جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره 7980 18/8.45
وزارت کشور
هئیت وزیران در جلسه مورخ 18/8/45 بنا به پیشنهاد شماره 12743 /7ن مورخ 16/8/45 وزارت کشور و موافقت شماره 14837 - 4/5/45 وزارت راه و در تعقیب تصویبنامه شماره 1128/ 400 - 11/4/1339 تصویب نمودند.
1- از این تاریخ اجرای مقررات راهنمائی و رانندگی در کلیه راهها و همچنین اجرای مقررات توزین موضوع تصویبنامه شماره11680 /300
33/5/1336 و حفظ حریم راهها به ژاندارمری کل کشور واگذار و اداره پلیس راه ژاندارمری کل کشورواگذارواداره پلیس راه ژاندارمری کل کشور واگذار واداره پلیس راه ژاندارمری وظائف فوق را عهده دارخواهد بود .
2- وزارت راه در امور فنی و تهیه وسائل کار و افراد مورد نیاز پلیس راه با ژاندارمری کل کشور همکاری و اشتراک مساعی خواهد نمود .
3- کلیه وسائط نقلیه و مخابرات و تجهیزات و سایر لوازمی که در اختیار و خدمت پلیس راه میباشد و از اعتبار اختصاصی پلیس راه یا از محل اخذ جرائم و یا سایر اعتبارات واگذار شده به پلیس راه تهیه شده است به ژاندارمری کل کشور واگذار و تحویل شود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6338
تاریخ تصویب :
1345/08/18
تاریخ ابلاغ :
1345/08/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :