جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 734 14/1/1322
وزارت کشاورزی
تصویبنامه
هیات وزیران در جلسه 8 فروردین ماه 322 بنا به پیشنهاد شماره 10174/ 521 به تاریخ 8/1/1322 وزارت کشاورزی در اجرای ماده 14 قانون راجع به جنگها مصوب 17 دی ماه 1321 آئین نامه زیر را تصویب نمودند :
فصل یکم - پروانه قطع درخت
بخش 1 مصارف غیر روستائی ( در اجرای ماده دهم قانون جنگل)
ماده 1 - اداره کل جنگلهای مناطق جنگلهای قابل بهره برداری و مقدار چوبی که از هر جنگل اجازه قطع خواهد داد تعیین کرده و به آگهی عموم میرساند
ماده 2 - کسانی که میخواهند از جنگل بهره برداری کنند باید در ظرف مدتی که اداره کل جنگلها تعیین خواهد کرد در خواست خود را تسلیم دارند و در صورتیکه در خواست کننده سابقه اقدامی بر خلاف مقررات جنگل نداشته باشد اداره کل جنگلها موافقت خود را در ظرف 15 روز برای صدور پروانه بدرخواست کننده کتبا اعلام خواهد داشت
ماده 3 - در خواست کننده پس از دریافت موافقتنامه داره کل جنگلها مبنی بر صدور پروانه به مالک یا مالکین مربوط و طبق سند رسمی به میزانی که موافقت شده است درختان را خریداری خواهد نمود و رونوشت رسمی از سند معامله را به اداره کل جنگلها فرستاده و پروانه قطع درخت دریافت خواهد شد
تبصره - کسانی که خود مالک جنگل باشند و درخواست قطع درخت کرده باشند باید رو نوشت رسمی سند مالکیت خود را ضمیمه درخواست کنند در صورتی که سند مالکیت در دست نداشته باشند با احراز تصرف و مالکیت و ضمیمه نمودن رو نوشت مصدق مدارک پروانه دریافت خواهند داشت.
ماده 4 - اداره کل جنگلها مراقبت خواهد کرد که مالکین جنگل در معاملات خود توافق کنند که در نواحی مورد آگهی با شرکتها و یا بازرگانی که سرمایه آنها بتواند از عهده دستورات فنی بر آید معامله نماید که در ضمن انجام معامله خریداران بتوانند دستورات اداره کل جنگلها را انجام دهند
ماده 5 - در پروانه قطع مدت اعتبار پروانه حدود جنگل - محل قطع - محل جمع آوری چوبها و خارج کردن آنها از جنگل - فصل قطع درخت و شرایط فنی بهره برداری قید خواهد شد در صورتی که از پروانه کلا و جرا در ظرف مدتی که از نظر نوع درخواست در پروانه تصریح شده استفاده نشده باشد آن پروانه نسبت به بقیه مدت و مازاد مقداری که اجازه گرفته باطل خواهد بود
تبصره - وزارت کشاورزی میتواند در مواردی که استثنائا به واسطه پیش آمدهای غیر مترقبه که خارج از اراده و اختیار صاحب پروانه بوده مدت اعتبار پروانه را باندازه ایکه مفتضی بداند برای یکمرتبه تمدید نماید
ماده 6 - رو نوشت پروانه صادر از طرف اداره کل جنگلها به منطقه جنگلبانی مربوطه ابلاغ میگردد که طبق مقررات این آئین نامه رفتار کنند
ماده 7 - منطقه جنگلبانی به شعبات مربوطه پروانه را ابلاغ می نماید و رئیس شعبه مربوط شخصا درختان قابل قطع را ( در روش های دانه زاد) انتخاب و نشانه گذاری مینماید در مورد بهره برداری از جنگل به روشهای شاخه زاد و یا دانه و شاخه زاد درختانی که اندوخته خواهند شد نشانه گذاری میشوند
توضیح - روش دانه زاد روشی است که تجدید حیات جنگل بسته برشد بذر درختان جنگل باشد
روش شاخه زاد روشی است که تجدید حیات جنگل بسته برشد با جوشهای درخت و شاخه هائی است که از تنه و ریشه درخت میرویند
روش دانه و شاخه زاد عبارت از ترکیب این دو روش است
اندوخته درختی است که در روش دانه و شاخه زاد باید ذخیره شود
ماده 8 - در نشانه گذاری باید نکات زیر را رعایت کرد
الف - نشانه بوسیله چکشی گذاشته خواهد شد که بنام چکش ویژه جنگلبانی نامیده میشود
علامتی که روی چکش حک شده علامت رسمی دولتی محسوب میشود و تقلید کننده طبق ماده 98 قانون کیفر همگانی مجازات خواهد شد
ب - چکشهای ویژه جنگلبانی فقط نزد روسای پستها و یا شعب جنگلبانی خواهد بود که بموجب حکم کل جنگلها حق نگاهداری و یا عمل با آنرا مستقیما به مسئولیت خود خواهد داشت این چکشها دارای جلد چرمی هستند و طوری تعبیه شده اند که میتوان آنها را قفل کرد
پ - برای نشانه گذاری هیاتی مرکب از شش نفر به شرح زیر عمل خواهند کرد
1 - رئیس شعبه جنگلبانی که درختهای قابل قطع را تعیین مینماید
2 - متصدی پست جنگلبانی مربوط که اندازه قطر و ارتفاع درختان و مختصات آنها را یاد داشت میکنند
3 - سه نفر جنگلبان که درختان را با چکش ویژه جنگلبانی نشانه گذاری میکنند
4 - شخص صاحب پروانه یا نماینده ایکه او را معرفی میکند در حضور این هیات سه عدد چکش ویژه جنگلبانی که توسط رئیس شعبه جنگلبانی باز میشود و پس از معاینه امهار و تنظیم صورت جلسه شروع بعمل خواهد شد پس از انجام نشانه گذاری در هر روز مجددا چکشها در جلد خود بسته شده و با مهر هیات مذکور در بند ( پ) ممهور و صورت مجلس عمل در چهار نسخه در محل تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیات نشانه گذاری میرسد نسخه اول در پست جنگلبانی - نسخه دوم در منطقه جنگل بانی ضبط خواهد شد و نسخه چهارم به صاحب پروانه یا نماینده او داده میشود در این صورت جلسه تعداد و مشخصات درختهای نشانه گذاری شده و حدود جنگل و تقسیمات آن به قطعات باید صریحا تعیین شود
ت - نشانه ها باید تقریبا به بلندی یک متر و پنجاه از سطح زمین روی تنه درخت گذاشته شود
ج - برای اینکه بازرسی کار آسان باشد باید پای هر درختی که برای قطع نشانه گذاری میشود نزدیک زمین نشانه مشابهی روی تنه درخت گذاشته شود که پس از قطع نشانه پائینی روی کنده درخت باقی بماند در مورد درختانی که اندوخته خواهند شده نشانه پائینی ضرورتی ندارد
چ - در مورد درختانی که برای قطع نشانه گذاری میشوند تعداد نشانه ها بسته به قطر درخت بشرح زیر خواهد بود
درختانی که قطرشان کمتر از 60 سانتی متر است یک نشانه بالا یک نشانه پایین .
درختانی که قطرشان بین 60 سانتی متر و یک متر است دو نشانه بالا و نشانه پائین .
درختانی که قطرشان بیشتر از یک متر است سه نشانه بالا سه نشانه پائین
ماده 9 - در بریدن درخت نکات زیر باید مراعات شود
الف - درخت های جوان در روشهای شاخه زاد باید هم سطح خاک قطع شوند در موارد استثنائی مثلا در زمینهای باتلاقی حداکثر باید بیش از ده متر سانتی متر از کنده آن در روی زمین باقی بماند
ب - سطح کنده درخت باید طوری قطع شود که آب باران در روی آن نایستد
پ - درخت ها باید طوری انداخته شود که تا ممکن است به درختهای مجاور آسیب نرسانند
ت - در زمینهای شیب دار درختها باید طوری انداخته شوند که به طرف بالای دامنه بیافتند
در صورتی که یکی از نکات بالا مراعات نشود دارنده پروانه متخلف از آئین نامه شناخته میشود و از 2 تا 5 سال محروم از دریافت پروانه خواهد بود
ماده 10 - د ر مورد درخت هائی که برای قطع تعیین شده اند قطع درختهای بدون نشانه مانند عمل قطع بدون پروانه محسوب میشود
در مورد درخت هائی که بنام اندوخته نشانه گذاری میشوند قطع آنها عمل بدون پروانه تلقی خواهد شد و
مرتکبین طبق مقررات قانون جنگل تعقیب میشوند
ماده 11 - پروانه بریدن درخت بدون موافقت وزارت کشاورزی قابل انتقال نیست و مسئولیت آن با شخصی خواهد بود که پروانه بنام او صادر میشود
ماده 12 - مامورین جنگلبانی هر حوزه موظفند در عمل قطع درخت در حوزه ماموریت خود رسیدگی و نظارت کامل بکنند و در صورتیکه قصور کنند طبق ماده 13 - قانون جنگلها تعقیب و مجازات خواهند شد
ماده 13 - روسای پست های جنگلبانی و جنگلبانان هر حوزه علاوه بر اینکه هنگام قطع درخت نظارت خواهند کرد موظفند که پس از قطع جنگل را بازرسی کنند و در صورتی که در عمل مراعات نشانه ها شده باشد قطعات چوب حاصله از هر درخت را با چکش مخصوصی که چکش گواهی نامیده میشود نشانه بگذارند صاحب پروانه میتواند چوب هائی که نشانه گواهی صحت عمل داشته باشد به محلی که در پروانه ذکر شده است حمل نمایند . جنگلبانان هر حوزه باید صورت چوب هائی که نشانه گواهی زده است به شعبه جنگلبانی مربوط ارسال دارند
ماده 14 - برای حمل چوب از محل جمع آوری چوب ها بقصد دیگری صاحب پروانه باید اظهار نامه ای در دو نسخه به شعبه جنگلبانی مربوط تسلیم کند در این اظهار نامه شماره -ابعاد -حجم وسیله حمل و نقل و مقصد حمل چوبها باید تعیین میشود رئیس شعبه جنگلبانی باستناد گزارش مامورین خود پروانه حمل چوبهای نشانه گذاشته شده را صادر خواهد کرد مدت اعتبار این پروانه باید صریحا قید شود در صورتی که در مدت اعتبار پروانه صاحب چوب موفق به حمل تمام یا قسمتی از چوب خود نشود تمدید مدت با دلائل موجهی به پیشنهاد منطقه جنگلبانی مربوطه و تصویب وزارت کشاورزی برای یک مرتبه ممکن است
ماده 15 - مامورین وزارت دارائی موظفند از دریافت مالیات چوبهائیکه پروانه حمل از شعبه جنگلبانی در دست ندارند خودداری و چوب بدون پروانه را توقیف کنند و فوری مراتب را بشعبه جنگلبانی مربوطه اطلاع دهند که طبق مقررات مربوط در قانون جنگل و این آئین نامه با آنها رفتار شود
ماده 16 - چوبهائی که بدون پروانه حمل شوند قاچاق محسوب و بسود دولت بازداشت خواهند شد و مرتکب طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و جایزه ماموریتی که چنین چوب هائی را کشف کنند طبق مقررات پرداخته میشود .
بخش2 مصارف روستائی( برای اجرای تبصره دوم ماده دوم قانون جنگل)
ماده 17 - اداره کل جنگلها در هر بخش از جنگلها حداکثر مقدار چوبی را که در سال جاری برای مصارف روستائی هر خانوار اجازه قطع خواهد داد تعیین و بااطلاع اهالی آن بخش میرساند
ماده 18 - ساکنین جنگل و دهکده های مجاور آن که برای مصارف روستائی احتیاج بچوب دارند باید اظهار نامه ای شامل مصرف - تعداد - ابعاد و انواع چوب و محل قطع چوب برای مصرف یک سال خود تنظیم کنند تا در موقعیکه بوسیله آگهی معین خواهد شد اظهار نامه های خود را بوسیله مامورین جنگلبانی همان حوزه یا مستقیما بشعبه جنگلبانی تسلیم و رسید دریافت دارند شعبات جنگلبانی موافقت یا عدم آنرا از تاریخ وصول اظعار نامه در ظرف 15 روز بتقاضا کننده اعلام خواهند داشت .
متقاضی باید تعهد کند که چوب مورد تقاضا را فقط برای مصرفیکه در اظهار نامه مطرح است بکار برد
تبصره - فقط در موارد استثنائی باظهار نامه هائی که بعد از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده خواهد شد تشخیص این موارد با پیشنهاد روسای مناطق جنگلبانی و تصویب وزارت کشاورزی میسر است
ماده 19 - شعبه جنگلبانی مربوط اظهار نامه های رسیده را مورد بررسی قرار میدهد و در صورتیکه محل قطع از نظر فنی ظرفیت کافی داشته و اظهار نامه از حیث مقدار و نوع درخت متناسب با مصرف بوده و از حداکثری که تعیین شده است تجاوز نکند موافقت خود را اعلام و رونوشت آنرا پست جنگلبانی مربوط ابلاغ میکند که درختان را انتخاب ئ در انجام قطع و حمل و مصرف چوب طبق مواد 7 الی 16 این آئین نامه اقدام نماید شعبات جنگلبانی نیز موظفند که در آخر هر ماه صورت کلیه موافقت نامه هائی را مه صادر کرده اند بوسیله منطقه جنگلبانی مربوط به اداره کل جنگل ها گزارش نمایند
ماده 20 - اگر کسی برای مصارف روستائی طبق ماده 18 این آئین نامه درختی را قطع کند و آنرا در مدتی که در پروانه قطع معلوم شده حمل نکند و برای تمدید مدت حمل هم اقدامی ننماید و چوب قطع شده را در جنگل باقی گذارد آن چوب بسود دولت بازداشت میشود و برای مدت سه سال پروانه قطع چوب به او داده نخواهد شد
بخش 3 - قطع اشجار در محوطه های خانه های روستائی ( در اجرای تبصره سوم ماده 2 - )
ماده 21 - قطع اشجار در محوطه خانه های روستائی که از یکهزار و پانصد متر مربع مساحت آن کمتر باشد برای ساکنین آن خانه ها آزاد است در مواردیکه صاحب خانه بخواهد چوب محوطه خانه خود را برای مصرف در محل دیگر یا برای فروش از محوطه خارج کند باید مراتب را به شعبه جنگلبانی مربوط اطلاع دهد تا پروانه حمل صادر شود متخلفین مشمول ماده 16 این آئین نامه خواهند بود .
فصل دوم - درختهای افتاده در اجرای ماده 5 قانون جنگل
ماده 22 - درخت افتاده شامل کلیه درختانی است که در اثر عوامل طبیعی افتاده اند
ماده 23 - در صورتیکه مالک بخواهد از درختهای افتاده استفاده کنند باید اظهار نامه ای مبنی بر تعداد انواع و محل آن درختان و عواملی که باعث افتادن آنها شده است به پست جنگلبانی تسلیم نماید . مامور جنگلبانی باید در مدتی که پس از وصول اظهار نامه زیاده از 15 روز نباشد چوبها را معاینه و در صورتیکه درخت در اثر عوامل طبیعی افتاده است مراتب را کتبا گواهی و صورت مجلسی شامل تعداد نوع و حجم و محل و عواملی که باعث افتادن آنها شده است تنظیم و به شعبه جنگلبانی گزارش دهد .مالک جنگل پس از دریافت گواهی زیر نظر مامورین میتواند از چوبها استفاده کند ولی برای حمل این چوبها به خارج از جنگل باید چوبها نشانه گذاری شده و طبق ماده 14 این آئین نامه پروانه حمل صادر گردد
ماده 24 - در مورد درختانی که بدون پروانه قطع شده است در صورتیکه مرتکب معلوم باشد طبق ماده 23 نسبت به چوبها اقدام و مرتکب طبق ماده 4 قانون تعقیب میشود و در صورتی که مرتکب معلوم نباشد تا تعیین مرتکب چوبها به امانت نزد مالک خواهد ماند و اگر تا دو سال مرتکب معلوم نگردید مالک با مراعات مقررات ماده 23 این آئین نامه حق استفاده از آنرا خواهد داشت
فصل سوم - تهیه هیزم در اجرای ماده دو و تبصره 1 ماده دو قانون جنگل
ماده 25 - تهیه هیزم برای مصارف ساکنین جنگل و دهکده های مجاور آن از درختهای خشک و افتاده از جنگل ملکی خود که مصرفی جز سوخت نداشته باشد از شاخهای کوچک درختهای کهن که قطر آنها در ین شاخه از 5 سانتیمتر تجاوز نکند با اطلاع قبلی مامورین جنگلبانی آزاد است
ماده 26 - تهیه هیزم برای مصارف شهرها منوط به صدور پروانه از منطقه جنگلبانی مربوط میباشد کسانی که میخواهند هیزم برای این قبیل مصارف تهیه کنند باید درخواست خود را به ضمیمه رو نوشت رسمی سند خرید چوب از مالک جنگل به منطقه جنگلبانی مربوط تسلیم داشته و پروانه دریافت دارند شعبه جنگلبانی مربوط پس از اینکه رو نوشت پروانه به او ابلاغ شد طبق مقررات این آئین نامه در نشانه گذاری و قطع و حمل چوبها اقدام و نظارت خواهد نمود
تبصره - برای تهیه هیزم درختهای اندوخته نشانه گذاری خواهند شد
فصل چهارم تهیه ذغال چوب (در اجرای ماده 2 قانون جنگل )
ماده 27 - اداره کل جنگلها قسمتهائی از جنگل را که برای احداث کوره ذغال مناسب میباشد معین و به مناطق جنگلبانی ابلاغ خواهد کرد فقط در این قسمتها اجازه احداث کوره ذغال داده خواهد شد
ماده 28 - در جنگلهائی که از آنها بهره برداری میشود صاحبان پروانه میتوانند از مازاد مقطوعات خود که مصرفی جز سوخت ندارند ذغال تهیه کنند
ماده 29 - کوره های زغال باید طبق نقشه ای که به تصویب اداره کل جنگلها رسیده باشد ساخته شوند
ماده 30 - کسانی که میخواهند کوره زغال احداث کنند باید درخواست خود را به ضمیمه رونوشت رسمی سند خرید چوب از مالک جنگل به منطقه جنگلبانی مربوط تسلیم دارند
ماده 31 - در نقاطی که منطقه جنگلبانی تشخیص میدهد که پس از قطع چوب برای تهیه زغال نهال کاری ضرورت دارد دارنده پروانه به هزینه خود موظف به اجرای نهال کاری طبق دستور منطقه جنگلبانی خواهد بود
ماده 32 - برای تهیه زغال درختهای اندوخته نشانه گذاری خواهد شد و مامورین جنگل هر حوزه در نشانه گذاری و قطع چوبها طبق مقررات این آئین نامه نظارت خواهند کرد
فصل 5 - تبدیل جنگل به زمینهای زراعتی (در اجرای ماده 2 قانون جنگل)
ماده 33 - منظور از تبدیل جنگل یا بوته زارهای جنگلی بزمین زراعتی عبارت از بریدن درختها و بوته ها و از بین بردن کنده و ریشه های آنها است تا از زمین برای کشت آماده گردد

ماده 34 - هر کس میخواهد جنگل و یا بوته زارهای جنگل متعلق بخود را تبدیل به زمین زراعتی نماید باید قبلا در خواستی تسلیم منطقه جنگلبانی محل بنماید
ماده 35 - برگ در خواست باید شامل نکات زیر باشد
الف - نام درخواست کننده - محل اقامت و پیشه او
ب - نام جنگل و بخشی که جنگل و یا بوته زار جنگلی در آن واقع شده
پ - مساحت حدود و مشخصات قطعه جنگلی را که میخواهد بتراشد
ت - علت در خواست و زراعتی که منظور است
ماده 36 - این در خواست توسط کارشناسان جنگل و کشاورزی بررسی میشود و در صورتیکه صلاحیت زمین برای زراعتی که منظور است گواهی شود و معلوم گردد که در اثر تراش آن جنگل زیانی بمنابع آب زیر زمینی وارد نشده و زمین جنگل پس از تراش در معرض فرسایش قرار نخواهد گرفت منطقه جنگلبانی مربوط موافقت خود را با در خواست بوسیله اداره کل جنگلبانی به وزارت کشاورزی گزارش خواهد داد .
وزارت کشاورزی در صورتیکه توسعه زراعت درخواست شده را مقدم بر جنگل بداند با صدور پروانه موافقت خواهد کرد
ماده 37 - پس از صدور پروانه منطقه جنگلبانی مربوط موظف بنظارت کامل در انجام خواهد بود
فصل ششم - تعقیب متخلفین از قانون جنگل
ماده 38 - مامور جنگل کسی است که بموجب حکم وزارت کشاورزی باین نام شناخته شود
ماده 39 - روسای مناطق جنگلبانی موظفند مامورین جنگل منطقه خود را به دادسرای شهرستان مربوط معرفی کنند
ماده 40 - در مواردی که مامورین جنگل تخلفی از مواد قانون و مقررات آئین نامهای جنگل مشاهده نماید موظف هستند صورت مجلسی از موضوع تخلف و نام و نشانی متخلف و ادله تهیه کند و آنرا بامضای یک یا دو نفر از مامورین دولتی محل و یا یک یا دو نفر از معتمدین محلی و یا کدخدا و دهبان یک یا دو نفر گواه و در صورت نبودن هیچ کدام از آنها بامضای خودش تهیه و بامضای متخلف هم میرساند در صورتیکه متخلف یا گواهان هر یک از حاضرین از امضا استنکاف نمایند مامور جنگل مراتب را در صورت مجلس قید کرده و امضا مینماید
ماده 41 - در صورتیکه موضوع تخلف قطع درخت بدون پروانه یا حمل چوب بدون پروانه باشد ( اعم از ملک شخصی یا غیر آن) مامور جنگل موقتا چوبهای قطع و یا حمل شده را توقیف و متخلف طبق ماده 4 قانون جنگل و ماده 16 این آئین نامه تعقیب میشود
ماده 42 - مامورین انتظامات ( پاسبان - ژاندارم و مامورین نظامی)مکلفند در صورت تقاضای کتبی مامور جنگل در انجام امر با او مساعدت نمایند
ماده 43 - مامورین جنگل صورت مجلس تخلف از مقررات قانون جنگل را باید در ظرف 24 ساعت بشعبه جنگلبانی ارسال دارند
ماده 44 - رئیس شعبه جنگلبانی محل بمحض وصول گزارش و صورت مجلس در ظرف 48 ساعت بتحقیات مقدماتی پرداخته و در صورت امکان از متخلف و گواهان پرسشهای لازم نموده و چنانچه تشخیص دهد تخلفی از قانون و آئین نامه های مربوط نشده دستور رفع بازداشت چوب را داده و تصدیقی هم دایر برسیدگی و تشخیص خود را با تعیین مقدار چوب و نام متهم بمتهم خواهد داد این تصدیق نسبت بچوبهائیکه نوع و مقدار آن در تصدیق قید شده است معتبر میباشد
ماده 45 - در صورتیکه شعبه جنگلبانی و در نتیجه تحقیقات خود شخص قطع کننده و یا حمل کننده چوب را متخلف تشخیص دهد چوبها را در توقیف نگاهداشته و پرونده را مستقیما یا بواسطه منطقه جنگلبانی مربوط به دادسرای محل جهت تعیین مجازات احاله مینماید
ماده 46 - مامور جنگل چوبهائی را که توقیف مینماید به بخشدار محل یا دهبان و یا نزدیکترین پست ژاندارم اطلاع میدهند و آنها مکلفند وسائل توقیف و حفاظت چوبها را فراهم سازند تا تکلیف آن معین شود
ماده 47 - چوبها تا خاتمه رسیدگی در دادسرا و صدور حکم بحال توقیف باقی خواهد ماند
ماده 48 - در صورتیکه منطقه یا شعبه جنگلبانی موضوع تخلف را طبق مواد 6 و 7 قانون جنگل قابل تعقیب تشخیص دهد ضمن ارسال پرونده به دادسرا نظر خود را در باب لزوم توقیف شخص متخلف اظهار مینماید
ماده 49 - دادسرا رونوشتی از احکام صادره بشعبه جنگلبانی خواهد فرستاد تا در اجرای آن اقدام شود چنانچه مفاد حکم صادره مبنی بر بازداشت قطعی چوبهای مورد دعوا یا قسمتی از آن باشد رو نوشت حکم بوسیله شعبه جنگلبانی باداره یا شعبه دارائی محل ابلاغ میشود تا در فروش آن طبق مقررات اقدام نماید
ماده 50 - رئیس شعبه جنگلبانی موظف است هر هفته گزارش اقدامات خود را مستروحا بمنطقه جنگلبانی مربوط بفرستد و رئیس منطقه موظف است در هر ماه گزارش عملیات منطقه خود را باداره کل جنگلها ارسال دارد
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/01/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :