جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


نظر به ماده 24 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 12 خرداد 1321 مواد زیر به آئین نامه قانون مزبور مصوب ......... الحاق می گردد:
ماده 1 - احکام قطعی هیئت های نخستین و احکام هیئت های تجدید نظر اعم از اینکه اجرا شده باشد یا خیر در موارد زیر قابل اعاده دادرسی است:
الف - اگر در مطلبی که موضوع ادعا نبوده است حکم صادر شده باشد.
ب - اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
تبصره - خواسته همان است که در دادخواست بدوی مورد مطالبه واقع شده است.
ماده 2 - مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است بعلاوه مدت مسافت (از قرار هر 36 کیلومتر یکروز) و برای کسانی که در خارجه مقیمند در ماه و برای کسانی که در کشور های دور مثل امریکا - خاور دور - اقیانوسیه اقامت دارند سه ماه و بطریق زیر شروع می شود:
1 - نسبت به احکام هیئت نخستین ( در صورتی که تقاضای تجدیدنظر نشده باشد ) از تاریخ انقضاء مدت تجدیدنظر.
2 - نسبت به احکام هیئت تجدیدنظر - از تاریخ ابلاغ حکم.
ماده 3 - دادخواست اعاده دادرسی به مقام صادرکننده حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی یا قائم مقام آن داده می شود.
تبصره - هزینه رسیدگی معادل میزان مقرر در ماده 22 قانون رسیدگی به دعاوی املاک واگذاری است.
ماده 4 - نسبت به احکامی که تا تاریخ اجرای این آئین نامه صادر و قطعیت یافته و موجبات اعاده دادرسی نسبت به آنها فراهم گردیده ابتدا مهلت های مندرج در ماده 2 یک ماه پس از تاریخ اجرای این آئین نامه شروع می شود.
ماده 5 - مندرجات دادخواست اعاده دادرسی باید منطبق با مقررات ماده 601 قانون آئین دادرسی مدنی باشد و رسیدگی با رعایت مواد 602 الی 605 و ماده 607 و ماده 610 قانون م زبور بعمل می آید.
ماده 6 - اگر دو حکم متضاد نسبت به یک موضوع صادر و قطعی شده باشد هیئت صادرکننده حکم به درخواست ذینفع و یا اجرا در هر موقع می تواند به موضوع رسیدگی نموده حکم ثانی را فسخ نماید تا حکم اول به قوت خود باقی باشد.
ماده 7 - این آئین نامه ده روز پس از انتشار در تهران و به اضافه هر 36 کیلومتر یک روز تا تهران در شهرستانها قابل اجرا است.
وزیر دادگستری - موسوی زاده
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :