جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 763 8و8و45
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30و7و45 بنا بر پیشنهاد شماره 9166 مورخ 30و7و45 وزارت دارائی تصویب نمودند آقای ابوالقاسم گلشن بزرگ قائم مقام مدیر کل بانک ملی ایران و آقای ابوالقاسم مودب معاون بانک مزبور از تاریخ شانزدهم آبانماه 1345 برای مدت سه سال دیگر و همچنین آقای یحیی سهامی از تاریخ اخیر الذکر به جای آقای محمود ملک نیا برای مدت سه سال به ترتیب به سمت قائم مقام مدیر کل و معاونت بانک ملی ایران انتخاب شوند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6328
تاریخ تصویب :
1345/07/30
تاریخ ابلاغ :
1345/08/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :