جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 10952 ر ح 44320 13و12و25

نظر به ماده 24 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسب به املاک واگذاری مصوب 12 خرداد ماه 321 مواد زیر از آئین نامه قانون مزبور اصلاح و تکمیل می شود:
1 - بند 4 به ماده 33 افزوده می گردد.
(اعتراضاتی که درخواست کننده تجدیدنظر برحکم نخستین دارد).
2 - تبصره زیر به ماده 35 اضافه می شود.
( در موردی هم که اعتراضات ذکر نشده باشد حکم این ماده جاری خواهد بود).
3 - ماده 36 مکرر.
مدیر دفتر هیئت تجدیدنظر نسخه دوم درخواست رسیده و پیوست های آنرا منتهی در ظرف دو روز از تاریخ وصول برای طرف می فرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتبا پاسخ دهد دفتر مکلف است پس از گذشتن مهلت مزبور پرونده و ضمائم آنرا با اوراق رسیده به پیوست پرونده بدوی نزد رئیس هیئت تجدیدنظر برای رسیدگی بفرستد.
در مورد درخواستهائی که قبلا به دفتر هیئت تجدیدنظر رسیده و دارای نواقصی می باشد نیز به همین ترتیب عمل می شود مگر اینکه نواقص مزبور بعدا رفع شده باشد.
رئیس هیئت تجدیدنظر پرونده های رسیده را به ترتیب تاریخ وصول برای تهیه گزارش به یکی از اعضا هیئت ارجاع می کند - عضو مزبور گزارش جامعی که شامل خلاصه شکایت شاکی و مستندات او و جریان کار در مرحله نخستین و مفاد رای بدوی و خلاصه اعتراضات و پاسخ آن باشد تهیه می نماید. این گزارش در جلسه رسیدگی قرائت می شود و در صورتیکه درخواست قابل قبول باشد رسیدگی والا قرار مقتضی صادر می گردد.
حضور اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی موکول به نظر هیئت است و در هر حال حکم یا قرار صادر از هیئت تجدیدنظر قابل اعتراض نمی باشد.
4 - ماده 38 به ترتیب زیر اصلاحی می شود.
(ترتیب رسیدگی و رای در مرحله تجدیدنظر به استثنای آنچه در این آئین نامه حکم خاص دارد مثل مرحله بدوی است ولی تصحیح حکم به اطلاع طرفین به عمل می آید).
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/12/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :