جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


وزارت دادگستری 20/ 7 /322
وزارت دادگسترت نظر بقسمت ذیل ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر میدارد
1 - در مواردی که مطابق شق ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک و رسیدگی باختلاف و یا اشتباهات و یا تزاحم و تعارض اشخاص در تصرف از صلاحیت شورای عالی ثبت است اداره ثبت اسناد مربوطه یا رسیدگی باظهارات و مدارک طرفین و تحقیقات و معاینه محلی (چنانچه لازم باشد) باید گزارش جامعی با نظریه خود تنظیم نموده بضمیمه پرونده ثبتی و اوراق مربوطه برسیدگی و تحقیقات برای طرح در شوری باداره امور ثبت ارسال دارد اداره امور املاک بگزارشها و پیشینه های آن رسیدگی نموده و چنانچه نقایصی از حیث رسیدگی و تحقیقات مشاهده نماید اقدام لازم در رفع آنها مینماید و پس از تکمیل رسیدگی گزارش امر را با نظریه خود بر قابل طرح بودن در شورای عالی ثبت یا قابل طرح نبودن نزد مدیر کل ثبت میفرستد تا در صورتیکه مدیر کل ثبت لازم بداند کار در شورای عالی مطرح گردد
2 - در مواردیکه آرا ء هیات نظارت باید در شورای عالی ثبت مطرح گردد مدیر کل ثبت برای تهیه گزارش و اظهار نظر یک نفر از روسا یا کارمندان ثبت را معین مینماید
3 - در موارد شق 2 ماده 25 که رسیدگی باشتباهات و اختلافات از صلاحیت هیات نظارت است اداره ثبت مربوطه در مورد اختلافات باظهارات و مدارک اشخاص رسیدگی نموده و در صورت لزوم یا تحقیقات و معاینه محلی گزارش موضوع را تنظیم نموده وبا نظریه خود و اوراق مربوطه باداره امور املاک میفرستد و در مورد اشتباهات در جریان عملیات ثبتی باید ثبت محل گزارش موضوع اشتباه را برای طرح در هیات نظارت باداره امور املاک ثبت کل ارسال دارد و اداره امور املاک پس از رسیدگی چنانچه نقایصی از حیث رسیدگی مشاهده نماید اقدام در رفع آنها نموده پس از تکمیل در هیات نظارت مطرح مینماید
4 - در موارد مذکور در ماده 25 مکرر که رسیدگی بآن از وظایف شورای عالی ثبت است (باستثنا آراء هیات نظارت) اقدام برسیدگی و تحقیقات لازمه و تنظیم گزارش و اظهار نظر بعهده اداره امور اسناد است
5 - تعیین جلسات شورای عالی ثبت بنظر مدیر کل ثبت بتناسب میزان کار خواهد بود
6 - در جلسات شوری یک نفر از روسا یا کارمندان اداره ثبت بتعیین مدیر کل ثبت بسمت منشی گری انتخاب میشوند
7 - شورای عالی ثبت نسبت باموریکه طرح میشود چنانچه نقایصی نسبت بمقدمات امر مشاهده ننماید نظریه خود را اظهار مینماید و در صورت مشاهده نقیصه دستور مقتضی برای رفع نقص خواهد داد و هر گاه موضوع را اساسا خارج از صلاحیت شورا بدانند رد میکند مگر اینکه موضوع بعنوان مشورت از طرف وزیر دادگستری یا مدیر کل ثبت مطرح شده باشد که در این صورت نظر مشورتی خود را اظهار خواهد نمود
8 - در هر جلسه از جلسات شورای عالی ثبت صورت مجلسی تنظیم میشود مشتمل بر امور ذیل :
1 - اسامی حاضرین
2 - موضوع طرح شده
3 - نظر شوری
4 - امضاء امضاء شوری
تبصره زیر ماده 15 آئین نامه شکایات از کارشناسان رسمی مصوب 26 مرداد 1320 بطریق ذیل اصلاح میشود
تبصره - رئیس اداره فنی مکلف است که شخصا بسمت دادستانی در هیات تجدید نظر حاضر شود ولی هر گاه رئیس اداره فنی قبلا در همان پرونده سمت دادرسی داشته و اظهار نظر نموده باشد یا بیکی از جهات مندرج در ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد ویا اینکه بعلل دیگری نتواند شخصا بسمت دادستانی در دادگاه تجدید نظر حاضر شود باید مراتب را بوزارت دادگستری گزارش نماید تا کارمند دیگری که موقتا بسمت دادستانی تعیین میگردد و در دادگاه تجدید نظر حاضر شود
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/07/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :