جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 5785و7 24و8و45
نظر به ماده 29 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب آذرماه 1338 آئین نامه اجرای قانون مذکور به شرح زیر تصویب می گردد:
فصل اول - تشکیلات کانون اصلاح و تربیت و وظایف مدیران و ماموران آن
ماده 1 - در مقر هر دادگاه اطفال یک کانون اصلاح و تربیت طبق مقررات این آئین نامه تشکیل خواهد شد تاریخ تشکیل کانون در هر حوزه از طرف وزارت دادگستری بوسیله درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار محل اعلان می شود در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشد باید طبق مقررات ماده یک قانون اصلاح بزهکاری عمل شود.
ماده 2 - از تاریخ تصویب این آئین نامه در مقر هر دادگاه شهرستان که کانون اصلاح و تربیت تشکیل می شود و دارالتادیب آن شهرستان به نام کانون اصلاح و تربیت نامیده شده و تحت اختیار وزارت دادگستری قرار خواهد گرفت.
ماده 3 - کانون اصلاح و تربیت در هر حوزه دارای یک نفر مدیر مسئول و به تعداد کافی کارمند دفتری و آموزگار و مربی و معلم حرفه ای و مراقب انتظامی خواهد بود.
ماده 4 - مدیر کانون عهده دار اداره کلیه امور مربوط به کانون بوده و موظف است نسبت به تربیت علمی و اخلاقی و تسلیم حرفه به اطفال و موضوع بهداشت و غذا و خواب آنان مراقب کامل بعمل آورد.
ماده 5 - مدیر کانون اصلاح و تربیت موظف است هر سه ماه یکبار گزارش کاملی از وضع اخلاق و رفتار طفل به رئیس دادگاهی که به موضوع رسیدگی نموده بدهد.
ماده 6 - مدیر کانون موظف است دستورهای دادگاه را در زمینه گزارش اجرا نموده و نتیجه را به دادگاه اعلام دارد.
ماده 7 - آموزگار و مربی عهده دار آموختن تدریس و تعلیم و تربیت اخلاقی اطفال هستند و طبق برنامه ایکه از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوط تنظیم می شود عمل خواهند نمود.
ماده 8 - معلمین حرفه ای عهده دار آموختن حرفه به اطفال و اداره کارگاههای کانون بوده و طبق برنامه ایکه از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوط تهیه می شود عمل خواهند نمود.
ماده 9 - به منظور حفظ نظم و مراقبت در نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت مامورین مخصوصی به نام مراقب انتظامی در هر یک از قسمتهای کانون انجام وظیفه خواهند نمود. سن مراقب انتظامی در بدو استخدام نباید از 35 کمتر و از 50 سال بیشتر باشد و باید خواندن و نوشتن را بداند و متاهل باشد.
ماده 10 - از طرف مدیر کانون برای قسمت مراقبت انتظامی یک نفر مسئول و به تعداد کافی مراقب انتظامی تعیین خواهد شد.
ماده 11 - مراقبین انتظامی باید به طول کشیک در تمام شبانه روز اطفال را مورد مراقبت کامل قرار داده و در موقع تغییر پست گزارش اتفاقات و اطلاعات پست خود را به مسئول قسمت مراقبت انتطامی بدهند.
ماده 12 - نظارت کامل در امور کانون های اصلاح و تربیت در کشور بعهده سازمانی به نام سازمان سرپرستی دادگاه های اطفال در تهران خواهد بود که زیر نظر وزیر دادگستری انجام وظیفه مینماید و برای این نظارت از مددکاران اجتماعی یا کارمندان افتخاری یا موظف استفاده خواهد کرد.
ماده 13 - کانون های اصلاح و تربیت مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از وضع کانون و اقداماتی را که ظرف این مدت بعمل آورده اند به سرپرستی دادگاه های اطفال ارسال و طرقی را که برای بهبود وضع کانون در نظر دارند پیشنهاد نمایند و سرپرستی دادگاه های اطفال گزارشهای رسیده را مورد بررسی قرار داده و طرقی را که موثر برای بهبود وضع هر یک از کانون ها تشخیص بدهد پس از جلب موافقت وزارت دادگستری به کانون اعلام نموده و راهنمائی های لازم را به عمل می آورد.
فصل دوم - سازمان کانون اصلاح و تربیت
ماده 14 - کانون اصلاح و تربیت دارای سه قست است.
الف - قسمت نگاهداری موقت
ب - قسمت اصلاح و تربیت
ج - قسمت زندان
هر یک از قسمتهای مزبور از یکدیگر مجزی بوده و در هر قسمت نیز اطفالی که سن آنها کمتر از 15 سال تمام است از اطفالی که بیش از 15 سال تمام دارند جدا خواهند بود. بعلاوه قسمتی که دختران در آن نگاهداری می شوند از قسمت پسران مجزی خواهد بود.
ماده 15 - در قسمت اصلاح و تربیت اطفالی نگاهداری خواهند شد که از طرف دادگاه نسبت به آنها تصیم اتخاذ شده باشد.
ماده 16 - در هر یک از قسمتهای مذکور در ماده 14 این آئین نامه اطفال برحسب استعداد و سن و درجه معلومات قبلی آنها برطبق برنامه ایکه از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصین تعیین می شوند مورد تعلیم قرار خواهد گرفت برنامه آموزش به نحوی تهیه می شود که حتی الامکان خللی به تحصیلات عادی اطفال وارد نیاید.
ماده 17 - در قسمت نگاهداری موقت اطفالی که هنوز درباره آنها تصمیمی از طرف دادگاه اتخاذ نشده نگهداری می شوند.
ماده 18 - در قسمت نگاهداری موقت طرز نگاهداری اطفال و تعلمیات اخلاقی و حرفه ای آنان به صورت دسته جمعی است مگر جهات قانونی نگاهداری انفرادی را لازم بداند اطفال مشمول ماده 20 قانون نیز در این قسمت برحسب دستور قاضی تا موقعی که مصلحت باشد به طور انفرادی نگهداری خواهند شد.
ماده 19 - در قسمت زندان اطفالی نگاهداری می شوند که از طرف دادگاه تصمیم اعزام به آن قسمت درباره آنها اتخاذ شده باشد.
ماده 20 - ترتیب نگاهداری اطفال در قسمت زندان از لحاظ صرف غذا و خواب و تعلمیات اخلاقی و حرفه آنها به طوری است که در قسمت اصلاح و تربیت بعمل می آید ولی مدیر کانون می تواند برحسب روحیه اطفال و نوع بزه ارتکابی آنها را از لحاظ صرف غذا یا خواب یا تعلیمات اخلاقی و حرفه ای به دسته هائی تقسیم نموده و معاشرت هر دسته را با دیگری ممنوع بدارد.
ماده 21 - در قسمتهای اصلاح و تربیت و زندان طرز اخلاق و رفتار طفل مورد نظارت کامل قرار گرفته و مراقبین انتظامی و مسئولین تربیتی باید لااقل ماهی یکبار گزارشی درباره اخلاق و رفتار طفل به مدیر کانون بدهند.
ماده 22 - مراقبت در امور بهداشتی و تربیت بدنی اطفال کانون اصلاح و تربیت به عهده مدیر کانون است.
ماده 23 - در صورتیکه وضع مزاجی طفل مستلزم آن باشد که در یکی از بیمارستانهای خارج از کانون معالجه شود مدتی را که در آن بیمارستان بستری می شود جزو مدت محکومیت او محسوب خواهد شد.
مقررات مختلفه
ماده 24 - مدیر کانون می تواند به تناسب بی انضباطی اطفال تنبیهاتی از قبیل سلب امتیازات به طور موقت تذکرو سرزنش و نگاهداری در محل مخصوص بطور انفرادی یا دسته جمعی درباره آنان اعمال نماید ولی بطور کلی تخفیف و تحقیر اطفال در حضور سایرین و تنبیهات بدنی آنان و یا هرگونه عملی که به سلامت جسمی و یا روانی طفل لطمه بزند مطلقا ممنوع است.
ماده 25 - حق الزحمه هر یک از مشاورین دادگاه برای هر جلسه حضور از سیصد الی پانصد ریال خواهد بود که به تناسب کار از طرف رئیس دادگاه اطفال معین می شود.
ماده 26 - چنانچه مشاورین بدون عذر موجه در جلسات دادگاه حاضر نشوند و یا در انجام وظیفه قصور نمایند دادگاه می تواند درخواست عزل آنها را از این سمت و تعیین جانشین آنها را بنماید - در صورت عزل یا استعفا یا فوت مشاورین جانشین آنها به ترتیب مقرر در قانون برای مدت باقیمانده انتخاب خواهد شد.
ماده 27 - اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مشاور انتخابشوند:
1 - کسانی که مشهور به فساد اخلاق باشند.
2 - متجاهرین به استعمال مسکرات و معتادین به مواد افیونی و مخدره.
3 - اشخاصی که دارای سابقه محکومیت به جنحه و جنایت باشند.
4 - کسانی که سن آنها کمتر از 35 سال باشد.
5 - کسانی که مجرد باشند.
ماده 28 - حق الزحمه مددکاران اجتماعی برحسب درجه معلومات و خدمتی که انجام می دهند در بدو شروع به کار ماهانه از چهار الی شش هزار ریال خواهد بود و در صورتیکه خدمت آنها ماهانه نباشد و برای انجام امور معینی یا تحقیقات بخصوصی باشد میزان حق الزحمه از طرف رئیس دادگاه معین خواهد شد و برای هر مورد بیش از سه هزار ریال نخواهد بود.
ماده 29 - مقرراتی که طبق تصویبنامه ها و آئین نامه های مربوط به زندان وضع گردیده و مخالف با مفاد قانون راجع به اطفال بزهکار و این آئین نامه نباشد در کانون اصلاح و تربیت نیز قابل اجراء خواهد بود.
ماده 30 - کارکنان و مسئولین فعالی دارالتادیب ها تا وقتی که از طرف وزارت دادگستری وسایل انتخاب و استخدام مدیران و کارمندان دفتری و مربیان و معلمان حرفه ای و مراقبین انتظامی کانون های اصلاح و تربیت فراهم نشده تحت تعلیمات وزارت دادگستری وظایف خود را انجام خواهند داد.
وزیر دادگستری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6352
تاریخ تصویب :
1345/08/24
تاریخ ابلاغ :
1345/09/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :