جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


نظارت صنعتی
شماره 117 -2 مورخ 10/11/22
بموجب این آئین نامه اداره ای بنام اداره کل نظارت صنعتی در وزارت دارائی تاسیس میگردد اداره کل نامبرده توسط یک نفر مدیر کل که مستقیما مسئول رئیس کل دارائی خواهد بود اداره خواهد گردید
1 - اختیارات و وظایف اداره کل نظارت صنعتی بشرح زیر خواهد بود :
الف - تهیه برنامه طویل المده ای جهت موسسات صنعتی دولت ( باستثنای زمانیکه تحت سر پرسی و نظارت سایر ادارات کل وزارت دارائی میباشند) و بررسی و تصویب بودجه های سالیانه این قبیل موسسات با موافقت اداره کل حسابداریها و ممیزی حسابها و رئیس کل دارائی و وزیر دارائی
ب - تشریک مساعی با اداره کل حسابداری و ممیزی حسابها در بر قراری و کار انداختن یک اسلوب حساب داری و ممیزی و کنترل مالی جهت موسسات صنعتی کشور
ج - اعمال هر گونه اختیاراتی که رئیس کل دارائی راجع به انتخاب - ترفیع - تنزیل و انفصال روساء و کارمندان موسسات صنعتی کشور واجد باشد طبق اختیاراتی که بموجب دستورات ویژه ای اعطاء شده باشد
د - تهیه احتیاجات صنعتی ایران به کالاهای وارده و تسلیم صورت این قبیل احتیاجات به اداره نیازمندیها در قسمت تثبیت قیمتها و تجدید نظر در این قبیل صورت ها هر گاه و هر موقع که از طرف اداره مزبور برای تجدید نظر اعاده شود
ه - مساعدت در تعیین دستمزد کار گران صنعتی طبق آئین نامه
و - مساعدت طبق آئین نامه در تعیین بها و سهمیه مواد اولیه صنعتی و کالاهای نیمه تمام و بهائی که بایستی در مقابل ساخته شده به کارخانجات پرداخت
ز - تنظیم در خواست جهت نقل و انتقال کالا به موسسات صنعتی و تسلیم آن باداره مربوطه
ح - انجام وظیفه بعنوان اداره رابط بین وزارت دارائی و وزارتین بازرگانی و پیشه و هنر و کشاورزی که تحت نظارت صنعتی قرار دارد
ط - اعمال اقدامات در اسرع وقت ممکنه و یا نشر یک مساعی نمایندگان مجاز وزارت بازرگانی و پیشه و هنر در تعیین این که کدامیک از کارخانجات با لوازم بایستی فروخته یا اجاره داده شود بعهده گرفتن نمایندگی وزارت دارائی جهت نظارت در این قبیل فروش ها یا اجاره ها
ی - اعمال اختیارات بازرسی که به رئیس کل دارائی اعطاء گردیده است در مورد موسسات صنعتی کشور
ک - اعمال اقدام در تسریع رسیدگی به امور مربوط به صناعت در سایر ادارات کل یا قسمتها یا ادارات وزارت دارائی
ل - رسیدگی طبق آئین نامه و مقررات مربوطه وزارت دارائی بکلیه امور مربوطه کارخانجات معادن و سایر موسسات صنعتی که محتاج به اقدام از طرف وزارت دارائی میباشد و از حبطه اختیارات اعطائی به اداره کل یا قسمت یا اداره دیگر خارج است و همچنین رسیدگی بکلیه امور دیگری که از طرف رئیس کل دارائی یا وزیر دارائی یا وزیر دارائی به اداره کل نظارت صنعتی ارجاع گردد
م - تسلیم گزارش ماهیانه به رئیس کل دارائی طبق آئین نامه و دستورات
پیشکاران دارائی استان ها و روسای دارائی شهرستانها دستور دارند که کلیه گزارش های مربوط به صنایع و مواد اولیه صنعتی و کالاهای نیمه تمام را به اداره کل نظارت صنعتی ارسال دارند
گزارشهای مربوط به محصولات ساخته شده به قسمت تثبیت قیمتها ارسال خواهد گردید
3 - اداره کل نظارت صنعتی مسئول اجرای آئین نامه میباشد
4 - این آئین نامه بجای آئین نامه نظارت صنعتی شماره د - ش - 1 -1 ( بخشنامه وزارتی شماره 1315 مورخ 31/3/22) و ماده 7 آئین نامه عمومی شماره د - 4 ش 3 ( بخشنامه شماره 80 مورخ 14/3/23 ) صادر میشود
وزیر دارائی رئیس کل دارائی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :