جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 2268 29/1/1322
وزارت راه
هئیت وزیران در جلسه 27 فروردین ماه 1322 بنا به پیشنهاد شماره36 ر غ 585 بتاریخ 25/1/22 وزارت راه و نظر بماده 4 قانون تشکیلات راه آهن و آئین نامه اصول تشکیلات آن برای تمرکز کلیه کارهائی که جنبه تجارتی و اقتصادی دارد از قبیل حمل و نقل تجارتی و اداره انبارهای کالا و توشه و تعیین و تغییر طبقه بندی های کالا و نرخ ها تعرفه مواد و شرایط آن و نگاهداری آمار دقیق مربوط باین امور و بررسی های تجارتی و بازرسی در امور حمل و نقل تصویب نمودند که قسمت دعاوی خسارات و بیمه علاوه بر وظائفی که بموجب تصویب نامه شماره 32004 مورخ 13/11/21 به آن محول شده عهده دار کلیه امور نامبرده و در بالا باشد و عنوان آن از قسمت دعاوی خسارت و بیمه به قسمت بازرگانی بنگاه راه آهن تغییر یابد سازمان این قسمت با پیشنهاد بنگاه راه آهن و تصویب وزارت راه داده خواهد شد
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :