جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


تثبیت قیمتها
شماره 7 مورخ 1 خرداد 22
نظر به اختیارات حاصله به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 1322 با موافقت وزارت داد گستری مقرر می دارد:
1 - کرایه خانه و یا کرایه قسمتی از خانه و همچنین کرایه هر نوع مستغل دیگر اگر در اول اسفند ماه 1321 در اجاره بوده نباید از میزان مال الاجاره آن تاریخ تجاوز نماید و اگر در اجاره نبوده نباید از میزان کرایه مستغلات مشابه آن در تاریخ مذکور تجاوز نماید .
2 - اشخاصی که در منازلی در تاریخ اجرای ماده فوق سکونت دارند چنانچه نسبت به آنها اجرائیه صادر نشده باشد تا تنظیم آئین نامه قطعی در منازل مسکونی با اجاره سابق باقی خواهند ماند.
3 - اگر مال الاجاره خانه ها و مستغلات بعد از تاریخ اول اسفند 1321 افزوده شده باشد کرایه آنها بعد از اول خرداد 322 مطابق اول اسفند 321 خواهند بود.
4 - این آئین نامه موقتی است تا وقتی که آئین نامه قطعی درباره تنظیم و تعدیل مال الاجاره وضع نشده خود بقوت خود باقی خواهد بود.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :