جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


بازداشتگاه صغار در زندان موقت تهران
ماده 1 - محل بازداشت کلیه متهمین که کمتر از 18 سال تمام دارند از بازداشتگاه کبار مجزی خواهد بود
ماده 2 - به متهمین مزبور در صورتیکه خواندن و نوشتن را ندانند باید بتوسط آموزگاریکه با موافقت دادستان شهرستان و اداره شهربانی تعیین میشود تعلیم سواد فارسی داده میشود و در صورتیکه سواد خواندن و نوشتن را داشته باشد بتناسب معلوماتی که دارند و مواد دیگری برای آنها تدریس شود
ماده 3 - در هفته دو مرتبه توسط واعظی که تعیین میشود برای متهمین مزبور موعظه و نصیحت خواهد شد و آنانرا براه راست هدایت خواهند کرد
ماده 4 - حتی الامکان باید سعی شود که در بازداشتگاه صغاریکه بین 12 سال تمام و 15 سال دارند با صغاریکه سن آنها بین 15 سال تا 18 سال تمام است از یکدیگر مجزی و جدا باشند
ماده 5 - در صورتیکه در مدت بازداشت سن متهم به 18 سال تمام برسد فورا به بازداشتگاه کبار انتقال داده میشود
ماده 6 - دادستان شهرستان تهران در هر هفته توسط وکیل عمومی مامور زندان باید به وضعیت بازداشتگاه صغار رسیدگی نماید و بعلاوه در هر ماه یک دفعه شخصا آنجا را بازدید نماید و گزارش جامعی از وضعیت صغار مزبور از حیث رعایت اصول بهداشتی و اخلاقی و طرز نگاهداری آنها تهیه کرده توسط اداره حقوقی به وزارت دادگستری میفرستد
ماده 7 - اداره حقوقی به گزارشهای مزبور رسیدگی کرده و با اظهار نظر خود آنرا نزدٍ وزیر دادگستری میفرستد که در صورت لزوم تعلیمات لازمه به دادستان شهرستان و اداره شهربانی داده شود
ماده 8 - همین که وسائل اجرای این آئین نامه در سایر شهرستانها مهیا شد به تدریج باید بازداشتگاه صغار کبار در هر شهرستان مجزی شده و ترتیبات مذکور در این آئین نامه نسبت به صغاری که بازداشت شده اند اجرا شود
ماده 9 - دادسرای شهرستان تهران و اداره کل شهربانی مامور اجرای این آئین نامه هستند
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :