جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 34508 28و12و44
وزارت اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15و12و44 بنا به پینشنهاد شماره 4089/ط م /40700 مورخ 9و10و44 وزارت اطلاعات آئین نامه توزیع روزنامه ها و مجلات داخلی و توزیع و فروش روزنامه ها و مجلات خارجی را به استناد ماده 10 لایحه قانونی مطبوعات مصوب هشتم مرداد ماه 1334 کمیسیونهای مشترک مجلسین و بند «ح» از ماده (1 ) و ماده (3 ) قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب هشتم فروردین 1343 به شرح زیر تصویب نمودند.
آئین نامه توزیع روزنامه ها و مجلات داخلی و توزیع و فروش روزنامه ها و مجلات خارجی
ماده 1 - موسسه توزیع روزنامه ها و مجله موسسه ایست که هرگونه نشریه مجاز داخلی و یا خارجی را به منظور پخش به فروشندگان نشریات در کشور تحویل می دهد و یا به کشورهای خارجی به منظور توزیع و فروش ارسال می دارد و در این آئین نامه اختصارا موسسه توزیع نامیده خواهد شد.
ماده 2 - کلیه موسسات توزیع در تهران و شهرستانها باید دارای پروانه توزیع از وزارت اطلاعات یا اداره اطلاعات استانها باشند و مسئولیت قانونی هرموسسه با کسی است که پروانه به نام او صادر می شود.
ماده 3 - مدیران روزنامه ها و مجلاتی که از خود دارای دایره توزیع هستند باید یک نفر مدیر توزیع واجد شرایط مقرر در این آئین نامه درتهران به وزارت اطلاعات و در استانها به اداره اطلاعات معرفی و پروانه توزیع به نام او دریافت نمایند.
تبصره - مدیران جراید و مجلات مکلفند در صورت برکناری یا استعفاء یا فوت مدیر توزیع خود مراتب را فورا به وزارت اطلاعات یا اداره اطلاعات در استانها اعلام داشته و مدیر توزیع واجد شرایط دیگری معرفی و پروانه به نام او دریافت نمایند.
ماده 4 - در صورتیکه مدیر توزیع به علت مرخصی ینا بیماری یا مسافرت نتواند در محل کار خود حاضر شود باید جانشین واجد شرایط خود را انتخاب نموده و کتبا در مرکز به وزارت اطلاعات و در استانها به اداره اطلاعات معرفی نماید.
ماده 5 - هیچکس نمی تواند موسسه توزیع روزنامه و مجلسه تاسیس نماید مگر با دریافت پروانه توزیع که از طرف وزارت اطلاعات صادر می شود.
ماده 6 - مدیر مسئول توزیع باید دارای شرایط زیر باشد.
الف - تابعیت ایران
ب - اهلیت قانونی
پ - دارابودن گواهی نامه شش ساله ابتدائی و یا سواد فارسی معادل آن.
ت - معروفیت به حسن شهرت و داشتن صلاحیت اخلاقی
ماده 7 - هر مدیر موسسه توزیع باید محل کار خود را از محل سکونت خود مجزی نماید ولو اینکه در یک ساختمان باشد.
ماده 8 - نام موسسه توزیع باید به تصویب وزارت اطلاعات برسد.
ماده 9 - هر موسسه توزیع باید تابلوئی حاکی از نام موسسه به طوری که قابل رویت و مشخص باشد در محل مناسب نصب کند.
ماده 10 - هر موسسه توزیع باید دارای دفتری باشد که در آن عکس و اسامی و محل اقامت کارمندان و حدود مسئنولیت آنها و روزنامه فروشها و حوزه کار آنها منضما ثبت و در اطاق دفتر موسسه نگاهداری شود.
ماده 11 - کلیه روزنامه فروشها باید در موقع کار علامتی که حاکی از شغل و شماره آنان باشد در سینه یا روی بازوی خود نصب کنند.
ماده 12 - هر موسسه توزیع موظف است دارای دفتر منظمی برای ثبت مشخصات و تعداد مطبوعاتی که به او تحویل می شود باشد و مطبوعات رسیده را به ترتیب وصول و ساعات و روزهای توزیع درآن ثبت نماید.
ماده 13 - هیچ یک از موسسات توزیع مجاز به توزیع روزنامه ها و مجلات و نشریات فاقد امتنیازنامه و اجازه انتشار قانونی نیستند.
چنانچه نشریه ای بدون امتیاز و یا اجازه انتشار به موسسه توزیع ارائه شود مدیر مسئول موسسه مکلف است ضمن خودداری از توزیع آن وزارت اطلاعات را از جریان امر مطلع سازد.
ماده 14 - مدیر موسسه توزیع مکلف است به محض ابلاغ مامورین مربوط نسبت به جلوگیری از توزیع هر یک از روزنامه ها و مجلات و هرگونه نشریه فورا دستور مامورین را اجرا کند و با گرفتن رسید نسخه های نشریه توقیف شده را تحویل مامورین بنماید.
تبصره - مدیر موسسه توزیع نباید پس از اطلاع از توقیف و یا ابلاغ مقامات صلاحیت دار در باره توقیف نشریه نسخه های موجود یا جمعآوری شده آن را بین فروشندگان یا افراد دیگر توزیع کند.
ماده 15 - موسساتی که اقدام به توزیع و فروش روزنامه ها و مجلاتی که به زبانهای خارجی و یا به زبان فارسی در خارج از مملکت چاپ می شود مبادرت می نماید باید دارای اجازه نامه مخصوصی از وزارت اطلاعات باشند.
ماده 16 - صدور پروانه توزیع روزنامه ها و مجلات کشورهای خارج براساس معامله متقابل است.
ماده 17 - توزیع و فروش روزنامه ها و مجلاتی که در خارج از کشور به چاپ رسیده و حاوی مطالبی علیه شئون و حیثیت ملت ایران و یا هتک احترام از مقامنات عالیه کشور و مقدسات ملی و مذهبی کشور ایران باشد و همچنین هرگونه نشریه ای که ورود آن به کشور غیرمجاز باشد ممنوع است.
ماده 18 - موسسات توزیع مکلفند صورت روزنامه ها و مجلات خارجی قابل انتشار در ایران را از مقامات مربوط دریافت نمایند توزیع اعلامیه - کتاب تصاویر - بولتن و هرگونه نشریه دیگر که بوسیله اشخاص یا موسسات یا مقامات خارجی منتشر شود منحصرا موکول به اجازه وزارت اطلاعات است.
ماده 19 - مدیران موسسات توزیع که تا تاریخ تصویب این آئین نامه تاسیس شده است باید ظرف یک ماه پس از انتشار این آئین نامه در روزنامه رسمی کشور شاهنشانی تقاضای خود را در تهران به وزارت اطلاعات و در استانها به اداره اطلاعات محل تسلیم کنند و پرسشنامه ای را که به آنها داده می شود تکمیل نمایند. وزارت اطلاعات درخواست ها و پرسشنامه های رسیده را طبق مقررات این آئین نامه رسیدگی می نماید و در صورت احراز کلیه شرایط پروانه توزیع صادر خواهد نمود.
ماده 20 - ادارات انتظامی مکلفند از ادامه کار موسسات توزیع بدون پروانه جلوگیری نمایند.
ماده 21 - هر موسسه توزیع که برخلاف مقررات این آئین نامه رفتار نماید پروانه توزیع آن از طرف وزارت اطلاعات به طور موقت یا دائم لغو خواهد شد.
ماده 22 - در شهرستانهائی که اداره اطلاعات وجود ندارد وزارت اطلاعات می تواند اجرای تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این آئین نامه را به فرمانداران محول نماید.
ماده 23 - شهرداری ها پروانه نصب دکه به منظور توزیع روزنامه و مجله را فقط به اشخاص یا موسساتی باید بدهند که دارای پروانه توزیع برطبق مقررات این آئین نامه باشند.
اصل تصویب نامه در دفترنخست وزیر است.
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6251
تاریخ تصویب :
1344/12/15
تاریخ ابلاغ :
1345/05/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :