جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 9326 30/4/22
وزارت دارائی
طرح تصویب نامه سازمان بنگاه کار پردازی کل کشور
هیات وزیران در جلسه 27 تیر ماه 1322 بنا به پیشنهاد وزارت دارائی آئین نامه زیر را تصویب نمودند :
ماده اول - طبق ماده 4 قانون متمم بودجه 1321 و بر طبق اختیارات ماده اول قانون (13) اردیبهشت 1322 آقای رئیس کل دارائی و موافقت هیات وزیران بنام بنگاه کار پردازی کل کشور بمنظور انجام امور مفصله زیر تشکیل میشود
الف - تهیه و خرید کلیه احتیاجات دولت باستثنای مواد زیر :
1 - هر گونه کالا و اجناس مورد نیازمندی عموم بوده و مشمول مقررات جیره بندی باشد
2 - دارو و لوازم طبی و جراحی و مایحتاج آزمایشگاه های دانشگاه
3 - ملزومات اجناس و اشیا مورد احتیاج ارتش و ژاندارمری و شهربانی
4 - کلیه لوازم - اجناس و مواد اولیه که برای تهیه و بسته بندی محصولات صنایع دولتی و معادن دولتی مشتقیما وارد یا خرید و بکار برده میشود - لوازم فنی مورد احتیاج دانشکده فنی و دبیرستانهای صنعتی و بنگاه های کشاورزی نیز احتیاجات فنی وزارت پست و تلگراف و تلفن و بنگاه راه آهن مشمول این ماده میباشد
ب - خرید و تهیه و ذخیره کردن کلیه کالا و اجناس مورد نیازمندی دائمی دولت و ایجاد سرویس های تهیه لوازم کار پردازی دوایر و ادارات دولتی
تبصره - از این به بعد در این آئین نامه بجای ذکر جمله وزارت خانه - ادارات و موسسات دولتی جمله ادارات مصرف کننده بکار برده میشود
ج - تهیه نگاهداری دفاتر و حسابهای منظم از اموال منقول و بررسی مرتب آنها
د - دایر نمودن سرویس ساختمانی برای ترتیب و تکمیل نواقص ساختمانهای دولتی
ه - انجام امور فنی و ساختمان و نظارت و بازرسی کلیه ابنیه دولت باستثنای جاده سازی - پل سازی و تاسیسات آبیاری و ساختمان راه آهن و بنگاه راه آهن
و - تاسیس سرویس اتومبیل رانی برای استفاده روسا و کارمندان دولتی حین انجام خدمت رسمی این سرویس شامل قسمتهای مخصوصی برای حفظ و نگاه داری اتومبیل و مخزن سوخت و همچنین کارخانه تعمیر خواهد بود
ز - نظارت و رسیدگی به وضعیت کلیه اشیا و اثاثیه ادارات دولتی و تشخیص اسقاطی آنها و فروش اشیا فرسوده بطریق مزایده باهر بطریق دیگر بهترین بها و شرایط
ماده دوم - هیات مدیره این بنگاه مرکب از سه نفر بوده که از طرف رئیس کل دارائی پس از شور با وزیر دارائی انتخاب و تعیین میشود این هیات در هر موقع قابل تغییر خواهد بود
وظایف هیات مدیره عبارت است از :
الف - تعیین یک نفر مدیر عامل برای اداره امور بنگاه با نظر و موافقت رئیس کل دارائی پس از مشاوره با وزیر دارائی
ب - طرح و تهیه نظامنامه داخلی برای اداره امور بنگاه و همچنین تعیین وظایف و جلسات هیات مدیره
ج - تعیین رویه عملیات بنگاه
د - تصویب آئین نامه ها و مقررات لازمه بنا به پیشنهاد مدیر عامل برای اداره کرده امور بنگاه.
ه - تصویب بودجه سالیانه بنگاه بر حسب پیشنهاد و نظریه مدیر عامل و تصویب بودجه تفصیلی برای هر سه ماه و ارسال آنها بوزارت دارائی برای تصویب وزیر دارائی و رئیس کل دارائی که پس از ابلاغ آن بنگاه و کلیه روسا و کارمندان آن موظف باجرای آن خواهند بود
و - وضع مقررات و آئین نامه ها صدور دستورات لازمه بنا به پیشنهاد مدیر عامل برای ادارات مصرف کننده بمنظور راهنمائی در طرز تهیه در خواست خریدهائی که از طرف بنگاه بعمل میآید و همچنین طرز صدور درخواست برای هر گونه ملزومات و مواد اشیائیکه باید از موجودی بنگاه تحویل شود و طرز صدور و تسلیم رسید جهت تحویل گرفتن کالاهای تحویلی بنگاه و همچنین طرز حفظ و نگاهداری و ملزومات و اثاثیه و اشیا و طرز حسابداری اجناس و اموال منقول و خرید های مستقیم ضروری
ز - تعیین حق العملی که باید بحساب ادارات مصرف کننده بابت ساختمانهای انجام شده و یا اشیا و لوازم و اجناس تهیه و تحویل شده از طرف بنگاه یا بوسیله بنگاه منظور شود مشروط بر اینکه این حق العمل ها در هیچ مورد از ده درصد بهای تمام شده ساختمانها یا اشیا و کالاها تجاوز ننماید
ح - تهیه تعرفه کرایه اتومبیلهائیکه روسا و کارمندان ادارات مصرف کننده مورد استفاده قرار میدهند
ط - تنظیم و تصویب کلیه قرار دادهای خرید و یا ساختمانی که از 50 هزار ریال متجاوز باشد
ی - نظارت کلی در امور بنگاه بدون اینکه هیچیک از کارمندان هیات مدیره مداخله مستقیم در امور اداری بنگاه بنماید مگر در حدود وظایفی که برای هر یک تعیین شده است
ماده سوم - رئیس هیات مدیره بنگاه مدیر عامل بوده و هر موقع که مقتضی باشد با تصویب رئیس کل دارائی و پس از مشاوره با وزیر دارائی تغییر داده میشود
ماده چهارم - سرمایه مجاز بنگاه مبلغ ده میلیون ریال میباشد که از طرف وزارت دارائی تادیه میگردد
هیات مدیره بنگاه مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد
الف - مدیر عامل باید تراز نامه هائیکه محتوی وضعیت حقیقی مالی بنگاه بوده و شامل صورت حساب دارائی و سرمایه مجاز و دیون بنگاه باشد در آخر هر سه ماه تهیه نماید
ب - هیات مدیره با نظر و موافقت رئیس کل دارائی و وزیر دارائی سود ویژه سهمی دولت را در آخر هر سال تعیین مینماید ج - سود ویژه نامبرده سهمی دولت را بنگاه باید در آخر هر سال بحساب درآمد دولت بخزانه داری کل بپردازد
ماده پنجم - حق و اجازه خرید دولت و ادارات مصرف کننده جز در موارد معینه در فقره الف از ماده یک این آئین نامه به بنگاه کل کار پردازی منتقل میگردد ولی این بنگاه حق دارد اجازه خرید مستقیم بشرایط زیر بادارات مصرف کننده بدهد
الف - مستقیما از فروشندگان دست اول ببهای تعیین شده از طرف بنگاه بسته است
ب - در موارد فوری و ضروری در صورتیکه بهای کالای مورد احتیاج از ( ده هزار ریال ) تجاوز ننماید
ج - د رمواردیکه خرید هر گونه کالایی از طرف ادارات مصرف کننده بطور مستقیم بتشخیص هیات مدیره سریعتر انجام و بیشتر مقرون به صرفه باشد
ماده ششم - کلیه اعتبارات ادارات مصرف کننده جهت خرید ملزومات - اجناس اشیا ساختمان و تعمیرات که در حدود نوع معاملات مجاز این بنگاه میباشد به این بنگاه منتقل و برای انجام مصارف نامبرده زیر اختصاصا از طرف بنگاه کل کار پردازی خواهد رسید
الف - تهیه و خرید ملزومات - اجناس و اشیا و انجام کالاهای مرجوعه طبق در خواستهائیکه از طرف ادارات مصرف کننده بعمل میآید
ب - تهیه و خرید احتیاجات ادارات مصرف کننده که مشترکا برای مدت غیر معینی شیئی یا امری را درخواست مینماید طبق صورتهای بر آوردی که ادارات مربوطه ارسال میدارد
ج - تهیه و خرید ملزومات - اجناس و اشیا از لحاظ ذخیره مشروط بر این که میزان این قبیل خریدها از 25% کل اعتبارات خرید سالی که عمل خرید برای آن سال انجام میشود تجاوز ننماید
د - تحویل احتیاجات درخواستی ادارات مصرف کننده از موجودی بنگاه
ه - دادن پیش پرداخت به ادارات مصرف کننده برای انجام خرید های مستقیم ضروری که به آنها اجازه داده شده است
ماده هفتم - بلافاصله پس از تصویب قانون بودجه سالیانه یا هزار قانون دیگری که قبل از تصویب آن اجازه اعتبارات موقت بدهد همچنین بلافاصله پس از تصویب هر قانون اعتبارات اضافی مدیر کل حسابداریها و ممیزی حساب ها میزان اعتباراتی را که برای خرید کالا و انجام احتیاجات تصویب شده است و در حدود اختیارات بنگاه میباشد تایید و بنگاه کار پردازی کل کشور و خزانه داری کل کتبا اعلام خوتهد نمود ضمن این گواهی موعد و میزان هر یک از اعتبارات و جمع کل آنها باید تصریح گردد
ماده هشتم - خزانه داری کل حسابی بنام حساب اعتبارات کار پردازی کل باز خواهد نمود و میزان کل اعتبارات مذکوره در ماده 7 را به جمع این حساب منظور داشته و در مقابل کلیه پیش پرداختهائی را که طبق ماده 9 به بنگاه مینماید بخرج این حساب باید ببرد خزانه داری که جز این حساب که باین طریق تشکیل میدهد حساب دیگری نگاه نخواهد داشت
ماده نهم - مدیر عامل بنگاه میتواند برای خرید اجناس و تحویل فوری آنها به ادارات مصرف کننده یا برای خرید به منظور ذخیره از خزانه داری کل درخواست پیش پرداخت نماید وجه هر یک از این درخواستها پس از تصویب مدیر کل حسابداریها و ممیزی حسابها باید از طرف خزانه داری کل به بنگاه پرداخت میشود
درخواستهائیکه از طرف بنگاه صادر و بتصویب مدیر کل حسابداریها و ممیزی حسابها میرسد نباید از مانده کل اعتبارات بنگاه کل کار پردازی مذکور در ماده 7 تجاوز نماید
ماده دهم - پیش از پرداختهای دریافتی بنگاه که طبق ماده 9 بعمل می آید تنخواه گردان معامله بنگاه را تشکیل داده و اقلام دارائی و دیون آن طبق آئین نامه که با تصویب رئیس کل دارائی و وزیر دارائی صادر میشود تعیین خواهد گردید
ماده یازدهم - هیات مدیره بنگاه بر حسب پیشنهاد مدیر عامل اجازه دارد از محل تنخواه گردان ادارات مصرف کننده برای خرید های ضروری فوری و مستقیم پیش پرداخت بدهد برای این پیش پرداختها در هر یک از ادارات مصرف کننده حسابی ترتیب داده میشود و در ظرف ده روز بعد از هر خاتمه هر ماه در مقابل ارائه اسناد مثبته حساب نامبرده تصفیه میگردد
اینگونه هزینه ها که از اعتبار خرید های جز بعمل می آید از طرف بنگاه بحسابهای مربوطه منظور و از موجودی استفاده نشده پیش پرداختهای دریافتی از خزانه داری کل کسر و به ادارات مصرف کننده پرداخت میشود
ماده دوازدهم - بنگاه بوسیله مدیر عامل خود مسئول جمع آوری و بکار انداختن و حفظ و تعمیر کلیه اتومبیلهای سواری که در ادارات و بنگاههای کشوری دولت کار میکنند خواهد بود
ماده سیزدهم - بجز در مواردی که در این آئین نامه پیش بینی شده بنگاه بمنظور استفاده روسا و کارمندان دولت حین مشاغل اداری سرویس اتومبیلهای دولتی را روی اصول بازرگانی اداراه خواهد نمود کارمند یا شخصی که از اتومبیل دولت استفاده مینماید باید اطلاعات لازمه را در دفتر یاروری نمونه ایکه بنگاه ترتیب داده درج و تسلیم نماید تا بنگاه بتواند هزینه هر مسافتی را بحساب ادارات مصرف کننده منظور نماید مدیر عامل صورت اسامی کارمندانیکه اجازه استفاده از اتومبیلهای دولتی را خواهند داشت از ادارات مصرف کننده باید دریافت نماید
ماده چهاردهم - بموجب پیشنهاد رئیس کل دارائی و موافقت وزیر دارائی با تصویب هیات وزیران اسامی روسا و کارمندان دولتی را که در تهران مقیم و بایستی از طرف بنگاه اتومبیل در اختیار آنان گذاشته شود کتبا تعیین وطرز استفاده را در هر یک از دو مورد زیر تصریح خواهند نمود
الف - فقط برای انجام کارهای اداری و اموری که با کار اداری ارتباط دارد
ب - برای مسافرتها و ماموریتهای غیر مترقبه اداری
بنگاه دفاتر لازمه برای ثبت مسافرت با قید مقصود و منظور از هر مسافرت و هزینه هر اتومبیل داده و استفاده کنندگان صورت مسافرتهای انجام شده و صورت واقعی و هزینه های پرداخته شده اتومبیل خود را به بنگاه مستقیما ارسال دارند - رئیس اداره یا کارمندانی که اتومبیل تحت اختیار آنها گذارده میشود مشمول صحت اطلاعات مندرجه در دفتر مسافرت شناخته شده همچنین باید مراقبت نمایند که اطلاعات مذکوره سریعا به بنگاه تسلیم گردد
ماده پانزده - در صورت درخواست ادارات مصرف کننده بنگاه میتواند با تصویب رئیس کل دارائی و مشاوره با وزیر دارائی اتومبیلهائی جهت احتیاجات ادارات دولتی در شهرستانها اختصاص دهد که طبق آئین نامه تنظیم شده از طرف بنگاه بکار برده میشود - آئین نامه نام برده طرز نگاهداری دفاتر و گزارش سفر و هزینه های انجام شده را تعیین خواهد کرد - هیچ اتومبیلی نباید در اختیار دائم یکی از کارمندان دولت گذاشته شود - کلیه اتومبیلهای دولتی متعلق به بنگاه بوده و در صورت لزوم ممکن است مجددا برای استفاده در اختیار همان اداره گذارده شود
ماده شانزدهم - اعتبارات هزینه اتومبیل و اعتبار حقوق رانندگان در اختیار ادارات مصرف کننده بوده و از آن محل ادارات مربوطه
باید کرایه اتومبیلهای سواری بنگاه را بپردازند
ماده هفدهم - هزینه های اتومبیلهای بنگاه و حقوق رانندگان بطریق زیر پرداخت خواهد شد
الف - کلیه هزینه های اتومبیلهائی که بنگاه آنها را مثل اتومبیلهای تاکسی که در شهر و حومه کار میکند روی اصول بازرگانی که از طرف بنگاه پرداخت خواهد گردید
ب - هزینه اتومبیلهای اختصاصی مامور مقیم تهران و همچنین اتومبیل ماموریتی که مرکز کار آنها در تهران است از طرف بنگاه تادیه خواهد شد هر گاه در صورت ضرورت خارج از تهران هزینه تعمیر و یا هزینه دیگری از طرف استفاده کننده اتومبیل پرداخت شود بنگاه هزینه مزبور را به پرداخت کننده میپردازد
ج - هزینه نگاهداری و تعمیر اتومبیل هائی که بشهرستانها اختصاص داده شده است بوسیله ادارات مصرف کننده از محل اعتبارات مربوطه خود پرداخت میشود و صورت این را دارد که بنگاه آنرا تادیه نموده است
ماده هیجدهم - هر اتومبیل دولتی که مورد استفاده خدمات کشوری است تحت نظارت بنگاه بوده و در موقعی که بکار نمیرود و در گاراژ بنگاه و یا در گاراژی که از طرف بنگاه تعیین میشود باید بماند - راندگان نیز تحت نظر بنگاه و تابع مقررات مربوطه خواهند بود
ماده نوزدهم - اموال زیر به استثنا آنچه که بعدا تعیین میگردد به موجب این ماده باید از طرف ادارات مصرف کننده باین بنگاه منتقل و تحویل شود
الف - کلیه اموال و اثاثیه و اجناس زائد بر مصرف
ب - اشیا و اثاثیه فرسوده از هر قبیل و از هر رقم
ج - موجودی ملزومات اجناس و اشیا که اضافه بر میزان احتیاجات سالیانه باشد
د - کلیه اتومبیل های سواری
ه - کلیه آلات و افزار و لوازم تعمیر اتومبیل و اثاثیه و لوازم یدکی اتومبیل ها که سابقا در اداره فنی بوده و فعلا در اختیار وزارت خوار بار میباشد
و - کلیه لوازم و اجناس و ادوات و هر قسم اموال دیگر که فعلا در اختیار اداره کل کار پردازی و اداره کل فنی و ساختمان و اداره اموال دولتی و شهرداریها و اداره فروش کالا های متفرقه و اداره انبارها میباشد اموالی که بموجب این آئین نامه باین بنگاه منتقل میگردد شامل موارد زیر نخواهد بود
الف - اموال متعلق به ارتش و همچنین اموال اداراتی که با هر یک از کشور های متفق بموجب قرار داد خاصی معامله دارند
ب - اموال متعلق به شهربانی و ژاندارمری و کارخانجات دولتی و بنگاه های صنعتی و معدنی و نوغان و خالصجات باستثنای اتومبیل های سواری
ج - دارو و لوازم طبی و کالاهائی که بوسیله هر یک از ادارات دولتی برای اجرای برنامه دولت در امر بررسی و توزیع و جیره بندی خریداری میشود
ماده بیستم - ادارات نامبرده زیر طبق این آئین نامه منحل وظایف کارمندان و اموال و دفاتر و اوراق و اعتبار و موجودی نقدی آنها باین بنگاه منتقل میشود:
الف - اداره کل کار پردازی
ب - اداره کل فنی و ساختمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
ج - اداره اموال دولتی و شهرداریها
د - اداره فروش کالاهای متفرقه
ه - اداره انبارها
ماده بیست و یکم - هیچگونه تعهدی نباید بعمل آید مگر اینکه در حدود اختیارات بنگاه بوده و در بودجه جاری یا در اعتبار مخصوصی پیش بینی شده و نماینده وزارت دارائی صحت آنرا گواهی نموده باشد کلیه پرداختهائی که از وجود دولتی ببنگاه میشود و یا پرداختهائی که بنگاه مینماید باید متکی باسناد خرج مثبته و بتصدیق نماینده مجاز وزارت دارائی رسیده باشد
بنگاه باید در بودجه خود اعتبارات لازم جهت پرداخت حقوق و فوق العاده های حسابداری و ممیزین حجاب که تصدی امور حسابداری این بنگاه را دارند منظور نموده و وجه آن را به وزارت دارائی بپردازد
ماده بیست و دوم - وزارت دارائی بمنظور اداره کردن امور مالی و رسیدگی کلیه عملیات مالی بنگاه یکنبورا بسمت ریاست حسابداری بنگاه محسوب و کارمندان فنی و معاونین لازم در اختیار وی خواهد گذاشت رئیس حسابداری نامبرده علاوه بر وظایف خود مسئول تنظیم و تهیه دفاتر حسابداری که در هر آن بایستی عملیات زیر را نشان دهد خواهد بود :
الف - جمع موجودی اعتبارات کار پردازی که در اختیار بنگاه میباشد و موضوع مواد 6و 7
ب - جمع اعتباراتی که برای ذخیره اجناس بمصرف رسیده و برای تحویل بهر یک از ادارات مصرف کننده در انبارها موجود میباشد
ج - جمع پیش پرداختهای دریافتی از خزانه داری کل که مصرف نشده و در اختیار بنگاه میباشد
د - جمع پیش پرداختهای بنگاه بادارات مصرف کننده برای خریدهای مستقیم و ضروری
ه - مبلغ اصلی و حق العمل و موجودی هر قلم از اعتبارات هر یک از ادارات مصرف کننده
رئیس حسابداری نیز موظف است که در مواعد معین صورت هائی حاکی از عملیات و وضع اعتبارات کار پردازی ادارات مصرف کننده تهیه و پس از تصدیق بادارات مزبور ارسال دارد
ماده 23 - این بنگاه مثل یک شرکت بازرگانی معامله و انجام وظیفه نموده و نسبت بمواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است تابع مقررات قانون تجارت میباشد
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :