جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


ماده 15 آئین نامه قانون ثبت املاک بطریق ذیل اصلاح میشود
ماده 52 - آگهی های تعیین حدود نوبتی را اداره ثبت در یکی از جراید حوزه خود و اگر در آن حوزه روزنامه نباشد در یکی از جراید نزدیکترین حوزه یا در یکی از جراید مرکز منتشر مینماید
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :