جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه 8 اردیبهشت ماه 1345 با حضور خانم دکتر پارسای معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش لایحه شماره 12410 - 4و10و1342 دولت مربوط به تصویبنامه شماره 4و921 - 13و3و1341 راجع به تمدید ماموریت آقای دکتر رعدی آذرخشی را که گزارش شور اول آن به شماره 269 چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد و اظهارنظر نمود که مفاد تصویبنامه فوق الذکر موضوعا منتفی است.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش - صدری کیوان

شماره 3211 28و7و45
جناب آقای هویدا نخست وزیر
گزارش کمیسیون شماره 7 مجلس سنا دائر بر تایید گزارش کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی مبنی بر منتفی بودن موضوع لایحه شماره 12410 - 4و10و1342 در مورد تصویبنامه شماره 4و921 - 13و3و1341 راجع به تمدید ماموریت آقای دکتر رعدی آذرخشی مصوب جلسه روز یکشنبه 22 خرداد ماه 1345 مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه 27 مهرماه 1345 به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک یک نسخه از گزارش مزبور که به تصویب مجلسین رسیده و ضمائم آن به پیوست ارسال می شود.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

وزارت آموزش و پرورش
رونوشت نامه شماره 3211 مورخ 28و7و45 مجلس سنا به ضمیمه رونوشت گزارش کمیسیون شماره 7 مجلس مزبور دائبر به تایید گزارش کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی مبنی بر منتفی بودن تصویبنامه شماره 4و921 مورخ 13و3و1341 راجع به تمدید ماموریت آقای دکتر رعدی آذرخشی که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده به پیوست ابلاغ می گردد.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1345/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :