جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

&
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می شود در هر یک از ایالات و
ولایات که صلاح بداند موقتا از قیمت باندرل معینه در ماده 7 قانون انحصار
دولتی تریاک مصوب 26 تیر 1307 مبلغی که در هر مثقال از دو قران تجاوز
ننماید تخفیف بدهد.
این تخفیف تاثیری در میزان جزای نقدی که تا کنون بر قاچاق تریاک و مشتقات
آن تعلق می گرفته نخواهد داشت .
تبصره 1 - حمل تریاک با باندرل از ولایتی که مورد تخفیف واقع شده به
ولایتی که مورد تخفیف نبوده یا از حیث میزان تخفیف مختلف است ممنوع و در
صورت کشف در حکم قاچاق خواهد بود.
تبصره 2 - قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به حق کاشفین اجناس قاچاق
انحصاری شامل قاچاق تریاک که قانون مخصوصی دارد (قانون 3 آذر 1308)
نخواهد بود و وزارت مالیه مجاز است علاوه بر سهمی که برای کاشفین و مخبرین
قاچاق تریاک در قانون مزبور (3 آذر 1308) مقرر است یک عشر از جرائم را
نیز جهت مخارج کشف و به دست آوردن قاچاق و جایزه سایر عمالی که در این
امور دخالت موثر دارند بر طبق نظامنامه مخصوص وزارتی که تنظیم خواهد شد
بپردازد و عایدات خالص حاصله را به عایدات دولت منظور دارد.
تبصره 3 - این قانون پس از تهیه نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین
مالیه خواهد رسید به موقع اجرا گذاشته می شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار
و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
&
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :