جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


آئین نامه مزایا
فصل اول - فوق العاده ویژه
ماده 1 - مستخدمینی که بنا به تبصره ماده 13 قانون 6 آبان 1320 دارای فوق العاده ویژه شده اند تفاوت ترفیع و اضافه حقوق و هر نوع کمک و هزینه فوق العاده و مزایای دیگر که بعد ها بطور ماهیانه به آن داده شده یا بشود از فوق العاده ویژه آنها باید کسر شود
تبصره - فوق العاده های کسر صندوق و تضمین کشیک شب و اضافه کار اوقات تعطیل اشتغال خارج از مرکز - حق الکفاله - حق مقام - بدی آب و هوا اقامت پزشکان در نقاط مرکزی و محرومیت از مطب چون متعلق به اشخاصی نبوده و فقط برای شغل یا مقامت جزو فوق العاده ها و مزایائی که باید از فوق العاده ویژه کسر شود محسوب نمیشود
فصل دوم
فوق العاده کسر صندوق و تضمین فوق العاده کسر صندوق
ماده 2 - برای جبران خسارات محتمله تحویلداران و تحصیل داران و مامورین پرداخت که از دریافت مسکوک قلب یا دراتر اشتباهات حاصله در وصول و پرداختهای بجزء ممکن است به آنها وارد شود فوق العاده کسر صندوق به مامورین مزبور پرداخته خواهد شد
ماده 3 - پرداخت این فوق العاده منوط به وجود این اعتبار در بودجه اختصاصی هر یک از ادارات است
ماده 4 - فوق العاده کسر صندوق فقط باشخاصی ممکن است تادیه شود که شغل تحویل داری یا تحصیل داری و ماموریت پرداخت در حکم انتساب آنها تصریح و مطابق ماده 13 قانون استخدام کشوری و مواد 10 و 11 این آئین نامه و سایر مقررات مربوطه تضمین ابواب جمعی خود را سپرده باشند
ماده 5 - به تحویلداران و تحصیلداران و مامورین پرداختی که ابواب جمعی ماهانه شان تا میزان ده هزار ریال است فوق العاده کسر صندوق داده نخواهد شد
ماده 6 - میزان پرداخت فوق العاده کسر صندوق به ترتیب زیر خواهد بود :
طبقه اول - تحویلداران جزء و تحصیلداران و مامورین پرداخت که ابواب جمعی ماهانه شان بیشتر از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال است برای هر ده هزار ریال ابواب جمعی ده ریال فوق العاده و حداقل فوق العاده ماهانه 20 ریال
طبقه دوم - تحویلداران و تحصیلداران و مامورین پرداخت که ابواب جمعی ماهانه شان بیشتر از 50 هزار ریال تا 200 هزار ریال برای هر 10 هزار ریال ابواب جمعی شش ریال فوق العاده و حداقل فوق العاده ماهیانه 50 ریال .
طبقه سوم - تحویلدارانیکه ابواب جمعی ماهیانه شان از 200 هزار ریال تا 500 هزار ریال است برای هر ده هزار ریال ابواب جمعی 4 ریال فوق العاده و حداقل فوق العاده ماهیانه 60 ریال
طبقه چهارم - تحویلدارنیکه ابواب جمعی ماهانه شان از 500 هزار ریال متجاوز است برای هر ده هزار ریال ابواب جمعی دو ریال فوق العاده حداقل ماهیانه 100 ریال و حداکثر 240 ریال است کسور 10 هزار ریال در تعیین میزان ابواب جمعی محسوب نخواهد شد
ماده 7 - مقصود از ابواب جمعی مذکور در موارد فوق نسبت به تحویلداران و تحصیلداران میزان دریافتی و وصولی آنها است قطع نظر از نوع وجوهیکه دریافت میکنند و نسبت به مامورین پرداخت میزان مبالغ پرداختی آنها .
تحویلداران و تحصیلداران که هم وصول و هم پرداخت میکنند فقط میزان وصولی آنها ماخذ تعیین ابواب جمعی خواهد بود مامورین پرداخت که منحصرا بوسیله چک پرداخت میکنند فوق العاده نخواهد داشت
ماده 8 - میزان فوق العاده کسر صندوق نسبت به ثلث میزان ابواب جمعی سه ماهه مامور تعیین و پرداخت آن در آخر هر سه ماه باستناد تصدیق کتبی که رئیس اداره کل مربوطه از میزان متوسط ابواب جمعی مامور خواهد نمود بعمل میآید
فوق العاده تضمین
ماده 9 - فوق العاده تضمین به جمعداران و تحویلداران نقدی که در ابواب جمعی خود دخالت بلا واسطه و مستقیم بشرط آنکه حقوق و فوق العاده ویژه و حق مقام آنها ( در صورتیکه داشته باشند) از 2000 ریال تجاوز ننماید ماهیانه بشرح زیر پرداخته میشود
الف - به کسانیکه تا 10000 ریال تضمین رسمی سپرده اند برای 1000 ریال اول 2/1 1% از مبلغ تضمین
ب - کسانی که از 10000 ریال تا 25000 ریال تضمین سپرده اند برای 10000 اول 2/1 1% مبلغ تضمین
ج - کسانی که بیش از 25000 ریال تضمین سپرده اند برای 25000 ریال اول طبق بند مازاد آن 2/1 % مبلغ تضمین
تبصره - به مامورین پرداخت که بطور موقت یا تحت نظر تحویلداران مسئول انجام وظیفه مینماید فوق العاده تضمین تعلق نمیگیرد
ماده 10 - از عموم صاحب جمعان نقدی ادارات بایستی برابر 4/1 جمعی هفتگی آنها تضمین گرفته شود
تبصره1 - از جمعدارانی که سیار و یا وسیله برای تحویل در آمد روزانه خود ندارند معادل 4/1 جمعی ماهیانه آنها باید تضمین گرفته شود
تبصره2 - هر گاه بین صاحبان جمع اشخاصی باشند که جمعی هفتگی آنها گزاف بوده و صحت عمل آنها مورد گواهی وزارت خانه مربوطه باشد ممکنست حداقل 25000 ریال تضمین از آنها گرفته شود
ماده 11 - نوع تضمین بشرح زیر میباشد :
1 - وثیقه ملکی با ارائه سند مالکیت و تنظیم سند رسمی
2 - ضامن بانکی با سپردن وجه نقد
تبصره - به جمعداران جنسی فوق العاده تضمین تعلق نمیگیرد و چنانچه عملیات آنها مورد اطمینان وزراتخانه مربوطه باشد میتوانند تضمین شخصی بسپارند
فصل سوم - فوق العاده کشیک شب و اوقات تعطیل
ماده 12 - به خدمتگذاران جزء و پیمانی هائی که شغل آنها در ردیف کار خدمتگزاران جزء میباشد برای شبهائیکه در محل کار خود میمانند به تشخیص رئیس اداره یا وزارتخانه مربوطه و موافقت وزارت دارائی شبی 6 ریال فوق العاده کشیک و در و صورت ضرورت صرف شام در محل کار جمعا شبی 12 ریال پرداخت میشود
ماده 13 - به کارمندانیکه بموجب حکم وزارتی در ساعات غیر اداری کار اضافی انجام میدهند در صورتی که طبق حکم رسمی در ازای اضافه کار مرخصی به آنها داده نشده باشد بنسبت حقوق ماهیانه که برای ساعات اداری میگیرند برای ساعات کار اضافی فوق العاده اضافه کار پرداخت میشود وزارت دارائی با رعایت مقتضیات بودجه و نوع کار طرز اجرا و پرداخت آنرا تعیین خواهد نمود
تبصره - بکارمندان وزرات پست و تلگراف که سر دستگاه تلگراف با سیم و بیسیم کار میکنند برای هر دستگاه حداکثر 30 ریال و به سایر کارمندان فنی تلگراف با سیم و بی سیم و همچنین کارمندان پست که در غیر ساعات اداری برای نقل و تحویل پست ها انجام وظیفه مینماید بتشخیص وزارت پست و تلگراف حداکثر تا شبی 20 ریال پرداخته میشود .
فصل چهارم - فوق العاده اشتغال خارج از مرکز
ماده 14 - بکارمندان رسمی و قرار دادی و غیر بومی فوق العاده اشتغال از خارج از مرکز طبق جدول مندرج در ماده 16 بماخذهای مذکور در ماده 15 پرداخته میشود و کسانیکه در محل خدمت استخدام شده باشد هیچوقت در آن محل مشمول دریافت این فوق العاده نخواهد شد
تبصره - ماموریتی که از این فوق العاده اشتغال خارج از مرکز کلیه نقاط کشور به پنج درجه تقسیم و برای هر درجه بنسبت حقوق کارمندان ماخذی بشرح زیر تعیین میشود
نقاط درجه 1 90%
نقاط درجه 2 70%
نقاط درجه 3 50%
نقاط درجه4 30%
نقاط درجه5 20%
فصل پنجم - هزینه سفر و فوق العاده روزانه و انتقال هزینه سفر
ماده 20 - هزینه سفر مامورین از محل توقف تا محلی که مامور میشوند داده میشود
تبصره - کانی که در ماموریت موقت به ماموریت ثابت منتقل شوند در صورتیکه مراجعت به محل ماموریت ثابت پیشین خود را لازم بدانند هزینه سفر بشرط انجام مسافرت از آن محل دریافت خواهد نمود
ماده 21 - میزان هزینه سفر برای کلیه راهها در داخله کشور برای مامورین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و دون پایه و جزء بطور مقطوع مطابق جدول زیر است
ماده 22 - انتقال خدمتگزاران جزء و کارمندان دون پایه ممنوع است مگر در مورد ضروری و اتفاقی آن هم بتصویب وزارت خانه
ماده 23 - در تعیین هزینه سفر کارمندان رسمی مشمول سایر قوانین استخدامی حقوق پایه آنان با حقوق پایه های مندرجه بالا تطبیق و به هر یک از پایه های مزبور نزدیکتر باشد هزینه سفر همان پایه پرداخت خواهد شد
ماده 24 - هزینه سفر ماموریتی که بخارجه اعزام میشوند تا سر حد مطابق ماده 21 و در خارج از سر حد با رعایت ماده 30 معادل کرایه واقعی مسافرت به ترتیب زیر پرداخته خواهد شد
الف - در موارد مسافرت هائیکه خرید و تهیه بلیط های آن از موسسات دلالی حمل و نقل در ایران ممکن است معادل قبض رسید موسسات مذکور
ب - در موارد مسافرت هائیکه بلیط آن مستقیما از موسسات حمل و نقل خریده میشود معادل تعرفه رسمی موسسات مذکور
ماده 25 - مادامی که اطلاعات لازمه راجع به تعرفه موسسات حمل و نقل تحصیل نشده است مبلغی که برای مسافرت بهر نقطه تعیین خواهد شد بطور مساعده به مامور پرداخته شده که بعد حساب آن باید مطابق تصدیق موسسات حمل و نقل یا تعریف هائی که تحصیل میشود تصفیه گردد
ماده 26 - برای مسافرتهای از ایران به کشور خارجه در صورتی هزینه سفر به ارز تادیه میشود که پرداخت کرایه به ریال مقدور نباشد
ماده 27 - هزینه حمل و نقل اثاثیه و لوازم سفر مامورین در خارج از کشور بر طبق گواهی بنگاه های حمل و نقل و بدون دریافت اسناد هزینه به شرح زیر پرداخت خواهد شد
1 - کلیه اثاثیه و لوازم سفر مامورین ثابت و غیره تار ایزن سفارت تا 75 کیلو گرم خانواده همراه داشته باشند 100 کیلو گرم
2 - کلیه اثاثیه و لوازم سفر رئیس هیئتهای ماموریت و رایزنهای سفارتخانه تا 150 کیلوگرم و اگر خانواده همراه داشته باشند 200 کیلو گرام
3 - چنانچه خانواده ماموری بعد از مامور حرکت کند ذیحق بدریافت تفاوت کرایه اثاثیه خواهد شد
ماده 28 - هزینه سفر عیال و اولاد ماموریتی که برای مشاغل ثابت بخارج از ایران اعزام میشوند در صورت وقوع مسافرت عیال و اولاد نسبت بخارج کشور طبق قسمت اخیر ماده 24 و 30 پرداخت خواهد شد
ماده 29 - بسفراء کبار و وزراء مختار و مامورین سیاسی که در ردیف آنها محسوب میشوند در ماموریتهای موقتی علاوه بر هزینه سفر واقعی معادل نصف آن نیز بعنوان هزینه خاص بدون سند هزینه تادیه میشود
ماده 30 - برای مامورین از پایه 2 تا 7 بلیط درجه اول کشتی و درجه دوم راه آهن
برای مامورین پایه 8 و مستشار سفارت خانه ها بلیط کشتی و راه آهن درجه اول
برای مامورین دون پایه و پایه یک بلیط کشتی و راه آهن درجه دوم برای مستخدمین جزء بلیط درجه دوم کشتی و درجه سوم راه آهن منظور خواهد شد
ماده 31 - هزینه سفر ماموریتی که در خارجه از نقطه ای به نقطه دیگر تغییر ماموریت حاصل کرده یا ماموریت موقت مسافرت مینمایند مشمول مقررات بالا است
ماده 32 - هزینه مسافرت از یک نقطه به نقطه دیگر در داخله کشور به نسبت کوتاهترین را به رو آن دو نقطه تادیه میشود مگر اینکه به ملاحظه مقتضیات محلی وزارت خانه های مربوطه مصلحت بدانند مامور مسافرت خود را از طریق خارجه یا راه دیگری طی نماید و در این صورت بر طبق مواد بالا رفتار خواهد شد
تبصره - مسافت کلیه راهها مطابق دفتر راهنمای مسافات وزارت راه محسوب و در نقاطی که هنوز فواصل رسمی معین نشده بتصدیق یکی از ادارات دولتی محل مقصد منظور خواهد شد
ماده 33 - در مواردی که مسافرت از راه دریا انجام میشود کرایه مسافرت اعم از کرایه مسافر و لوازم مسافرت معادل مبلغ کرایه واقعی که بموجب اسناد هزینه پرداخته خواهد شد
در مواردی که مسافرت از راه دریا کوتاهتر از راه خشکی باشد باید مسافرت از راه دریا انجام شود مگر اینکه کرایه مسافرت از دریا از کرایه مسافرت در خشکی زیادتر باشد یا موقع حرکت مامور وسائل مسافرت از دریا حاضر نبوده و در انتظار فراهم شدن وسیله مسافرت مامور بتاخیر بیفتد در این صورت گواهی یکی از ادارات رسمی محل مدرک خواهد بود
ماده 34 - ماموریتی که بمرکز فرا خوانده میشود اگر مجددا بهمان محل اعزام نشوند فوق العاده انتقال از محل ماموریت پیشین تا نقطه ماموریت تازه و در صورت عدم ارجاع شغل تا محل اقامت دائم بشرط انجام مسافرت دریافت خواهند نمود
تبصره - ماموریتی که برای محاکمه احضار میشوند فقط بدریافت هزینه سفر ذیحق خواهند بود
ماده 35 - در صورتی که ماموری در غیر محل اقامت دائمی خود چه در حال مرخصی یا اشتغال منتظر خدمت یا معاف و یا بازنشسته شود و اگر در آن محل استخدام نشده و تا دو ماه بعد از انتظار خدمت یا معافیت و یا بازنشستگی از محل مزبور عزیمت نماید هزینه مسافرت خود را از محل ماموریت تا مقصد دریافت خواهد نمود و اگر مسافرت طی شده از مسافت تا مسکن اصلی او زیاد تر باشد هزینه مسافرت بمیزان مسافت تا مسکن اصلی پرداخت خواهد شد
اگر پس از معافیت یا منتظر خدمت شدن وزارت خانه با اداره مربوطه توقف مشار الیه را در محل برای دادن توضیحات یا جهات دیگری لازم بداند مدتی که برای اطاعت امر توقف نموده است به دو ماه مهلت اضافه خواهد شد
ماده 36 - در صورتیکه حکم ماموریت قبل از حرکت مامور بمقتضیاتی از طرف وزارت خانه لغو شود اگر هزینه سفر پرداخت شده باشد معادل یک ربع آن برای جبران خسارت تهیه وسائل مسافرت مسترد نخواهد شد
ماده 37 - هزینه مسافرتهای مامورینی که انجام شغل آنها مستلزم مسافرت دائمی و ایاب و ذهاب به نقاط مختلفه حوزه ماموریت میباشد بر حسب مقتضیات شغل و ماموریت مبلغ مقطوعی به تشخیص وزارت خانه متناسب با هزینه ایاب و ذهاب دو ماه بعنوان مدد معاش مسافرت پرداخته میشود میزان این مدد معاش از ( 500) ریال تجاوز نخواهد نمود
تبصره - هزینه رفت و آمد اتفاقی و استمراری در داخل شهر و حومه بطور مقطوع و یا بر حسب مورد هزینه اداری تلقی و در حدود احتیاج قابل پرداخت است
ماده 38 - هر گاه ماموری در محل خدمت خود که غیر از محل اقامت دائمی او است فوت نموده و خانواده همراه داشته بشرط اینکه در آن شهر ستان استخدام نشده باشد هزینه سفر و فوق العاده انتقال بماخذ فاصله تا محل اقامت دائمی متوفی پرداخت خواهد شد مگر اینکه خانواده متوفی بمحل نزدیکتر مسافرت نمایند که در آن صورت بماخذ نقطه نزدیکتر پرداخت میشود
ماده 39 - به مستخدمین مشروح زیر هزینه سفر داده نخواهد شد
الف - به مستخدمینی که از خدمت دولت استعفا دهند
ب - به مستخدمینی که وسایل مسافرت آنها از طرف دولت تهیه شده باشد
ج - به مستخدمینی که قبل از خانه دوره ماموریت شخصا درخواست انتقال نمایند
د - مستخدمینی که قبل از خاتمه دوره ماموریت در حین مرخصی یا خاتمه آن بدون برگشتن به محل خدمت اولیه منتقل شوند
تبصره - مامورینی که در یک یا چند نقطه از نقاط درجه 1و 2 موضوع ماده 16 بیش از دو سال و در یکی از نقاط درجه 3 و یا 4 بیش از 3 سال و در یکی از سایر نقاط بیش از 4 سال متوالی انجام خدمت نموده باشند مشمول فقرات ج و د این ماده نخواهد بود
ماده 40 - هزینه مسافرت با طیاره وقتی پرداخته خواهد شد که قبلا از طرف وزارتخانه مربوطه امر بمسافرت با طیاره شده باشد و بر طبق … ادارات هواپیمائی پرداخته خواهد شد
فوق العاده روزانه
ماده 41 - بماموریتی که موقتا به نقطه ای اعزام میشوند از تاریخ حرکت … گشتن بمحل ماموریت ثابت فوق العاده روزانه بماخذ های زیر پرداخته شود
تبصره1 - به ماموریتی که وسیله نقلیه آنها از طرف دولت تهیه میشود و از … سفر استفاده نمینمایند 50% اضافه بر ماخذ بالا پرداخته خواهد شد
تبصره2 - برای روزهائیکه مامورین موقت در نقاط بد آب و هوا انجام وظیفه مینماید صدی 50 فوق العاده روزانه علاوه خواهد شد
ماده 42 - فوق العاده روزانه در صورتی پرداختنی است که مامور از حیث … بیش از 15 کیلومتر یا از حیث مدت ناچار یک شب از محل ماموریت ثابت خود بشود
ماده 43 - مستخدمینی که مدت ماموریتشان از 3 ماه تجاوز کند در ردیف مستخدمین منتقل محسوب و فوق العاده یومیه به آنها پرداخته نخواهد شد مگر اینکه … آنها را دستور وزارتخانه یا اداره مستقل مربوطه به حکم ضرورت به مدت … تمدید نموده باشد که آن هم نباید بیش از یک بار تمدید شود در هر حال مدت هیچ ماموریتی بطور موقت نباید از شش ماه تجاوز کند
ماده 44 - در صورتیکه ماموریت موقت مستخدمی به ماموریت ثابت تبدیل شود استفاده از فوق العاده انتقال خواهد داشت
ماده 45 - مستخدمینی که بماموریت میروند موظفند ماموریت خود را در کمترین مدت ممکنه انجام و فورا بمرکز اصلی معاوت نمایند و بعلاوه مدتیکه مستخدمین در بین راه نباید از مدتیکه مرسوم و معمول وسایط نقلیه است تجاوز نماید مگر تاخیر بواسطه واقعه غیر مترقبه باشد
ماده 46 - فوق العاده یومیه ماموریتی که به مسافرت خارجه اعزام میگردند روز حرکت از سر حد تا روز ورود بمحل ماموریت و بالعکس و مامورین موقت روز حرکت از سر حد تا روز خاتمه ماموریت ( ورود به سر حد ایران) بشرح زیر تادیه خواهد شد
ماده 47 - به ماموریتی که در خارجه از نقطه به نقطه دیگر جهت انجام مامورریت اعزام میشوند با رعایت ماده 46 فوق العاده پرداخته خواهد شد مگر در مورد ماموریت ثابت.
فوق العاده انتقال
ماده 48 - برای جبران هزینه هائی که در موقع انتقال مامورین رسمی غیر رسمی در داخله از نقطه به نقطه دیگر در ماموریتهای ثابت به آنها تعلق گیرد فوق العاده انتقال بشرح زیر پرداخته خواهد شد :
1 - در مورد مامورین پایه یک و دو و سه و چهار نسبت به 150 کیلومتر اول مبلغ 800 ریال بطور مقطوع و نسبت به هر کیلومتر اضافه از 150 کیلومتر از قرار کیلومتری 5/1 ریال
2 - در مورد مامورین پایه های 5و 6 نسبت به 150 کیلومتر اول مبلغ 800 ریال بطور مقطوع و نسبت به هر کیلومتر اضافه از 150 کیلومتر از قرار کیلومتری 2 ریال
3 - در مورد مامورین پایه های 7و 8 نسبت به 150 کیلومتر اول مبلغ 1000 ریال بطور مقطوع و نسبت به هر کیلومتر اضافه از قرار کیلومتری 3 ریال
4 - در مورد مامورین پایه 9 نسبت به 150 کیلومتر اول 1200 ریال و برای هر کیلومتر اضافه 4 ریال
تبصره - به مامورین غیر بومی که در محل خدمت منتظر خدمت میشوند و هزینه سفر آنها طبق ماده 35 این آئین نامه پرداخت میشود نیز فوق العاده انتقال پرداخت خواهد گردید
متفرقه
ماده 49 مامورین پایه 9 و بالاتر و فوق پایه در مورد دریافت هزینه سفر و فوق العاده اعاشه یا انتقال مشمول نرخهای مقرره برای مامورین پایه 9 خواهند بود
تبصره - به مامورین فوق پایه که با وسایل نقلیه اداری مسافرت مینمایند در صورت ضرورت و اقتضا علاوه بر صدی پنجاه موضوع تبصره 1 ماده 41 تا میزان 50% اضافه پرداخت خواهد شد
ماده 50 - برای پرداخت هزینه سفر و فوق العاده روزانه و فوق العاده انتقال مامورین قرار دادی حقوقشان با حقوق پایه های رسمی تطبیق و با رعایت مواد این آئین نامه به میزان سه ربع پرداخته میشود
ماده 51 - پرداخت هزینه سفر و فوق العاده روزانه مستخدمین خارجی که بموجب قرار داد قانونی استخدام شده اند در صورتیکه ضمن قرار دادشان شرایط خاصی منظور نشده باشد حقوقشان با حقوق پایه های قانونی تطبیق و طبق این آئین نامه با رعایت عدم تجاوز حداکثر از پایه 9 پرداخت میشود
فصل ششم - حق الکفاله
ماده 52 - به کارمندانیکه علاوه بر شغل رسمی خود موقتا به موجب حکم وزارتی انجام شغل کارمند غائب موقتی را نیز به عهده دار میشوند در صورت موجود بودن اعتبار همان پست بر طبق قانون مصوب 16 جوزای 1301 حق الکفاله پرداخت میشود
تبصره1 - حق الکفاله در هر موقع بیش از سه ماه قابل پرداخت نخواهد بود
تبصره 2 - معاونین وزارتخانه ها یا کسانی که بعنوان کفالت وزارتخانه به مجلس شورای عالی معرفی میشوند حقوقشان از تاریخ معرفی به مجلس بماخذ نصف مجموع حقوق معاونت وزارت خواهد بود
فصل هفتم - حق مقام
ماده 53 - به کارمندانی که بموجب حکم وزارتی شغل پایه های بالاتر از پایه خود انجام میدهند در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب نصف تفاوت حقوق خود و تفاوت پایه بالاتر که شغل آنرا عهده دار هستند بعنوان حق مقام پرداخته میشود ولی بوسیله اصلاح بودجه نمیتوان برای بر قراری حق مقام ایجاد اعتبار نمود
تبصره - حق مقام از دو پایه بالاتر نبایستی تجاوز نماید
ماده 54 - حق مقام جزء مزایائی نیست که با کارمند از پستی بیست دیگر قابل انتقال باشد و در هر انتقالی در صورت بودن در پست جدید بر قراری حق مقام منوط به تصویب وزارت خانه مربوط خواهد بود
فصل هشتم - فوق العاده بدی آب و هوا
ماده 55 - به کارمندان غیر بومی اعزامی بنقاط مندرجه در جدول ماده 56 مادامی که در همان نقاط توقف دارند بماخذهای مندرجه فوق العاده بدی آب و هوا پرداخته میشود
تبصره - کسانی که در نقاط بد آب و هوا استخدام شده و یا بشوند ولو بنقطه بد آب و هوای دیگر منتقل شوند مشمول دریافت این فوق االعاده آنها بشرح زیر است
فصل نهم - فوق العاده اقامت پزشکان در نقاط مرزی و محرومیت از طب
ماده 57 - در صورتیکه کارمندان مشمول قوانین استخدام پزشکان که شغل پزشکی دارند تعهد نماید از مطب شخصی و کار خارج استفاده نکنند یعنی تمام اوقات خود را صرف خدمت نمایند میتوانند تا میزان نصف حقوق بعنوان فوق العاده محرومیت از کار خارج برای شهرستانهائی که تعیین خواهد شد دریافت نمایند در صورت تخلف از تعهدی که نموده اند آنچه از این بابت دریافت کرده اند مسترد خواهد شد
ماده 58 - فوق العاده اقامت پزشکان در نقاط مرزی و سایر نقاط طبق فصل 4و 8 این آئین نامه پرداخت خواهد شد
ماده 59 - از تاریخ اول آبان 1322 این آئین نامه مجری و کلیه آئین نامه ها و بخشنامه ها و مقررات سابق مربوط به موضوع این آئین نامه فقط برای تا آخر مهر 322 معتبر و نسبت به بعد از تاریخ مزبور ملغی است
ماده 60 - هر نوع توضیحی نسبت بمفاد این آئین نامه لازم است از طرف وزارت دارائی بعمل خواهد آمد ولی تعبیر و تفسیر و یا هر گونه اصلاح و تغییری که نسبت به هر یک از مواد این آئین نامه ضرورت یابد منوط پیشنهاد وزارت دارائی و صدور تصویب نامه هیات وزیران خواهد بود

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :