جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


آئین نامه انتخاب کارمندان آموزشی آموزشگاه های بهداری شهرستانها
1 - محلهای خالی در تهران و در شهرستان هائی که مقر آموزشگاه است آگهی می شود و اشخاص ذی نفع می توانند تا یک ماه از تاریخ انتشار آگهی ثبت نام کنند.
2 - آموزشگاه های بهداری شهرستانها فقط دارای استاد و دانشیار و معلم حق التدریسی خواهد بود.
3 - دانشکده صورت اسامی داوطلبان را برای اطلاع رئیس آموزشگاه ارسال می دارد.
4 - اسناد و مدارک داوطلبان وسیله کمیسیونی مرکب از رئیس یا معاون دانشکده پزشکی تهران و استادی که به سمت بازرس آموزشگاه شهرستان ها انتخاب شده و استاد رشته مربوط با جانشین او و یک تن از استادان دیگر دانشکده پزشکی با انتخاب شورای دانشکده مورد بررسی قرار می گیرد.
5 - برای داوطلبان محلی رئیس آموزشگاه ضمن ارسال مدارک لازم گزارش کتبی نیز ارسال خواهد داشت.
6 - کمیسیون مذکور نه تنها پرونده های داوطلبان را مورد مطالعه قرار می دهد بلکه اگر لازم بداند می تواند داوطلبان را برای دادن توضیحات دعوت نماید.
کمیسیون پس از پایات تحقیقات گزارش مشروحی در آن باب تهیه کرده به کمیته دائمی شورای دانشکده تسلیم می دارد کمیته دائمی داوطلبانی را که صلاحیت دارند برحسب رجحان به شورای دانشکده معرفی می نماید.
7 - شورای دانشکده پزشکی تهران برای اتخاب دانشیاران و معلمین حق التدریس آموزشگاه های بهداری شهرستانها طبق مواد قانون تاسیس دانشگاه و آئین نامه های مربوط به انتخاب دانشیار و معلم حق التدریس عمل خواهد کرد.
8 - انتخاب معلمین آموزشگاه های بهداری شهرستانها با تصویب شورای دانشکده پزشکی تهران (رای مخفی) و شورای دانشگاه خواهد بود.
تبصره 1 - برای احراز کرسی استادی در آموزشگاه های بهداری شهرستانها دانشیاران دانشکده پزشکی رشته های مربوط در صورت تساوری شرایط حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2 - اگر مسابقه لزوم پیدا کند در تهران می شود مگر مسابقه دستیاری که ممکن است در محل با حضور بازرس آموزشگاه های بهداشت شهرستانها و طبق آئین نامه دانشکده پزشکی انجام گیرد.
9 - داوطلبان که در کادر دانشکده پزشکی تهران خدمت می کنند می توانند تغییر محل خود را برای محلهای خالی و همردیف و مشابه در آموزشگاه های بهداشت استانها درخواست نمایند و بر سایر داوطلبان حق تقدیم دارند.
10 - برای انتخاب شاغل هر مقام نخست مراتب در دانشکده پزشکی آگهی میشود اگر داوطلبی پیدا نشد آنگاه در جراید آگهی منتشر خواهد شد و پس از انتشار آگهی اگر از دانشکده هم داوطلبی پیدا شد در ردیف دیگر داوطلبان خواهد بود و حق تقدم خود را از دست می دهد.
11 - اگر کسی از کادر دانشکده انتخاب شد محل خدمت خود را در دانشکده پزشکی از دست می داد میدهند ولی می تواند از سایر مزایای قانونی مقام و عنوان سابق خود استفاده کند.
12 - معلمین این آموزشگاه ها حق انتقال به دانشکده و خالی بودن محلی می توانند از یک آموزشگاه بهداری استان به آموزشگاه بهداری استان دیگر انتقال یابند ولی این انتقال از محل به محل مربوط خواهد بود.
13 - عده کرسی های هر آموزشگاه حداکثر بیست کرسی خواهد بود.
14 - تغییر محل معلمین آموزشگاه ها از یک رشته به رشته دیگر برحسب پیشنهاد شورای آموزشگاه مربوط و تصویب شورای دانشکده خواهد بود.
15 - شورای دانشکده هر سال لااقل یکی از استادان را مامور می کند که با نفاق بازرس آموزشگاه های استانها امتحانات آخر سال آموزشگاه استان را مراقبت نمایند.
استاد مزبور باید گزارشی در باب نتیجه این امتحانات تهیه کند.
این گزارش باید در شورای دانشکده قرائت شود.
16 - کارهای مربوط به آموزشگاه های استانها ازاین پس زیر نظر رئیس دانشکده بوسیله یکی از استادان دانشکده که به عنوان بازرس آموزشگاه های بهداشت استانها انتخاب می گردد اداره می شود بازرس مذکور بوسیله رئیس دانشکده پیشنهاد و از طرف رئیس دانشگاه منصوب می گردد. بازرس مزبور مراسلات مربوط به آموزشگاه را دریافت می کند و برای حسن اداره آنها اقدامات لازم را در ادارات مختلف معمول می دارد. بازرس مذکور موظف است کلیه تحقیقاتی که برای شروع کار آموزشگاه های جدید لازم است معمول دارد.
آئین نامه انتخاب کارمندان آموزشی آموزشگاه های بهداری شهرستانها که در دویست و هفتمین جلسه شورای دانشگاه مورخ هشتم آبان ماه 1325 به تصویب رسیده صحیح است به موقع اجرا گذاشته شود.
رئیس دانشگاه دکتر سیاسی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :