جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 5382و7 19و8و45
فهرست تصویب نامه هائی که از طرف مجلسین سنا و شورای ملی رد شده بشرح زیر:
1 - تصویب نامه شماره 6840 - 21و4و41 راجع به واگذاری در فروند هواپیمای گمرک به شیر و خورشید سرخ ایران
2 - تصویب نامه شماره 3588 رت مورخ 5و3و42 راجع به وام شماره 017 ر ه 265 به مبلغ پانزده میلیون دلار از سازمان عمران بین المللی امریکا برای تامین هزینه پروژه های بندرعباس.
3 - تصویب نامه شماره 3626 مورخ 6و3و42 راجع به وام شماره 016 ره 265 به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار دلار برای تامین هزینه پروژه های اصلی برق ایران.
4 - تصویب نامه های شماره 4 و121 مورخ 19و1و41 و 4و665 مورخ 23و2و41 راجع به حقوق آقای مولوی عبدالعزیر مدرس فقه حنفی زاهدان.
5 - تصویب نامه شماره 8028 ر ت مورخ 25و3و1340 راجع به تحصیل اعتبار به مبلغ پانزده میلیون دلار از بانک صادرات و واردات آمریکا جهت خرید کالاهای تولیدی از آمریکا.
6 - تصویب نامه شماره 8436 مورخ 3و6و42 راجع به درجه بندی و حقوق مامورین آتش نشانی.
7 - تصویب نامه شماره 7352 مورخ 7و5و42 راجع به ارجاع کار قضائی در تهران و حومه و مراکز استان به متقاضیان شغل قضائی.
8 - تصویب نامه شماره 24724 مورخ 11و8و40 راجع به نحوه خرید دهات ششدانگی مالکین که شخصا داوطلب فروش باشند و ترتیب فروش آن به زارعین.
9 - تصویب نامه شماره 4474 مورخ 23و3و42 راجع به اجازه استفاده اداره امور دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت عوارض حق علفچر.
10 - تصویب نامه شماره 5688 مورخ 9و4و42 راجع به اضافه نمودن دو در هزار ماده 32 قانون اصلاح تعرفه گمرکی به چهار در هزار.
11 - تصویبنامه شماره 49056 ر ت مورخ 22و11و41 راجع به آئین نامه اجرائی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی.
12 - تصویب نامه شماره 32116 مورخ 28و10و40 راجع به تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه شهرداری و سازمان و وظائف آنها.
13 - تصویب نامه شماره 7228 مورخ 14و4و41 راجع به تقسیم شهر تهران به ده ناحیه شهرداری و سازمان و وظائف آنها.
14 - تصویب نامه شماره 5432 مورخ 6و4و42 و تصویب نامه شماره 6436 -22و4و42 راجع به بازگشت آقای حسن دولو به خدمت شهرداری تهران.
15 - تصویب نامه شماره 23880 ر ت مورخ 28و6و41 راجع به تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی
16 - تصویب نامه شماره 1090 مورخ 24و1و42 راجع به معافیت حقوق و عوارض گمرکی و غیرگمرکی صفحات موسیقی برای فروش به نفع پناهندگان وارد می شود.

رونوشت نامه شماره 957 مورخ 19و3و1344
جناب آقای هویدا نخست وزیر
گزارش کمیسیون های مربوط مبنی بر رد تصویب نامه شماره 6840 -21و4و1341 راجع به واگذاری دو فروند هواپیمای گمرک به شیر و خورشید سرخ ایران که ضمن لایحه شماره 38680 مورخ 5و10و1342 و به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه 1342 تقدیم مجلس شورای ملی شده و در جلسه روز 3 شنبه هفتم اردیبهشت ماه 1344 به تصویب مجلس مزبور رسیده بود در جلسه روز دوشنبه هفدهم خرداد ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک یک نسخه از گزارش نامبرده که به تصویب مجلسین رسیده به پیوست ارسال می شود.
رئیس مجلس سننا - مهندس شریف امامی
شماره 30و2 31و1و1344
گزارش از کمیسیون اقتصاد و بازرگانی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد و بازرگانی در جلسه دوشنبه 16و9و1343 با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره 38680 - 5و10و42 دولت راجع به تصویب نامه شماره 6840 - 21و4و41 در مورد واگذاری دو فروند هواپیمای گمرک به شیر و خورشید سرخ را که به استناد ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 42 تقدیم مجلس شورای ملی گردیده بود مطرح و با توجه به توضیحات آقای معاون وزارت اقتصاد در جلسه مورخ 11و3و43 کمیسیون مبتنی بر عدم ضرورت این قانون لایحه مزبور را رد کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می گردد.
مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی - دکتر رضوانی
شماره 81و2 31و1و44
گزارش از کمیسیون قوانین دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه مورخ 30و1و44 با حضور نماینده دولت لایحه وا گذاری و فروند هواپیمای گمرک به شیر و خورشید سرخ را مطرح و نظر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را تائید کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می گردد.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی - مرتضوی
شماره 3272 23و4و44
وزارت اقتصاد
رونوشت نامه شماره 957 مورخ 19و3و44 مجلس سنا به ضمیمه رونوشت گزارش کمیسیون اقتصاد و بازرگانی مجلس شورای ملی دائر بر رد تصویب نامه شماره 6840 مورخ 21و4و41 ایران که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده به پیوست ابلاغ می گردد.
نخست وزیر
رونوشت نامه شماره 7836 مورخ 26و10و43 مجلس سنا
جناب آقای منصور نخست وزیر
گزارش کمیسیون های مربوط مجلس شورای ملی مبنی بر عدم لزوم تحصیل مجوز قانونی تصویب نامه شماره 3588 -5و3و1342 دولت راجع به وام شماره 017 ر ه ر 265 به مبلغ پانزده میلیون دلار از سازمان عمران بین المللی آمریکا برای تامین هزینه پروژه های بندرعباس که در جلسه روز پنجشنبه سوم دی ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه 23 دی ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک یک نسخه از گزارش مزبور به ضمیمه ایفاد می شود.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی
گزارش از کمیسیون قوانین دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه دوم آذرماه 1343 با حضور نماینده دولت لایحه شماره 46456 - 17و10و1342 راجع به وام شماره 017 ر ه ر 265 سازمان عمران بین المللی به مبلغ پانزده میلیون دلار برای تامین هزینه پروژه های بندرعباس را که به شماره 432 چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داده تصمیم زیر را اتخاذ نمود:
نظر به آنکه مفاد قرارداد مزبور عینا در بند (ک ) تبصره 58 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور قبلا به تصویب رسیده است نیازی به تحصیل مجوز جداگانه نیست.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می دارد.
رئیس کمیسیون قوانین دارائی - محسن خواجه نوری
شماره 35638 29و10و43
سازمان برنامه
وزارت دارائی
رونوشت نامه شماره 7836 مورخ 26و10و43 مجلس سنا به ضمیمه رونوشت گزارش کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی دائر به عدم لزوم تحصیل مجوز قانونی برای تصویب نامه شماره 3588 مورخ 5و3و1342 راجع به وام شماره 017 ر ه ر 265 به مبلغ پانزده میلیون دلار از سازمان عمران بین المللی آمریکا جهت تامین هزینه پروژه های بندرعباس که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است به پیوست ارسال می گردد.
نخست وزیر
رونوشت نامه شماره 7835 مورخ 26و10و43 مجلس سنا
جناب آقای منصور نخست وزیر
گزارش کمیسیون های مربوط مجلس شورای ملی مبنی بر عدم لزوم تحصیل مجوز قانونی تصویب نامه شماره 3626 - 6و3و1342 راجع به وام شماره 016/ه/265 به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار دلار از سازمان عمران بین المللی آمریکا برای تامین هزینه پروژه های اصلی برق ایران که در جلسه روز پنجشنبه سوم دی ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه 23 دی ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک یک نسخه از گزارش مزبور به ضمیمه ایفاد می شود.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی
گزارش از کمیسیون قوانین دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه دوم آذر ماه 1343 با حضور نماینده دولت لایحه شماره 46454 - 17و10و1342 راجع به وام شماره 016/ه/ 265 به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار دلار برای تامین هزینه پروژه های برق کشور را که به شماره 431 چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داده و تصمیم زیر را اتخاذ نمود.
نظر به اینکه مفاد قرارداد مزبور عینا در بند (ی ) تبصره 58 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور قبلا به تصویب رسیده است نیازی به تحصیل مجوز جداگانه نیست.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می نماید.
رئیس کمیسیون قوانین دارائی - محسن خواجه نوری
شماره 35636 29و10و43
سازمان برنامه
وزارت دارائی
رونوشت نامه شماره 7835 مورخ 16و10و43 مجلس سنا به ضمیمه رونوشت گزارش کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی دائر به عدم لزوم تحصیل مجوز قانونی برای تصویب نامه شماره 3626 - 6و3و42 راجع به وام شماره 016/ه/ 265 به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار دلار جهت تامین هزینه پروژه های اصلی برق ایران که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است به پیوست ارسال می گردد.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6352
تاریخ تصویب :
1345/08/19
تاریخ ابلاغ :
1345/09/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :