جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 4299و 7 2و7و45

در اجرای قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیرماه 1345 آئین نامه ذیل در (27 ) ماده به شرح زیر تصویب می گردد.
الف - سازمان مرکزی شوراهای داوری.
ماده 1 - به منظور تمرکز امور اداری شوراهای داوری و ایجاد هم آهنگی بین سازمانی به نام سازمان مرکزی شوراهای داوری در تهران تشکیل می گردد.
ماده 2 - سازمان مرکزی با توجه به اوضاع اجتماعی و حوائج قضائی ساکنان شهرهای کشور به تدریج صورت نقاطی را که موجبات تشکیل شورای داوری در آنها فراهم می گردد تنظیم نموده و با اظهارنظر به وزارت دادگستری گزارش می دهد.
ب - انتخابات شورای داوری و تنظیم دفاتر نام نویسی.
ماده 3 - وزارت دادگستری براساس اطلاعاتی که سازمان مرکزی شوراهای داوری در مورد هر شهر کسب کرده است یک یا چند حوزه برای شروع انتخابات آن شهر تعیین و حدود هر حوزه را برای اطلاع عمومی مننتشر می کند - در آگهی مذکور حدود هر حوزه و محل و تاریخ شروع نام نویسی انتخاب کنندگان و مدت قبول تقاضای داوطلبان عضویت شورای داوری قید می گردد.
ماده 4 - از روزی که در آگهی وزارت دادگستری تعیین می گردد در شهرها در هر محل که رئیس دادگاه مقتضی بداند و در مرکز در هر محل که سازمان مرکزی مناسب تشخیص دهد دفتری تحت نظریه متصدی مسئول و برای نام نویسی انتخاب کنندگان قرار داده می شود.
ماده 5 - رئیس دادگاه در شهرها و سازمان مرکزی شوراهای داوری در مرکز سه نفر از بین کارمندان دولت یا معتمدان محل یا هر دو را برای هر حوزه شورای داوری به منظور تشخیص صلاحیت انتخاب کنندگان تعیین می نمایند و متصدی دفتر ملکف است نام واجدین صلاحیت را در دفتر نام نویسی ثبت و شماره ردیف و نام دفتر مربوط و شماره حوزه را در روی ورقهای که به مهر و امضای متصدی دفتر رسیده است قید و به آنان تسلیم نماید.
دفاتر نام نویسی دو جلد است:
جلد اول - مخصوص ثبت نام افرادی است که در حوزه شوری اشتغال به شغلی دارند.
جلد دوم - مخصوص افرادی است که در حوزه شوری اشتغال به شغلی دارند.
کلیه تغییرات حاصله در وضع سکونت و اشتغال افراد در داخل یا خارج حوزه شوری قبل از انجام انتخابات برحسب اعلام انتخاب کنندگان در دفاتر فوق منعکس می گردد.
ماده 6 - پس از انقضاء مدت مقرر در ماده (7 ) این آئین نامه رئیس دادگاه اعضاء کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (9 ) قانون تشکیل شورای داوری را دعوت می نماید. کمیسیون به کلیه تقاضاهای واصله و دلائلی که هر یک از داوطلبان برای اثبات صلاحیت خود تقدیم کرده اند رسیدگی نموده و صورت اسامی انتخاب شوندگان واجد صلاحیت را تهیه و تسلیم رئیس دادگاه می نماید.
در صورت عدم تکافوی تعداد داوطلبان کمیسیون مراتب را برای تجدید دعوت به وسیله سازمان مرکزی به اطلاع وزارت دادگستری می رساند.
ماده 7 - رئیس دادگاه پس از اتمام کار کمیسیون آگهی انتخابات را منتشر و در آن تاریخ شروع و مدت اخذ رای و محل آن و اسامی داوطلبانی که کمیسیون صلاحیت آنها را تایید کرده است درج می نماید.
انتخابات در هر حوزه در یک روز انجام می شود و مدت اخذ رای ده ساعت خواهد بود.
ماده 8 - رئیس دادگاه با مشورت کمیسیون مذکور در ماده (9 ) قانون سه نفر با سواد را که حداقل دارای شرایط انتخاب کنندگان باشند به عنوان معتمد و دو نفر دیگر را با همان شرایط به عنوان علی البدل در نظر گرفته و از آنان برای نظارت در امر انتخابات دعوت می نماید.
دعوت از علی البدل در صورت غیبت ناظر اصلی بعمل خواهد آمد.
ماده 9 - استخراج آراء بلافاصله پس از خاتمه اخذ آراء بعمل می آید و ناظران انتخابات پس از شمردن و قرائت آراء صورت مجلسی حاکی از پایان انتخابات و حائزین اکثریت تهیه و ذیل آنرا امضا کرده نزد رئیس دادگاه ارسال می دارند.
آراء قرائت شده مجددا در صندوق ریخته شده و پس از لاک و مهر به دفتر دادگاه یا محلی که رئیس دادگاه تعیین نماید ارسال می گردد و تا صدور دستور گشایش شورای داوری حفظ خواهد شد.
داوطلبانی که صلاحت آنان گواهی شده حق حضور در جلسات اخذ و قرائت آراء را دارند.
ماده 10 - اعتراض بر جریان انتخابات و نتایج آن باید ظرف 48 ساعت بعد از تاریخ اعلام حائزین اکثریت کتبا به دادگاه تسلیم گردد.
ماده 11 - وزارت دادگستری در صورتی که گزارش رئیس دادگاه مبتنی بر صحت انتخابات باشد دستور گشایش شورای داوری را صادر و الا دستور تجدید انتخابات را خواهد داد.
اعتبارنامه اعضاء شورای داوری در مراسم افتتاح شوری به آنان تسلیم خواهد گردید.
ج - گشایش شورای داوری و تشکیل جلسات.
ماده 12 - پس از صدور اجازه از طرف وزارت دادگستری شورای داوری با حضور اهالی حوزه شوری و طبق تشریفات متناسبی به نام نامی اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر افتتاح می گردد.
محل تشکیل شوری و روز افتتاح آن قبلا به اطلاع اهالی خواهد رسید. پس از افتتاح شورای داوری یکی از اعضاء در مقابل کتاب آسمانی سوگندنامه زیر را به صدای بلند قرائت می نماید. و دیگران عبارات آنرا تکرار می کنند سپس متن سوگند نامه راکه در صفحه اول دفتر تصمیمات درج شده است امضاء می گردد.
سوگندنامه
«اکنون که با تاییدات الهی و در پرتو عنایات و توجهات پادشاه دادگستری و عدالت پرور اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر شورای داوری در حوزه ما افتتاح می گردد و افتخار عضویت آن از طرف مردم این حوزه به من اعطا گردیده به خداوند متعال و کتاب آسمانی او که نزد من مقدس است سوگند یاد می کنم که در خدمت به خلق و حل اختلاف مردم کوشا باشم و در رسیدگی و داوری و اخذ تصمیمات جانب عدالت و انصاف را نگاهداشته و خداوند را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم و در اجرای این وظیفه خطیر وجدان پاک خود را حاکم بر اعمال خود قرار داده از احکام الهی و قوانین و سنت های ملی پیروی نمایم.»
اعضائی که طبق ماده (11 ) قانون شورای داوری آغاز به کار می نمایند باید در اولین جلسه متن سوگند نامه را قرائت نمایند و مراتب در صورتجلسه مربوطه درج و به امضا آنها برسد.
ماده 13 - اعضا شورای داوری پس از پایان مراسم در اولین جلسه طبق ماده (2 ) قانون اقدام به انتخاب رئیس و اعضا نموده و آمادگی خود را برای انجام کار اعلام می دارد.
ماده 14 - در جلسه اول محل و اوقات تشکیل شورای داوری براساس مقررات ماده (19 ) قانون تعیین و به اطلاع عموم خواهد رسید و هرگاه تغییری در آن حاصل گردد باید اعلام شود.
اوقات تشکیل جلسات عادی شورای داوری در لوحه ایکه در کنار در ورودی شوری یا محل مناسب دیگری نصب خواهد شد درج می گردد.
ماده 15 - هر شورای داوری دارای تابلوئی خواهد بود که در بالای در ورودی با قید شماره حوزه نصب خواهد شد.
ماده 16 - تمثال اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در اطاق تشکیل جلسات شوری بالای سر رئیس شوری نصب می شود.
ماده 17 - ورود تماشاچی به محل انعقاد جلسات علنی در حدود گنجایش محل آزاد است تماشاچیان باید رعایت نظم و سوکت را بنمایند در غیر اینصورت به دستور رئیس شوری از جلسه اخراج خواهند شد.
از ورود کسانیکه مخل نظم جلسات شوری باشند به دستور رئیس جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده 18 - ترتیب طرح شکایات و تعیین نوبت رسیدگی و اداره جلسات به نظر رئیس شورای داوری است و ماموران انتظامی مکلف به اجرا دستورهائی که رئیس در حدود صلاحیت خود می دهد می باشند.
ماده 19 - شوراهای داوری همه ماهه آمار کارکرد خود را به سازمان مرکزی ارسال خواهند داشت.
د - ترتیب تحویل وجوه حاصله از اجرای قانون.
ماده 20 - وجوه حاصله از اجرای ماده (18 ) قانون به کارمندی از طرف وزارت دادگستری تعیین شده تحویل می گردد.
کارمند مذکور مکلف است کلیه وجوه وصولی را مرتبا در تهران به حسابداری وزرات دادگستری و در شهرها به اداره دارائی محل تحویل داده و رسید آنرا ضمیمه پرونده مربوط بنماید و روز اول هر هفته مراتب را به رئیس شوری و مشاور گزارش دهد.
هرگاه در وصول وجوه یا پرداخت آن بی ترتیبی بوجود آید مشاور و رئیس شوری باید فورا مراتب را به اطلاع رئیس دادگاه برسانند.
ه - دفتر شورای داوری
ماده 21 - تعیین کارمندان لازم برای اداره دفتر هر شورای داوری با در نظرگرفتن مقدار کار و جهات دیگر به عهده وزارت دادگستری است.
ماده 22 - دفتر شورای داوری مسئول تنظیم دفاتری است که برای انجام امور شورای داوری ضرورت دارد.
ماده 23 - هر شورای داوری برای امور اداری خود داری دفاتر زیر خواهد بود:
1 - دفتر ثبت شکایات (مدنی و کیفری ).
2 - دفتر تصمیمات.
3 - دفتر امور مالی.
4 - دفتر بازرسی.
طرز تنظیم و استفاده از دفاتر فوق از طرف سازمان مرکزی تعیین و به موجب دستور جداگانه ابلاغ خواهد گردید.
و - رسیدگی به تخلف مشاور و کارمندان دفتر شورای داوری.
ماده 24 - تقصیر و سهل انگاری و غفلت در انجام وظیفه از طرف مشاوران بازنشسته و یا کارمندان بازنشسته و سردفتران و وکلا دادگستری موضوع ماده (4 ) قانون در امور مربوط به وظایف محوله تخلف محسوب و مستوجب مجازاتهای زیر خواهد بود:
الف - اخطار کتبی.
ب - توبیخ کتبی.
ج - کسر تمام یا قسمتی از پاداش استحقاقی.
د - انفصال موقت یا دائم از مشاور بودن و یا کارمندی دفتر شورای داوری.
ماده 25 - رئیس دادگاه محل به موضوع رسیدگی و پس از احراز وقوع تخلف با در نظر گرفتن میزان اهمیت آن یکی از مجازاتهای مندرج در ماده (24 ) این آئین نامه را درباره متخلف تعیین و مراتب را جهت تائید به وزارت دادگستری اعلام می نماید.
سازمان مرکزی شورای داوری در صورت تایید وزارت دادگستری مجازات را درباره متخلف اجرا خواهدکرد.
ماده 26 - در صورتیکه مشاور و یا کارمند دفتری بازنشسته در یکسال سه بار به مجازاتهای مندرج در ماده (24 ) آئین نامه محکوم گردد وزارت دادگستری می تواند به خدمت او در شورای داوری خاتمه دهد.
ماده 27 - تعقیب مشاور شاغل و کارمندان دفتری شاغل تابع آئین نامه های تخلف انتظامی قضات و محاکمات اداری می باشد.
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1345/07/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :