جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


باربری
شماره 125 -7 مورخ 7/12/22
1 - کلیه عملیات دولت در مورد اتومبیلها لوازم اتومبیل - لوازم یدکی … تعمیر اتومبیل و همچنین نظارت حفاظت به کار انداختن تخصیص و تعمیر اتومبیلها توسط اداره کل بار بری راه انجام خواهد یافت بجز در مواردی که … مذکور گردیده یا مواردی که در آئین نامه هائیکه هنوز بقوت خود باقی میباشد پیش بینی شده است
2 - اداره کل باربری راه یک سرویس اتومبیل رانی جهت استفاده صاحب منصبان و کارمندان دولت در ماموریت های رسمی دایر خواهد نمود و همچنین وسائل حفاظت ذخیره کردن - نگاهداری و تعمیر صحیح اتومبیلهای مورد لزوم تهیه خواهد دید
3 - اداره کل بار بری راه مسئول تحصیل - تخصیص - تعمیر و به کار انداختن کلیه اتومبیلهای سواری دولت خواهد بود باستثنای مواردی که در سایر آئین نامه ها پیش بینی شده است
4 - باستثنای مواردیکه در این آئین نامه پیش بینی شده اداره کل بار بری راه سرویس اتومبیلهای سواری دولت را جهت استفاده صاحب منصبان و کارمندانی که مشغول انجام ماموریتهای رسمی میباشند طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شود یعنی براساس سرویس تاکسی اشخاصی که از اتومبیلهای دولتی استفاده نکنند بایستی اطلاعاتی را که مورد لزوم اداره کل باربری راه میباشد در روی مدل مخصوص و یا در دفتر مخصوصی که از طرف آن اداره تجویز و نگاهداشته میشود … و تسلیم دارند
تا اداره کل نامبرده بتواند هزینه هر مسافرت و یا هزینه هائی را که در نتیجه استفاده انحصاری از یک اتومبیل پیش آمد میکند به حساب اداره استفاده کننده منظور نماید
5 - اداره کل باربری راه میبایستی اسامی صاحب منصبانی را که حق استفاده از اتومبیل دارند از اداره تعیین حق تقدم حمل و نقل و یا طبق راهنمائی آن اداره تحصیل نماید
رئیس کل دارائی و وزیر دارائی با تصویب هیات وزیران اسامی صاحب منصبان و کارمندان دولت مقیم تهران را که بایستی اتومبیلهای سواری جهت استفاده انحصاری به تخصیص داده شود کتبا تعیین و در هر مورد تصریح خواهند نمود که آیا این اتومبیلها:
(الف) فقط باید جهت مسافرتهای لازم در انجام ماموریت رسمی بکار رود یا:
(ب) برای این قبیل مسافرتها و همچنین مسافرتهائیکه انجام ماموریتهای رسمی ایجاب نماید هیچ اتومبیلی نبایستی بطور دائم در اختیار یکی از کارمندان دولت گذاشته شود
6 - در مواردیکه از طرف ادارات استفاده کننده در خواستهائی میشود اداره کل باربری راه میتواند با تصویب رئیس کل دارائی اتومبیلهائی جهت استفاده ادارات دولتی در شهرستانها تخصیص دهد و این عمل طبق مقرراتی که طرف اداره کل نامبرده تعیین میشود انجام خواهد داد
7 - اعتبارات هزینه و حقوق رانندگان در اختیار ادارات استفاده کننده خواهد بود و وزارت خانه ها و ادارات کل بایستی هزینه سرویس اتومبیلها سوار را از اعتبارات نامبرده تادیه نمایند
8 - هزینه اتومبیلهای اداره کل بار بری راه و حقوق رانندگان بشرح زیر تادیه خواهد گردید
الف - کلیه هزینه اتومبیلهائی که اداره کل بار بری راه در شهر و حومه بر اساس سرویس تاکسی بکار میاندازد توسط آن اداره کل طبق اصول بازرگانی تادیه خواهد گردید
ب - هزینه اتومبیلهای مخصوص صاحب منصبان مقیم تهران و همچنین اتومبیلهای صاحب منصبانیکه مرکز ماموریت آنان در تهران میباشد توسط اداره کل باربری راه پرداخت و به حساب وزارت خانه یا اداره کل مربوطه گذاشته خواهد شد
ج - هزینه نگاهداری و تعمیر اتومبیل هائیکه بشهرستانها تخصیص داده شده باید توسط ادارات استفاده کننده از اعتبارات مربوطه آنان تادیه گردد
کلیه اتومبیلهای مورد استفاده ادارات کشوری تحت کنترل اداره کل باربری راه بوده و در مواقعیکه مورد استفاده نیستند بایستی در گاراژ اداره کل باربری راه یا گاراژ هائی که از طرف اداره کل نامبرده تعیین میگردد توقف نمایند رانندگان نیز باید تحت کنترل اداره کل نامبرده بوده و از قوانین مربوطه پیروی نمایند
10 - هر اتومبیلی که جهت استفاده و مسافرت در خارج از تهران تخصیص داده شود منحصرا جهت مسافرتهای لازم برای انجام ماموریت های رسمی بکار خواهد رفت و تحت حفاظت کارمندی که اتومبیل در اختیار وی گذاشته است تا مراجعت مشار الیه به تهران یا فراغت وی از وظایفی که ایجاب مسافت نموده باقی خواهد ماند و سپس به یکی از دو طریق زیر تحویل اتومبیل صورت خواهد گرفت
(الف) به اداره کل باربری راه بمحض مراجعت کارمند به تهران یا در صورتی که کارمند مربوطه از ماموریتهای خارج فراغت حاصل نموده است
ب - به رئیس دارائی محلی که اتومبیل در آنجا میباشد جهت تخصیص مجدد یا اعاده به تهران ( طبق راهنمائی اداره باربری راه) 11 - هر کارمند دولت که از اعاده یا تحویل اتومبیل دولتی که در تصرف دارد یا بطور موقت در اختیار وی گذاشته شده باداره کل باربری راه ( موقعیکه از وی تقاضا گردد یا به او دستور داده شود در تحویل یا اعاده آن اقدام نماید ) قصور یا امتناع ورزد یا هر یک از قطعات این قبیل اتومبیل ها را باز نماید یا درصدد بر آید که اتومبیل را از دسترس و کنترل اداره کل باربری راه خارج سازد طبق قوانین کیفری بازداشت و تعقیب خواهد شد
اداره کل باربری راه وضع چنین کارمندی را با ذکر جرم و تاریخ آن به مدیر کل حسابداری ها ممیزی حسابها اطلاع خواهد داد و مدیر کل نامبرده نیز بمحض وصول اطلاع از پرداخت کلیه حقوقی که از طرف دولت به چنین کارمندی تعلق میگیرد جلوگیری به عمل خواهد آورد رئیس کل دارائی تصمیم نهائی و قاطعی در این موضوع اتخاذ و ممکن است از اجازه یا تصویب پرداخت هر گونه وجهی از طرف دولت به چنین کارمندی خود داری نماید
12 - اداره کل باربری راه میتواند مقررات دیگری که متناقض با قوانین و آئین نامه ها نباشد جهت استفاده از اتومبیل یا برای راهنمائی به رانندگان صادر و به موقع اجراء گذارد
13 - اداره کل باربری راه مقام مشمول برای جیره بندی لاستیکهای کامیون محسوب میشود
14 - قسمت پخش تصدی جیره بندی لاستیک هائی را که برای مصرف غیر نظامی و مصرف اولیای امور دولتی که جزء صاحب منصبان یک وزارت خانه یا اداره کل یا بنگاهی نمیباشد بر طبق اختیارات هیات نظارت باربری راه بر عهده خواهد داشت
اداره کل باربری راه لاستیک های موجوده جهت مصارف فوق را باطلاع قسمت پخش خواهد رسانید اداره کل باربری راه این قبیل لاستیکها را طبق درخواستهای قبول شده از طرف قسمت پخش صادر خواهد نمود
15 - هیچگونه پرداختی جهت نگاهداری و بکار انداختن اتومبیلهای دولتی با حقوق رانندگان جز توسط مقامات زیر بعمل نخواهد آمد
(الف) وزارت جنگ جهت اتومبیلهای مورد استفاده ارتش شاهنشاهی
(ب) وزارت کشور جهت اتومبیلهای مورد استفاده شهربانی و ژاندارمری
(ج) روسای ادارات جهت اتومبیلهائیکه به شهرستانها و خارج از تهران تخصیص یافته
(د) اداره کل باربری راه جهت کلیه اتومبیلهای دیگر دولتی و در مورد اتومبیلهائیکه در مسافرتهای خارج از تهران میباشند طبق دستور و اجازه اداره کل نامبرده اعتبارات موجوده وزارت خانه ها و ادارات که جهت به کار انداختن و نگاهداری اتومبیل های مذکور در بند (د) از ماده 15 آن آئین نامه و برای پرداخت حقوق رانندگان تخصیص داده شود فقط جهت پرداخت صورت حسابهائیکه از طرف اداره کل باربری راه برای سرویس اتومبیل رانی ارسال میگردد قابل استفاده خواهد بود
16 - هر رئیس حسابداری یا صاحب منصب یا کارمند دیگری که مبادرت به پرداخت وجهی بر خلاف این دستور مینماید و یا اجازه آنرا بدهد شخصا مسئول مبلغ پرداختی بوده و از حقوق یا سایر وجوهی که از طرف دولت بوی تعلق میگردد کسر خواهد گردید
17 - کلیه کارمندان لوازم پرونده ها و حسابهای مربوط به انجام اختیارات و وظایف فوق که به اداره باربری راه محمول گردیده بموجب این آئین نامه به آن اداره کل منتقل مییابند
18 - اعتبارات موجوده بنگاه کار پردازی کل کشور و قسمت تثبیت قیمتها جهت اجرای اختیارات و وظایف نامبرده فوق به اداره کل باربری راه انتقال مییابد و در دسترس آن اداره کل قرار خواهد گرفت
19 - اداره کل باربری راه موظف به تهیه و تنظیم صورت نیازمندیهای دولت از حیث اتومبیل قطعات و لوازم یدکی اتومبیل . لاستیک و لوازم تعمیر اتومبیل میباشد صورت این احتیاجات به اداره نیازمندیها در قسمت تثبیت قیمتها تسلیم خواهد گردید و چنانچه مورد موافقت آن اداره قرار نگیرد صورت مزبور به اداره کل باربری راه ( جهت تجدید نظر و تسلیم مجدد به اداره نیازمندیها ) اعاده خواهد گردید
20 - تهیه اتومبیل و قطعات و لوازم یدکی و لاستیک اتومبیل از وظایف اداره تهیه و فروش در قسمت تثبیت قیمتها میباشد مگر در مورد نیازمندیهای ضروری و فوری که اداره کل باربری راه میتواند مایحتاج لازمه را در داخل کشور تهیه نماید و در چنین موارد تائیدیه ای جهت اطلاع و بایگانی به اداره تهیه و فروش خواهد فرستاد
21 - بموجب این آئین نامه اداره کالای اتومبیل در اداره کل گمرک با کارمندان و پرونده ها و حسابها و اعتبارات خود به اداره تهیه و فروش در قسمت تثبیت قیمتها منتقل و ضمیمه آن اداره میگردد اداره کل گمرک حقوق گمرکی اتومبیل و سایر در آمدهای مربوط به حق انحصار اداره کالای اتومبیل را وصول خواهد نمود
22 - اختیارات و وظایف مذکوره در بند (6) از ماده 1 و مواد 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - تصویبنامه مورخ 27 تیر ماه هیات وزیران دیگر توسط بنگاه کار پردازی کل کشور یا مدیر کل آن اعمال نخواهد گردید
23 - این آئین نامه بجای مواد 2و 4و 6 از آئین نامه شماره 12 و آئین نامه های شماره 13و 18 تثبیت قیمتها صادر میگردد
24 - هر یک از ادارات مختلف مذکوره در این آئین نامه در حدود اختیارات بود مسئول اجرای این آئین نامه میباشد
25 - این آئین نامه از 1 اسفند ماه 1322 قابل اجراء خواهد بود
وزیر دارائی رئیس کل دارائی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :