جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


تعیین حق تقدم حمل و نقل
شماره 119 -6 مورخ 15/11/22
1 - به موجب این آئین نامه اداره ای بنام اداره تعیین حق تقدم حمل و نقل تاسیس میگردد
2 - این اداره توسط یک نفر رئیس مسئول رئیس کل دارائی میباشد اداره خواهد شد
3 - اداره حمل و نقل از لحاظ مکان تا حد امکان نزدیک به محل اداره صاحب منصبان مربوط به اداره باربری راه تمرکز داده خواهد شد
4 - وظایف اداره حمل و نقل به قرار زیر میباشد
(الف) وصول کلیه در خواستهای راجع به حمل و نقل کالا بوسیله راه آهن و بوسیله کامیون و سایر وسایل حمل و نقل دولتی و کنتراتی باستثنای در خواستهای بازرگانان جهت حمل و نقل با کامیون که در این آئین نامه پیش بینی شده قبول یا رد این قبیل درخواستها و بر قراری حق تقدم ما بین در خواستهای قبول شده و مبابین طبقات و انواع کالا هائی که باید حمل شود و تغییر این قبیل حق تقدمهای معینه در هر موقع که احتیاج چنین تغییری را ایجاب نماید
ابلاغ این قبیل درخواستهای قبول شده و حق تقدمهای معینه بصاحب منصبان مربوطه اداره باربری راه و بنگاه راه آهن دولتی ایران تهیه و اصلاح برنامه جامع ( با مشورت مقامات مربوطه) راجع به پیش بینی طویل المده ای از کالاهای محموله با تعیین مقصد و موقع حمل آنها
(ب) وصول درخواستهای مربوط به استفاده از اتومبیلهای سواری و درخواستهای تهیه جا برای مسافرت در سایر وسایط نقلیه جهت صاحب منصبان و کارمندان دولت
قبول یا رد این قبیل درخواستها به بر قراری حق تقدم ما بین درخواستهای قبول شده
تغییر حق تقدم برقرار شده در هر موقع که احتیاج چنین تغییری را ایجاب نماید ابلاغ این قبیل درخواستهای قبول شده و حق تقدمهای مشخصه به صاحب منصبان مربوطه اداره باربری راه تهیه طرح احکام جهت تسلیم به رئیس کل دارائی طبق ماده 14 تصویب نامه مورخ 27 تیر ماه 1322 هیات وزیران
تنظیم و اصلاح برنامه جامعی ( با مشورت مقامات مربوطه) از حمل مسافرین دولت ایران
(ج) تسلیم گزارش ماهیانه منتها تا 15 ماه متعاقب در روی مدلهائی که از طرف رئیس کل دارائی قبول شده باشد
گزارش مزبور باید حاوی اطلاعات زیرین در خصوص حمل و نقل کالا باشد
درخواستهای واصله
درخواستهای قبول شده
حق تقدمهای مشخصه ما بین طبقات و انواع کالا ها
تقاضاهای قبول شده که به اداره بار بری راه ارسال گردیده
پیش بینی یک پیکره تصاعدی از حمل و نقل کالا که به مدت متناسبی تقسیم و طبقه بندی شده باشد
(د) تسلیم گزارش ماهیانه منتها تا 15 ماه متعاقب حاوی اطلاعات زیرین راجع به مسافرین دولتی
درخواستهای واصله
درخواستهای قبول شده
وزارت خانه ها ادارات کل - صاحب منصبان و غیره که اتومبیل منحصرا به آنها اختصاص داده شده
تعداد اتومبیل هائیکه بطور موقت به اشخاص داده شده با ذکر نام استفاده کننده ( باستثنا اتومبیلهائیکه در سرویس تاکسی میباشد)
اتومبیلهائیکه به اشخاص اختصاص داده شده و اتومبیلهائیکه از استفاده اشخاص خارج و برای استفاده اشخاص دیگری در دسترس میباشد
(ه) تهیه مدلهای لازم و تعیین جریان این آئین نامه
(و) معمول داشتن اقدامات لازم اداری برای اجرای اختیارات و وظایف نامبرده به طرز صحیح و کامل طبق آئین نامه و دستورات وزارت دارائی و رئیس کل دارائی
5 - کلیه وزارت خانه ها و ادارات کل و قسمتها و سایر ادارات دولتی باید :
(الف) میزان کالا و تعداد مسافرینی را که باید در ظرف مدتهای معینه از طرف اداره حمل و نقل حمل شود بر آورد نموده و در روی مدلهائی که از طرف اداره مزبور تجویز میگردد تهیه و به اداره نامبرده تسلیم دارند
(ب) صورت هر گونه تغییرات لازم در این بر آوردها را ارسال دارند
(ج)صورت نیازمندیهای پیش بینی نشده را به اداره فوق الذکر تسلیم کنند
(د) درخواستهای خود را بدون تاخیر تسلیم دارند
(ه) یکی از صاحب منصبان خود را به عنوان مامور ارتباط یا مامور حمل و نقل تعیین و معرفی نمایند
6 - رونوشت کلیه احکام مسافرت که از طرف وزارت دارائی توسط هر یک از ادارات کل یا ادارات وزارتخانه نامبرده از طرف سازمانهای مربوطه آن صادر میشود باید به اداره حمل و نقل ارسال گردد و هر شخصی که دارای حکم مسافرت بوده و قرار است با اتومبیل دولتی مسافرت نماید در صورتیکه در تهران باشد بایستی قبلا با اداره حمل و نقل و در صورتیکه خارج از تهران باشد به رئیس دارائی مربوطه اطلاع دهد تا از هر گونه جای موجوده برای مسافرت بتوان استفاده نمود
7 - کلیه صاحب منصبان ارتباط مستقیما با اداره حمل و نقل مکاتبه خواهند نمود
8 - اختیارات و وظایفی که بموجب آئین نامه تثبیت قیمتها شماره 20 مورخ 26/6/22 برئیس کل قسمت تثبیت قیمتها محول گردیده بموجب این آئین نامه برئیس اداره حمل و نقل واگذار میگردد
9 - درخواستهای واصله از بازرگانان برای حمل و نقل کالا بوسیله کامیون کما فی السابق به اداره باربری راه یا به نماینده محلی آن اداره تسلیم خواهد گردید
10 - پیشکاران دارائی استانها و روسای دارائی شهرستانها نماینده اداره حمل و نقل بودن و طبق دستورات صادره از طرف اداره نامبرده در این سمت انجام وظیفه خواهند نمود
11 - در خواستهائی که در شهرستانها جهت حمل و نقل کالاهای دولتی بوسیله کامیون یا کالاهای دولتی و غیر دولتی بوسیله راه آهن تنظیم میگردد باید به پیشکار دارائی و رئیس دارائی یا مستقیما به اداره حمل و نقل در تهران تسلیم گردد ولی درخواستهای مشروحه ذیل باید به ادارات زیر تسلیم گردد :
در مورد غله: به قسمت غله و نان
در مورد برنج: به اداره کل برنج
در مورد کالاهای انحصاری: به قسمت تثبیت قیمتها
در مورد مواد دخانی : به انحصار دخانیات
در مورد کالاها یا مسافرینی که در حبطه کنترل یک وزرات خانه باشد :
به وزارت خانه مربوطه
12 - اداره باربری راه تا آخرین حد توانائی خود کامیون و اتومبیل و بنگاه راه آهن دولتی تا آخرین حد توانائی خود واگون طبق درخواستهای قبول شده و حق تقدم های مشخصه و تسلیمی از طرف اداره حمل و نقل و برحسب موجود بودن این قبیل وسائط نقلیه به این کار اختصاص خواهند داد اداره باربری راه را بر آوردهای مجموع ظرفیت تنی موجوده را به اداره حمل و نقل ارسال و اداره اخیر الذکر صورت های حق تقدم های خود را از روی این اطلاعات اصلاح خواهد نمود
13 - اختیارات و وظایف بنگاه کار پردازی کل کشور راجع به تخصیص اتومبیل ها توسط اداره حمل و نقل اعمال خواهد گردید
14 - بموجب این آئین نامه - آئین نامه کار پردازی شماره د -7 - و - ه - ش 2 مورخ 14 دی ماه 1322 و مواد 3و 6 از آئین نامه تثبیت قیمتها شماره 12 مورخ 13 تیر ماه 1322 و آئین نامه های باربری راه شماره د - 1 ش -1 و - 1 مورخ 4 مهر ماه 1322 و شماره د 4 ش 3 مورخ 14 آبان 1322 لغو میگردد
15 - اداره حمل و نقل و اداره باربری راه مسئول اجرای این آئین نامه میباشند
وزیر دارائی رئیس کل دارائی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :