جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 4684و7 14و7و45
(ماده 17 اصلاحی آئین نامه راهنمائی ورانندگی )
گواهینامه رانندگی به کسانی داده می شود که علاوه بر شرط سن و داشتن سواد نوشتن و خواندن دارای بینائی و شنوائی کافی بوده و از لحاظ اعضای بدن که موثر در رانندگی است ناقص نباشند اعطای گواهینامه رانندگی به رانندگان تراکتور و کمباین و مانند آنها که مخصوص امور کشاورزی است در صورت نداشتن سواد مجاز است.
تبصره - در صورتیکه متقاضی بدون استفاده از عینک یا سمعک یا هر دو قدرت بینائی و شنوائی کافی نداشته باشد در گواهینامه رانندگی قید خواهد شد که متقاضی بدون عینک یا سمعک یا هر دو حق رانندگی ندارد.
تبصره 2 - در صورتیکه متقاضی دارای نقص عضو موثر باشد با گواهی دو نفر از افسران دائره آزمایش مرکز و گذراندن آزمایش های رانندگی در صورت قبولی می تواند با وسائل نقلیه مخصوص رانندگی نماید و در گواهینامه رانندگی نوع وسیله نقلیه مجاز برای رانندگی درج خواهد شد.
وزیر دادگستری وزیر کشور
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6310
تاریخ تصویب :
1345/07/14
تاریخ ابلاغ :
1345/07/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :