافت.
ماده 5 - حداکثر نمره 20 و حداقل آن صفر است.
ماده 6 - برای اینکه دانشجو در امتحانات قبول شود باید حائز یکی از دو شرط زیر باشد.
1 - معدل کل نمره هایش از چهارده کمتر نباشد.
2 - معدل کل نمره هایش از ده کمتر و نمره هیچ درس از 7 کمتر نباشد.
ماده 7 - دانشجوئی که معدل کل نمراتش در خرداد از 10 کمتر باشد در شهریور نسبت به تمام مواد از او تجدید امتحان به عمل خواهد آمد شرایط قبول شدن دانشجو در امتحانات شهریور مانند خرداد ماه خواهد بود.
ماده 8 - دانشجوئی که در خرداد ماه دارای معدلی بین ده و چهارده باشد ولی در یک یا چند درس نمره ای کمتر از 7 داشته باشد نسبت به همین درس یا دروس در شهریور از او تجدید امتحان بعمل خواهد آمد و چگونگی قبولی او با رعایت نمره هائی که در خرداد ماه بدست آورده است مانند خرداد ماه خواهد بود.
ماده 9 - کسانی که در امتحانات شهریور مردود شوند می توانند به انتخاب خود یا از دانشکده خارج شوند و یا به خرج خود یک سال دیگر در دانشکده بمانند و در هر دو صورت در امتحانات خرداد و شهریور ماه سال بعد شرکت می نمایند و در صورتی که در این امتحانات توفیق حاصل کنند مجددا در ردیف دانشجویان شبانه روزی در آمده در دانشکده تحصیلات خود را تعقیب خواهند نمود.
ماده 10 - تجدید امتحان طبق مفاد این آئین نامه در شهریور ماه صورت خواهد گرفت.
دانشجویانی که یک یا چند و یا همه مواد را باید در شهریور تجدید نمایند موظف به اجرای عملیات تابستانی مندرج در اساس نامه دانشکده می باشند.
ماده 11 - دانشجویانی که در جلسات تابستانی شرکت نکرده باشند به کلاس بالاتر ارتقا نیافته از دانشکده اخراج می شوند ولی می توانند در عملیات تابستانی سال بعد شرکت نموده مجددا در ردیف دانشجویان شبانه روزی دانشکده در آیند.
ماده 12 - غیبت در هر یک از مواد امتحان به منزله صفر در همان ماده است.
ماده 13 - مجازات تقلب در امتحانات محروم شدن مجرم است از تمام امتحانات سال تحصیلی که تقلب در آن واقع شده است تکرار تقلب موجب اخراج دائم از دانشکده می شود و در هر دو صورت دانشجوئی که تقلب کرده است از استفاده از شبانه روزی محروم خواهد شد.
تبصره - تقلب در امتحان عبارت است از مراجعه به یادداشت و یا کتاب و یا جزوه یا استفاده از نوشته دیگران و یا کمک به دیگران.
ماده 14 - رئیس دانشکده در آخر هر سال قبل از سایر امتحانات با موافقت نظر شورای دانشکده و با رعایت آئین نامه انضباطی به هر یک از دانشجویان نمره انضباط خواهد داد که با ضریب 2 مانند نمره های دروس برای تعیین معدل نمره ها در آخر سال محسوب خواهد شد.
آئین نامه امتحانات سال اول و دوم دانشکده کشاورزی که شامل چهارده ماده و یک تبصره است و در دویست و هفتاد و یکمین جلسه دانشگاه مورخ ششم آذر ماه 1325 به تصویب رسیده صحیح است به موقع اجرا گذاشته شود.
رئیس دانشگاه - دکتر سیاسی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :