جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره: 2034 تاریخ: 31 ر1 ر 322
وزارت دارایی

ماده اول - میزان مستمری که به ورثه اشخاص مذکور در بند الف و ج ماده 20 قانون تقاعد ارتش مصوب 26 بهمن ماه 1314 شمسی تعلق می گیرد مساوی با دو ثلث حقوق درجه مقتولین یا متوفیان است.
ماده دوم - میران حقوق بازنشستگی افسران و همردیفان آنان مساوی است با یک پنجاهم حد وسط حقوق درجه سه سال اخیر آنان ضرب در سنوات خدمت.
تبصره - از تاریخ اول آبان ماه 1320 بند اول و دوم و سوم از ماده نهم و همچنین ماده بیست و چهارم قانون بازنشستگی ارتش مصوب 26 بهمن 1314 ملغی و به جای آن دو بالا از همان تاریخ تصویب می شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/01/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :