جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 12172 9/6/1322
وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه 2/6/1322 بموجب پیشنهاد شماره 17078 بتاریخ 2/6/322 وزارت کشاورزی تصویب نمودند که ماده 2 آئین قانون جنگل مصوب 8 فروردین ماه 1322 بطرز زیر تصحیح گردد
ماده 3 - کسانی که خود مالک جنگل باشند و در خواست قطع درخت کرده باشند باید رونوشت رسمی سند مالکیت خود را بضمیمه درخواست کنند و در صورتیکه سند مالکیت در دست نداشته باشند پس از وصول تقاضا که باید ضمیمه آن رونوشت مصدق مدرک باشد اداره کل جنگلها فورا موضوع را باداره کشاورزی شهر ستان مربوط مراجعه داده و در محل بدعوت رئیس کشاورزی هیاتی مرکب از روسای دولتی و ثبت کشاورزی تشکیل و هیات مزبور در صورتی که نسبت بملک تقاضای ثبت شده با توجه به گردش پرونده ثبتی و تحقیق و اطلاعات محلی والا با در نظر گرفتن مدارک متقاضی و تحقیق و کسب اطلاعات لازمه نظر خود را دائر باحراز مالکیت و تصرف متقاضی یا عدم آن کتبا اعلام و عین صورت مجلس برای اتخاذ تصمیم شایسته باداره کل جنگلها فرستاده میشود و البته اکثریت هیات معتبر و اظهار نظر هیات مزبور صرفا از نظر صدور پروانه مقرر در قانون راجع به جنگل ها موثر است و چنانچه متقاضی صدور پروانه خریدار چوب از مالک باشد باید رونوشت سند مالکیت مالک را با سند خریداری ضمیمه درخواست نماید و اگر سند مالکیت در دست نباشد پس از احراز مالکیت و تصرف مالک بطریق مذکور در این ماده و ضمیمه نمودن رونوشت سند رسمی خریداری و پروانه صادر خواهد شد
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/06/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :