جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره د 2 و 2 ش 2 مورخ 8/10/1322
کلیه در آمد وصولی در نقاطی که شعب بانک ملی موجود و برای آن اداره حساب باز شده بایستی روزانه تحویل حساب در آمد شود
2 - در نقاطیکه بانک ملی شعبه یا نمایندگی ندارد در آمدهای وصولی در صندوق اداره دارائی نگاهداری خواهد شد و پس از وضع هزینه هائیکه بموجب دستور مرکز شهرستان بعمل میآید و از طرف رئیس اداره شهرستان با اجازه خزانه داری کل اجازه انتقال از حساب در آمد به حساب هزینه صادر میشود مازاد آن بایستی به مرکز حوزه مستقل تحویل بانک شود
3 - ادارات و بنگاههای صاحب جمع دولتی باستثنای اداراتیکه حساب در آمد و هزینه جداگانه دارند و در آمدها را مستقیما به خزانه داری کل تحویل مینماید به هیچ وجه حق نگاهداری در آمد در صندوق یا در بانک نداشته و باید کلیه در آمد وصولی را روزانه به دارائی محل تحویل نمایند
4 - ادارات شهرستانها موجودی حساب درآمد را در آخر هر هفته یعنی روز 8 و روز 16 و روز 23 و 30 یا 31 ماه بایستی به حسابهای خزانه داری کل تحویل نمایند و ادارات مرکزی نیز دز صورتیکه حساب در آمد در بانک برای آنها باز شده باشد آخر هر هفته و اگر در آمدهای وصولی قابل آن نباشد که حساب مخصوصی برای آن در بانک باز شود مکلفند به محض اینکه در ظرف هر هفته در آند وصولی به ده هزار ریال رسید به خزانه داری کل تحویل دهند و در آخر هر هفته اگر کمتر از 10000 ریال هم باشد باید تحویل داده شود
5 - وجوهیکه ادارات از محل اعتبارات خود از خزانه داری کل دریافت میدارند باید طوری تقاضا شود که وجه بیش از یک هفته در حسابهای بانک راکد نماند و ادارات دارائی شهرستانها باید متوجه باشند مبالغی که بعنوان کمک هزینه از خزانه داری کل تقاضا میکنند معادل همان مبلغی تقاضا کنند که هزینه قطعی از اعتبار تنخواه گردان به عمل آمده است
6 - ادارات پنبه و خوار بار و دخانیات و تریاک شهرستانها و همچنین کارخانجات که به وسیله ادارات مرکزی تقاضای وجه میکنند متوجه خواهند بود که وجه تقاضا شده برای هزینه هائی باشد که قابل مصرف بوده و بی جهت وجوه هنگفتی در حساب هزینه خود راکد نگذارند
7 - وجوه سپرده طبق دستور شماره 39131 - 6/10/15 بعد از 45 روز بایستی به حساب 929 خزانه داری کل تحویل شود وجوه سپرده از محل شماره بستانکاری که خزانه داری کل اطلاع داده است به محض تقاضا مسترد خواهد شد
موقع رد سپرده هائیکه به خزانه داری کل تحویل شده چون ممکن است جریان تقاضا و صدور حواله طول بکشد برای اینکه صاحب سپرده معطل نشود میتوانید از موجودی حساب سپرده که در اختیار آن اداره میباشد پرداخت و بلافاصله وجه سپرده را از خزانه داری کل تقاضا نماید بنا براین مطلقا نباید به صاحب سپرده جواب داده وجه از خزانه داری کل تقاضا شده و منتظر بماند تا وجه برسد
8 - هیچ یک از ادارات دولتی مجاز نیستند بدون موافقت خزانه داری کل در بانک حسابی باز کنند و مامورین دولت مجاز نیستند وجوه دولت را در حساب شخصی بگذارند و اگر صاحب جمعی احتیاطا بخواهد وجهی را که برای پرداخت یا خرید به او داده شده در محل محفوظی نگاهدارد در همه جا ادارات دارائی حساب سپرده در بانک دارند که میتوانند به آن حساب تحویل داده و بدون هیچ تشریفاتی پس بگیرند
9 - حسابهای دولتی در بانک لااقل با دو امضاء یکی از امضاها بطور قطع باید ذیحساب باشد قابل استفاده خواهد بود ذیحساب میتواند به مسئولیت خود حق استفاده را موقتا در موقع مرخصی یا کسالت به مامور دیگری بدهد
10 - مسئول دسته چکهای دولتی ذیحساب میباشد
11 - خزانه داری کل برای اجرای کامل مواد 4 - 5 - 6 - 7 این دستور هر موقع مقتضی بداند حساب ادارات را مسدود خواهد نمود
وزیر دارائی رئیس کل دارائی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/10/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :