جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره 4770و7 17و7و45

نظر به اجازه حاصل از ماده 276 قانون مجازات عمومی آئین نامه ورود و خروج هنرپیشگان خارجی برای کار در 10 ماده به شرح زیر تصویب می شود:
ماده 1 - هنرپیشه از نظر این آئین نامه عبارت است از نوزانده، خواننده، رقاصه و هنرمندان سیرک و غیره که در کابارهها و هتلها و سایر اماکن عمومی برنامه هائی اجرا می کننند.
ماده 2 - ورود هنر پیشه خارجی به ایران برای کار هنرپیشگی موکول به موافقت شهربانی کل کشور است.
ماده 3 - مدت اقامت هنرپیشگان خارجی برای کار سه ماه است و در صورت اقتضا ممکن است هر سه ماه یکبار تمدید شود.
ماده 4 - کارفرما مکلف است بعد از ورود هنرپیشه به ایران حداکثر ظرف مدت پنج روز برابر مقررات کار از وزارت کار و امور اجتماعی برای نامبرده پروانه کار تحصیل نماید.
ماده 5 - کارفرما مکلف است ورود هنرپیشگان را ظرف 48 ساعت به شهربانی کل کشور کتبا اعلام نماید و ضمنا یک نسخه از قرارداد مربوط و ترجمه فارسی آنرا ظرف مدت پنج روز به وزارتخانه های دارائی و کار و امور اجتماعی و شهربانی کل کشور تسلیم کند.
ماده 6 - کارفرما مکلف است تغییر محل سکونت و یا عدم حضور در محل کار هنر پیشه را به شهربانی کل کشور (ادارات گذرنامه اماکن عمومی ) کتبا اعلام دارد.
ماده 7 - کارفرما باید هنگام تنظیم قرارداد با هنرپیشه ترتیب خروج او را از کشور در آن روشن نماید و تعهد یکی از بنگاههای مسافربری را در این مورد قبل از ورود هنرپیشه به کشور به اداره گذرنامه شهربانی کل کشور تسلیم دارد.
ماده 8 - هنرپیشه نمی تواند بدون موافقت شهربانی کل کشور (اداره اماکن عمومی ) در محل دیگر یا مجالس عروسی به کار یا نمایش اشتغال ورزد در صورت تخلف اجازه اقامت او لغو خواهد شد. هرگاه این امر به دستور کارفرما انجام شده باشد کارفرمای مربوط به مجازات مندرج در ماده 10 این آئین نامه به ماخذ هر یک هنرپیشه محکوم خواهد شد.
ماده 9 - کارفرما مکلف است چنانچه هنرپیشه ای به امور غیر از آنچه که در قرارداد قید شده است اشتغال ورزد مراتب را فورا به شهربانی کل کشور (اداره اماکن عمومی ) اعلام نماید.
ماده 10 - متخلفین از مواد 5 -6 -9 به حبس تکدیری از دو تا ده روز محکوم خواهند شد.
وزیر دادگستری وزیر کشور
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
631
تاریخ تصویب :
1345/07/17
تاریخ ابلاغ :
1345/07/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :