جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


آئین نامه شبانه روزی دانشسرای عالی کمک هزینه تحصیلی
1 - داوطلبان ورود به دانش سرای عالی یعنی کسانیکه داوطلب لیسانس دبیری هستند و میخواهند از شبانه روزی دانشرای عالی استفاده کنند یا کمک هزینه تحصیلی دریافت دارند باید در مسابقه هائیکه در اول هر سال تحصیلی برای این منظور تشکیل می شود شرکت نموده توفیق حاصل کنند.
2 - همه ساله قبل از شروع سال تحصیلی عده دانشجویانیکه در دانش سرای عالی پذیرفته خواهند شد و از میان آنها عده کسانی که از شبانه روزی استفاده خواهند کرد و عده کسانی که فقط کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهند نمود متناسب با احتیاجات وزارت فرهنگ از طرف دانشسرای عالی اعلام خواهد شد.
کسانیکه در مسابقه تقدم داشته اند از مزایای شبانه روزی بهره مند می شوند و به سایرین تا عده ای که پذیرفتن آنها اعلام شده است مشروط به اینکه حداقل نمره قبولی را در مسابقه گرفته باشند کمک هزینه تحصیلی که میزان آن بعدا تعیین و اعلام خواهد شد پرداخته می شود.
3 - دانشجویانی که از مزایای شبانه روزی استفاده می کنند باید در کوی دانشگاه اقامت گزیده شام و نهار خود را در آنجا صرف نمایند ولی کسانیکه فقط کمک هزینه تحصیل دریافت می دارند محل سکنی در کوی دانشگاه به آنها داده خواهد شد ولی به هر حال در انتخاب محل سکنی و صرف غذا به خرج خود آزاد خواهند بود.
تبصره - یک دانشجو نمی تواند هم از مزایای شبانه روزی استفاده کند و هم کمک هزینه تحصیل دریافت دارد.
4 - از دانشجویانی که داوطلب لیسانس دبیری نیستند ولی میخواهند از کمک هزینه تحصیلی استفاده کنند در تاریخ معین امتحان مخصوص به عمل خواهد آمد. کسانی که در نتیجه این آزمایش دارای هوش و استعداد فوق متوسط شناخته شوند کمک هزینه تحصیل که میزان آنرا دانشگاه با رعایت اعتبارات موجود و به نسبت رتبه ای که داوطلبان در امتحان حائز شده اند تعیین می نماید پرداخته خواهد شد.
تبصره - دانشجویانی که از سالهای قبل کمک هزینه می گرفته اند و یا از شبانه روزی استفاده می کرده در صورت ارتقا به کلاس بالاتر و ثبت نام مشمول ماده 1 نمی باشند.
5 - به کسانی که در مسابقه های مذکور در مواد 2 و 4 در رشته های خود حائز رتبه ا ول شده اند عنوان دانشجوی برگزیده داده می شود.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :