جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


پخش
شماره 123 -1 مورخ 26/11/22
1 - به موجب این آئین نامه قسمتی بنام قسمت پخش تاسیس میگردد
2 - قسمت پخش تحت نظر یک نفر رئیس کل که توسط رئیس دارائی تعیین و مسئول وی میباشد اداره خواهد شد
3 - قسمت پخش شامل ادارات حمل و نقل و جیره بندی و پخش قسمت تثبیت قیمتها بوده و ادارات مزبور به موجب این آئین نامه با اعتبارات کارمندان - حسابها - پرونده ها و محل اداره از قسمت تثبیت قیمتها مجزا و ضمیمه قسمت پخش میگردد
4 - حدود اختیارات قسمت پخش شامل جیره بندی کالاهائیکه باید بین مصرف کنندگان توزیع گردد حمل و نقل این قبیل کالاها ( اعم از جیره بندی شده یا غیر آن) توزیع این قبیل کالاها در سرتاسر کشور به توسط عمال عمومی یا خصوصی دادن پروانه به فروشندگان خصوصی و اداره کردن امور فروشگاههای دولتی خواهد بود غله و نان از این ماده مستثنی است
5 - نظارت قسمت پخش در امور کالاهای وارده انحصاری در موقع ترخیص این قبیل کالاها از گمرک شروع میشود و نظارت در امور کالاهای غیره وارده در موقعی شروع میشود که اداره تهیه مواد به قسمت پخش اطلاع دهد که این قبیل کالاها جهت توزیع موجود میباشد
6 -قسمت پخش اطلاعات لازمه راجع به نیازمندی های ایران به کالاهای انحصار را به اداره تهیه مواد قسمت تثبیت قیمتها و تقاضای مربوط به حمل و نقل کالاهای انحصاری را پخش از تهیه به اداره حمل و نقل تسلیم خواهد نمود
7 - قسمت پخش در هر ماه منتها تا 15 متعاقب گزارشی از عملیات خود را به انضمام اطلاعات آماری که سایر آئین نامه ها و دستورات ایجاب نماید برئیس کل دارائی تسلیم خواهد نمود
8 - رئیس کل قسمت پخش اختیارات و وظایف رئیس جیره بندی و رئیس پخش را دارا و طبق این آئین نامه ها و دستورات جاریست آنها را اعمال خواهد نمود و مکاتباتی که طبق این آئین نامه ها و دستورات میبایستی بعنوان اداره جیره بندی یا اداره پخش ارسال گردد بایستی از این به بعد بعنوان قسمت بخش فرستاده شود
9 - این آئین نامه ماده 2 آئین نامه تثبیت قیمتها شماره 1 مورخ یک خرداد 1322 را اصلاح مینماید
10 - قسمت پخش مسئول اجرای این آئین نامه میباشد
رئیس کل دارائی
خزانه داری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :