جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 13104 29/6/322
وزارت کشاورزی
بمنظور حفظ ذخایر ماهی و جلوگیری از صید ماهی ریز نارس هیات وزیران در جلسه 26 شهریور ماه 322 بنا بر پیشنهاد شماره 18721 مورخ 19/6/1322 وزارت کشاورزی مراتب زیر را تصویب نمودند
ماده 1 - در رودخانه هائی از حوزه دریائی خزر که جزو آبهای امتیازی شرکت شیلات ایران و شوروی نیستند صید ماهی با تور و دامهائی که چشمه های آنها کوجکتر از اندازه های زیرین باشد قدغن میگردد
الف - اندازه چمشه های تور و لاکش یا رودخانه ای
در کیسه تور 27 میلیمتر
در دیوار تور 30 میلیمتر
در بالهای تور 33 میلیمتر
ب - اندازه چشمه های دامهای ثابت
برای صید ماهی آزاد 90 میلیمتر
برای صید ماهی سفید 55 میلیمتر
"" " "" کلمه 36 " ""
تبصره - اندازه چشمه های تور یا دام عبارت از طول هر یک از اضلاع چشمه مزبور است که از یک گره تا گره دیگر در حال باز حساب میشود
ماده 2 - کسانی که اقدام بصید با تورها یا دامهائی مینمایند که اندازه چشمه های آنها کوچکتر از اندازه های مندرج در ماده 1 این تصویب نامه باشد بحبس تکدیری از 3 تا ده روز به پرداخت کیفر نقدی از یکصد ریال تا دویست ریال محکوم خواهند شد
ماده 3 - وزارت دارائی و وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری هر یک در حدود وظایف خود مامور اجرای این قانون میباشد
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/06/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :