جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 10214 25/12/1322
ماده 112 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 28/9/1322 بشرح ذیل اصلاح میشود
ماده 112 چنانچه قسمتی از طلب بستانکار تادیه شده و درخواست اجرائی برای باقی طلب خود نماید از مورد معامله معادل باقی طلب بستانکار به ماخذ مقرر در سند به مزایده گذارده میشود مگر آنکه مقداری که از مورد معامله به مزایده گذارده میشود یا باقی مانده آن مستقلا قابل استفاده نبوده و یا اینکه مال مورد معامله قابل تفکیک نباشد که در این دو صورت تمام
آنچه مورد معامله به مزایده گذارده شده و از حاصل فروش باقی مانده طلب بستانکار تادیه میشود
تبصره - در مورد بانکها مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک فقط در صورت رضایت بانک ممکن است والا تمام مورد معامله به مزایده گذارده شده از حاصل فروش بقیه طلب بانک تادیه میشود
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :