جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


اداره امور قضائی و بازرسی اداری
فصل اول - سازمان
1 - اداره کل شهربانی برای نظارت در حسن جریان امور کیفری که دوایر شهربانی از حیث ضابط دادگستری پیگرد مینماید و منطبق بودن اقدامات آنها با قوانین موضوعه و مراقبت در اجرای دستورهای صادره از مقامات قضائی و همچنین پیگرد اداری مامورین متخلف خود اداره بنام اداره امور قضائی و دادرسی اداری تشکیل میدهد
2 - اداره امور قضائی و دادرسی اداری از یک نفر رئیس و دو بازرس و به عده لازم دادیار و بازپرس و معاونین اداری و کارمند دفتری تشکیل میشود
3 - وزارت دادگستری به سه نفر از مامورین قضائی خود به پیشنهاد رئیس کل شهربانی ماموریت خواهد داد که علاوه بر انجام وظائف مربوطه به شغل خویش یکی بسمت ریاست و دو نفر دیگر بسمت بازرس و در اداره امور قضائی و دادرسی اداری وظایفی را که طبق این آئین نامه بعهده آنها واگذار میشود انجام دهند
4 - دادیارها و بازپرسان از طرف وزارت دادگستری مامور خواهند شد وظایفی را که قانون برای آنها مقرر داشته در اداره شهربانی انجام دهند و از حیث انجام امور قضائی تحت نظر دادستان دادسرای مربوطه و از لحاظ اداری تابع اداره امور قضائی و رئیس آن اداره در کارهای آنان نظارت خواهد داشت
5 - رئیس اداره امور قضائی و دادرسی اداری باید لااقل دارای رتبه 7 قضائی باشد
6 - مامورین قضائی که طبق این آئین نامه اداره شهربانی انجام وظیفه میکنند باید اقلا 5 سال پیشینه قضائی در امور کیفری داشته باشند
7 - مامورین قضائی که در اداره شهربانی انجام وظیفه میکنند از حیث ترفیع و پیکر در سایر مقررات استخدامی تابع وزارت دادگستری و حقوق آنان در بودجه آن وزارت خانه منظور و معاونین اداری و کارمندان دفتری و مستخدمین جز تابع مقررات مربوطه اداره کل شهربانی و از بودجه آن اداره حقوق دریافت خواهند داشت
8 - در ادارات شهربانی استانها و شهرستانهای مهم نیز متدرجا بر حسب ضرورت و لزوم طبق این آئین نامه شعب اداره امور قضائی و دادرسی اداری تشکیل خواهد یافت
فصل دوم - وظائف
9 - وظائف رئیس و بازرسان طبق نظر رئیس اداره با موافقت رئیس کل شهربانی بین آنان تقسیم و بشرح زیر خواهد بود
الف - تهیه دستورهای عمومی راجع به امور کیفری
ب - حل اشکالات قانونی مامورین شهربانی و راهنمائی آنها
ج - نظارت در کلیه امور کیفری که در دوایر شهربانی حوزه تهران جهت رسیدگی قرار میگیرد
د - بازرسی دوایر و شعب اداره آگاهی و اطلاعات
ه - بازرسی زندان و بازداشتگاهها و بررسی صورت زندانیان و بازداشت شدگان و آزادشدگان و در صورتی که خلاف ترتیبی مشاهده شد باید به وزارت دادگستری مستقیما گزارش دهد
و - مراقبت و نظارت در رسیدن اموال مسروقه مکشوفه و اموال پیدا شده بصاحبان حقیقی
ز - رسیدگی به شکایات واصله از سو جریان پرونده های کیفری که مورد پیگرد دوایر شهربانی حوزه تهران واقع میشود و رئیس کل شهربانی ارجاع مینماید اعم از این شکایات از طرف خواهان خصوصی باشد و یا متهم و یا کسانی که در پرونده بنحوی از انحا مورد بازجوئی و بازرسی و مزاحمت واقع شده اند
ح - رسیدگی به شکایات و گزارشهائی که از اعمال و خود داری مامورین در اجرای قوانین و انجام دستور های مقامات صلاحیت دار قضائی میرسد و رئیس کل شهربانی ارجاع مینماید
ط - بررسی پرونده های تخلفات اداری کلیه مامورین شهربانی کشور که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه اداری است پس از تکمیل در اداره بازرسی و تنظیم کیفر خواست بوسیله یکی از معاونین اداری که از طرف رئیس کل شهربانی سمت دادستانی دادگاه اداری را خواهد داشت با رعایت مواد مربوطه آئین نامه دادرسی اداری مصوب 10 , 4 و 15 هرگاه پرونده حکایت از وقوع بزه عمومی … و دلائل و قرائنی هم بر توده اتهام موجود بود اداره امور قضائی و دادرسی اداری گزارش آن را برئیس کل شهربانی برای ارسال پرونده به دادسراهای صلاحیت دار خواهد داد و چنانچه در پرونده نقص موثری تشخیص داد میتواند تکمیل رسیدگی را از اداره بازرسی بخواهد
ی - دستورها و آموزشهای صادره از طرف اداره امور قضائی و دادرسی اداری در حدود وظائفی که بعهده دارد به امضای رئیس کل شهربانی بدوائر مربوطه ابلاغ خواهد شد
10 - بازرسیهائیکه بعمل میآید چنانچه صرفا جنبه اداری داشت گزارش آن برئیس شهربانی و چنانچه با امور قضائی اصطکاک و ارتباط داشته باشد گزارش آن باید بوزارت دادگستری نیز مستقیما داده شود
11 - تقسیم کار بین دادیاران و بازپرسان باید با جلب نظر دادستان دادسرای مربوطه بعمل آید
12 - رئیس اداره امور قضائی میتواند انجام وظائف مندرجه در فقرات و -ز ماده 9 را به دادیار و بازپرسان ارجاع نماید
13 - این آئین نامه پس از تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور قابل اجرا است و هر گونه جرح و تعدیل یا اضافه و نقصانی نیز در جریان عمل ضرورت پیدا کند پس از تصویب وزارتین نامبرده قابل اجرا خواهد بود
14 - دادسرای شهرستان تهران و اداره کل شهربانی مامور اجرای این آئین نامه هستند
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :