جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 33053 10/12/322
ماده 81 آئین نامه کانون سر دفتران
ماده زیر به آئین نامه کانون سر دفتران مصوب 5/11/1317 اضافه میشود
ماده 81 - هزینه بازرسیهائیکه به امر وزیر دادگستری یا مدیر کل ثبت مامور رسیدگی به دفاتر رسمی میشوند از قبیل فوق العاده اضافه کار و هزینه سفر و کرایه اتومبیل و امثال آنها به امر وزیر دادگستری از موجودی کانون سر دفتران محل پرداخت خواهد شد
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :