جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


حمل و نقل
شماره 119 -6 مورخ 15/11/22
1 - بموجب این آئین نامه اداره ای به نام اداره حمل و نقل تاسیس میگردد
2 - این اداره توسط یک نفر رئیس که مسئول رئیس کل دارائی میباشد اداره خواهد شد
3 - اداره حمل و نقل از لحاظ مکان نزدیک بمحل اداره صاحب منصبان مربوطه اداره باربری راه تمرکز داده خواهد شد
4 - وظائف اداره حمل و نقل بقرار زیر خواهد بود :
الف - وصول کلیه در خواستهای راجع به حمل و نقل کالا بوسیله راه آهن و کامیون و سایر حمل و نقل دولتی و کنتراتی باستثنای درخواستهای بازرگانان خصوصی جهت حمل و نقل بوسیله کامیون که ذیلا ذکر میگردد
قبول یا رد این قبیل درخواستها و برقراری حق تقدم ما بین درخواست های قبول شده و طبقه و نوع کالاهائی که باید حمل شود و تغییر این حق تقدم در صورت لزوم
ابلاغ این قبیل در خواستهای قبول شده و حق تقدم بر قراری بصاحب منصبان مربوطه اداره باربری راه و بنگاه راه آهن دولتی ایران تهیه و اطلاع جامعی ( با مشورت مقامات مربوطه) از کالاهای محموله با تعیین مقصد و موقع حمل آنها
(ب) وصول درخواستهای راجع به اتومبیلهای سواری و جا برای مسافرت در سایر وسایط نقلیه جهت صاحب منصبان و کارمندان دولت قبول یا رد این قبیل درخواستها به برقراری حق تقدم ما بین درخواستهای قبول شده تغییر حق تقدم بر قرار شده است در صورت لزوم ابلاغ این قبیل در خواستهای قبول شده و حق تقدم برقراری به صاحب منصبان مربوطه اداره باربری راه تهیه طرح احکام جهت تسلیم به رئیس کل دارائی طبق تصویب نامه مورخ 27 تیر ماه 1322 هیات وزیران تنظیم و اصلاح بر آورد جامعی ( با مشورت مقامات مربوطه) از حمل مسافرین دولت ایران
(ج) تسلیم گزارش برای هر دو ماه منتها تا 15 ماه متعاقب حاوی اطلاعات زیرین در خصوص حمل و نقل کالا در روی مدل هائی که مورد موافقت رئیس کل دارائی قرار گرفته باشد
درخواستهای واصله.
درخواستهای قبول شده.
حق تقدم های برقراری ما بین طبقه و نوع کالا
تقاضا های قبول شده و ارسالی به اداره باربری راه
یک پیکره تصاعدی از حمل و نقل کالا که به مدت های متناسبی تقسیم و طبقه بندی شده باشد
(د)تسلیم گزارش برای هر ماه منتها تا 15 ماه متعاقب حاوی اطلاعات زیرین راجع به مسافرین دولتی
درخواستهای واصله

درخواستهای قبول شده
وزرات خانه ها - ادارات کل - صاحب منصبان و غیره که اتومبیلهائی منحصرا به آنها اختصاص داده شده
تعداد اتومبیلهائی که بطور موقت اختصاص داده شده و همچنین اشخاصی که اتومبیل در اختیار آنان گذاشته شده ( باستثنای اتومبیلهائی که در سرویس تاکسی میباشند) اتومبیلهائی که تشخیص آنها انجام یافته و اتومبیلهائی که از تخصیص خارج و برای تخصیصات بعدی در دسترس میباشند
(ه) تهیه مدلهای لازم و تعیین جریان لازمه برای اجرای این آئین نامه
(و) انجام عملیات لازم اداری جهت اجرای صحیح و کامل اختیارات و وظائف نامبرده بالا طبق آئین نامه ها و دستورات وزارت دارائی و رئیس کل دارائی
5 - کلیه وزارت خانه ها و ادارات کل و قسمت ها و سایر ادارات دولتی باید :
الف - برآوردهای کالا و مسافرین خود را که بایستی در ظرف مدتهای معینه ای که از طرف اداره حمل و نقل تعیین میگردد حمل شود در روی مدل هائی که از طرف آن اداره تجویز میگردد هر ماهه به اداره نام برده تسلیم نمایند
(ب) صورت هر گونه تغییرات لازم در این بر آوردها را ارسال دارند
(ج) صورت نیازمندیهای پیش بینی نشده را به اداره فوق الذکر تسلیم کنند
(د) درخواستهای خود را بدون تاخیر تسلیم دارند
(ه) یک نفر صاحب منصب ارتباط با حمل و نقل تعیین نمایند
6 - رونوشت کلیه احکام مسافرت که از طرف وزرات دارائی توسط هر یک از ادارات کل یا ادارات وزارت خانه نام برده یا از طرف سازمانهای مربوطه آن صادر میشود باید به اداره حمل و نقل ارسال گردد و هر شخصی که دارای حکم مسافرت بوده و قرار است با اتومبیل دولتی مسافرت نماید در صورتیکه در تهران باشد بایستی قبلا به اداره حمل و نقل و در صورتیکه خارج از تهران باشد رئیس دارائی مربوطه اطلاع دهد تا از هر گونه جای موجود برای مسافرت بتوان استفاده نمود
7 - کلیه صاحب منصبان ارتباط حمل و نقل مستقیما با اداره حمل و نقل مکاتبه خواهند نمود
8 - اختیارات و وظایف که بموجب آئین نامه تثبیت قیمتها شماره 20 مورخه 26/6/22 برئیس کل قسمت تثبیت قیمتها محول گردیده بموجب آئین نامه برئیس اداره حمل و نقل واگذار میگردد
9 - در خواستهای واصله از بازرگانان خصوصی جهت حمل و نقل کالا بوسیله کامیون کما فی السابق باداره بار بری راه یا به نماینده محلی آن اداره تسلیم خواهد گردید
10 - پیشکاران دارائی استانها و روسای دارائی شهرستانها نماینده اداره حمل و نقل بوده و طبق دستورات صادره از طرف اداره نامبرده در این سمت انجام وظیفه خواهند نمود
11 - تقاضاهائی که در شهرستانها جهت حمل و نقل کالای دولتی بوسیله کامیون یا کالاهای دولتی و غیر دولتی بوسیله راه آهن تنظیم میگردد باید پیشکاران دارائی یا رئیس دارائی یا مستقیما به اداره حمل و نقل در تهران تسلیم گردد ولی درخواستهای مشروحه ذیل باید به ادارات زیر تسلیم گردد
در مورد غله: به قسمت غله و نان
در مورد برنج: به اداره کل برنج
در مورد کالاهای انحصاری : به قسمت تثبیت قیمتها
در مورد دخانیات: به انحصار دخانیات
در مورد کالاها یا مسافرینی که در حبطه کنترل یک وزارتخانه باشد به وزارتخانه مربوطه
12 - اداره باربری راه تا آخرین حد توانائی خود کامیون و اتومبیل و بنگاه و راه آهن دولتی ایران تا آخرین حد توانائی خود را گون طبق درخواست های قبول شده و حق تقدم های برقراری تسلیمی از طرف اداره حمل و نقل و برحسب موجود بودن این قبیل وسائط نقلیه به این کار اختصاص خواهند داد
اداره باربری راه بر آوردهای مجموع ظرفیت تنی موجوده را به اداره حمل و نقل ارسال و اداره اخیر الذکر صورتهای حق تقدم های خود را از روی این اطلاع اصلاح خواهند نمود
13 - اختیارات و وظایف بنگاه کار پردازی کل کشور راجع به تخصیص اتومبیلها توسط اداره حمل و نقل اعمال خواهد گردید
14 - به موجب این آئین نامه , آئین نامه کار پردازی شماره د - 7و - ه ش - 2 مورخ دی ماه 1322 و مواد 3و 6 از آئین نامه تثبیت قیمتها شماره 12 مورخ 13 تیر ماه 322 و آئین نامه های باربری راه شماره د - 1 ش -1 و 1 مورخ 4 مهر 1322 و شماره د 4 ش 3 مورخ 14 آبان 1322 لغو میگردد
15 - اداره حمل و نقل و اداره باربری راه مسئول اجرای این آئین نامه میباشند
وزیر دارائی رئیس کل دارائی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :